Z zagranicy 24/2017

27 lutego 2018 14:35 2018 Wersja do druku

Brandenburgia, Niemcy

Uchodźcy kandydatami na pilarzy

Finlandia

Narzędzia internetowe w planowaniu leśnym

Łotwa

Edukacja ekologiczna w Łotewskich LP

Niemcy

Szacowanie zasobów węgla w drewnie martwym

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy

Lasy kuracyjne i lecznicze umocowane prawnieBrandenburgia, Niemcy

Uchodźcy kandydatami na pilarzy

We wrześniu 2017 r. w Szkole Prac Leśnych w miejscowości Kunsterspring w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia 30 młodych ludzi, w tym trzech uchodźców, rozpoczęło kształcenie na robotnika wykwalifikowanego w zawodzie leśnika. Ten niemiecki profil zawodowy łączy w sobie funkcje, które u nas są przypisywane robotnikowi leśnemu i podleśniczemu.

Szkoła Prac Leśnych w Kunsterspring jest jednostką Gospodarstwa Krajowego „Lasy Brandenburgii”, które zarządza lasami państwowymi landu (w sumie 14 nadleśnictw) i obsługuje brandenburskie lasy niepaństwowe (kolejne 30 nadleśnictw). Rekrutacja do szkoły odbyła się w marcu 2017 roku. Nowych uczniów wybrano spośród 140 kandydatów. Uchodźcy pochodzą z Afganistanu, Gambii i Kamerunu. Ukończyli oni wcześniej sześciomiesięczne intensywne szkolenie w zakresie podstawowych prac leśnych, połączone z nauką języka niemieckiego i ćwiczeniami z matematyki i fizyki.

Robotnik wykwalifikowany w zawodzie leśnika jest w Niemczech oficjalnie uznanym profilem zawodowym już od 1974 roku. Kształcenie odbywa się w systemie dualnym (nauka połączona z pracą) i trwa z reguły trzy lata. Uczniowie nie muszą się też martwić o odzież roboczą. Szkoła w Kunsterspring zapewnia uczniom pełne komplety środków ochrony osobistej.

Źródło: www.forst.brandenburg.de


 

 

Finlandia

Narzędzia internetowe w planowaniu leśnym

Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) tworzy m.in. narzędzia numeryczne do planowania gospodarki leśnej i dostarczania informacji o zasobach i ekosystemach leśnych na potrzeby strategicznych procesów decyzyjnych. Przykładami takich rozwiązań są internetowe narzędzia Yoda i Forest Indicator.

Narzędzie Yoda (Your Own Decision Aid) służy do równoległej oceny różnych projektów planistycznych. Interfejs użytkownika został tak zaprojektowany, aby obsługa aplikacji była przyjazna dla specjalistów nie tylko w zakresie leśnictwa, lecz również w innych dziedzinach. Yoda obejmuje moduł wizualizacji, który ułatwia ogarnięcie dużych ilości danych. Z kolei narzędzie internetowe Forest Indicator wizualizuje wpływ użytkowania lasu na jego świadczenia ekosystemowe. Użytkownik może określać nie tylko rodzaj interesujących go wskaźników, lecz również sposób ich prezentacji. Wizualizacja bazuje na scenariuszowych modelach gospodarki leśnej, opracowanych przez naukowców z instytutu Luke.

Instytut Luke powstał w 2015 r. w wyniku fuzji fińskich państwowych instytucji badawczych obsługujących rolnictwo, gospodarkę żywnościową, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz inne dziedziny związane z odnawialnymi zasobami naturalnymi. Wśród zespolonych jednostek był renomowany Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa (Metla). Podstawowym zadaniem instytutu Luke jest stymulowanie rozwoju konkurencyjności wszystkich tych branż fińskiej gospodarki, które bazują na zrównoważonym użytkowaniu odnawialnych zasobów naturalnych.

Źródło: www.luke.fi


 

 

Łotwa

Edukacja ekologiczna w Łotewskich LP

Niegiełdowa spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzająca blisko połową wszystkich lasów Łotwy, adresuje różne programy edukacji ekologicznej do poszczególnych grup wiekowych. Program dla dzieci w wieku 5–7 lat koncentruje się na budzeniu świadomości ekologicznej i dbaniu o niezaśmiecanie środowiska. Edukacja uczniów młodszych klas szkoły podstawowej bazuje na zajęciach na łonie przyrody. Uczniowie klas starszych uczestniczą w olimpiadach wiedzy o lesie. Nagrodami dla zwycięzców są wyjazdy za granicę, mające na celu poznawanie przyrody. Dla uczniów szkół średnich organizowane są konkursy stypendialne. Ich przedmiotem są zagadnienia bioekonomii i użytkowania zasobów leśnych. O stypendium LVM mogą się również ubiegać studenci różnych uczelni.

Spółka LVM oferuje kompleksowy system programów edukacji ekologicznej od 2005 roku. Nauczyciele, którzy uczestniczą w ich realizacji, mają możliwość uczestniczenia w specjalnych corocznych kursach dokształcających. Programy LVM są wdrażane we współpracy z łotewskim Narodowym Centrum Edukacji i Fundacją Edukacji Ekologicznej.

LVM mają w swojej pieczy 1,6 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,39 mln ha lasów. Zatrudniają ok. tysiąca osób. Rocznie pozyskują ok. 5,6 mln m3 drewna przy przyroście równym 12 mln m3. Znaczną część zysku odprowadzają do budżetu (w ostatnich latach była to corocznie kwota w granicach od 30 mln do 70 mln euro).

Źródło: www.lvm.lv


 

 

Niemcy

Szacowanie zasobów węgla w drewnie martwym


Fot. www.forstpraxis.de/J. Fischer

Państwowy Federalny Instytut Badawczy im. Johanna Heinricha von Thünen (TI), oddział w Eberswalde, rozpoczął realizację trzyletniego projektu doskonalenia szacowania zasobów węgla w drewnie martwym na potrzeby niemieckiego raportowania emisji gazów cieplarnianych. Projekt jest subsydiowany przez federalne resorty rolnictwa i środowiska. Martwe drewno jest jednym z pięciu rezerwuarów węgla w lesie, których zmiany są przedmiotem raportowania. Rezerwuar „Drewno martwe” obejmuje stojące i leżące obiekty drewna martwego oraz martwe korzenie i pniaki. Naukowcy szczegółowo porównają różne koncepcje inwentaryzacyjne, jak również przeprowadzą analizę dotychczas zgromadzonych danych. Szczególną uwagę zamierzają zwrócić na inwentaryzację zasobów węgla w martwych korzeniach i pniakach. Ostatecznym rezultatem projektu ma być wypracowanie spójnej ogólnoniemieckiej metody praktycznego szacowania zasobów węgla w drewnie martwym. C

Źródło: www.forstpraxis.de


 

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy

Lasy kuracyjne i lecznicze umocowane prawnie


Fot. www.forstpraxis.de/Monika Loboda

Till Backhaus, minister rolnictwa i środowiska w rządzie landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, podpisał 13 września 2017 r. rozporządzenie w sprawie lasów kuracyjnych i leczniczych, regulujące kwestię gruntów leśnych, w których zagospodarowaniu ma być priorytetowo traktowana funkcja zdrowotna. Jest to pierwszy tego rodzaju akt prawny w Niemczech. Status lasów kuracyjnych mogą uzyskać obszary leśne w otoczeniu uzdrowisk i miejscowości wypoczynkowych, a status lasów leczniczych – powierzchnie leśne związane ze szpitalami, ośrodkami zdrowia i zakładami rehabilitacyjnymi, wykorzystywane do celów medyczno-terapeutycznych.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim znajduje się 61 miejscowości kuracyjno-wypoczynkowych. Posiadają one w sumie 72 tys. ha lasów.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.