Z zagranicy 22/2017

27 lutego 2018 14:01 2018 Wersja do druku

 Litwa
Sondaż przed reformą państwowego leśnictwa

Brandenburgia, Niemcy
Projekt „Szklane Gospodarstwo Leśne”

Niemcy
35% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Niemcy
Projekt „Las – Akumulator Węgla”

Finlandia
O wiele mniej wilków


Litwa
Sondaż przed reformą państwowego leśnictwa

Na przełomie maja i czerwca 2017 r., w okresie nasilonych protestów kadry Litewskich Lasów Państwowych przeciwko przyjętej przez rząd Litwy reformie struktury państwowego leśnictwa, został przeprowadzony stosowny sondaż opinii publicznej. Przeszło połowa respondentów deklarowała zaufanie do działających jako przedsiębiorstwa państwowe nadleśnictw Litewskich LP.

Nie ufało im 28% ankietowanych. 19% respondentów nie zajęło określonego stanowiska w tej kwestii. Przeciwko przyjętej przez rząd reformie – scaleniu 42 nadleśnictw-przedsiębiorstw w jedną firmę – było 46% ankietowanych. Za reformą było 35% respondentów, zdania nie miało 19%. Reformę popierali głównie mieszkańcy większych aglomeracji, absolwenci szkół wyższych, menedżerowie i emeryci. Wśród jej przeciwników dominowali natomiast respondenci w wieku powyżej 30 lat, mieszkańcy wsi, robotnicy i bezrobotni.

Respondenci byli także pytani o to, czy oni sami bądź inni członkowie ich gospodarstwa domowego posiadają las na Litwie. Okazało się, że 19% litewskich gospodarstw domowych ma w swym składzie właścicieli lasów. W grupie tych respondentów, w których gospodarstwach domowych żyją właściciele lasu, było 63% przeciwników reformy i 32% jej zwolenników. Z kolei w grupie respondentów z gospodarstw domowych nieposiadających w swoim składzie właścicieli lasów odsetki przeciwników i zwolenników wynosiły odpowiednio 42% i 36% (określonego stanowiska nie zajęło w tym przypadku aż 22% ankietowanych).

Źródło: www.gmu.lt


Brandenburgia, Niemcy
Projekt „Szklane Gospodarstwo Leśne”

Związek Ochrony Przyrody w Niemczech (NABU) i brandenburskie Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa, we współpracy z dwoma instytucjami badawczymi, rozpoczęły realizację projektu badawczego „Szklane Gospodarstwo Leśne”. W ciągu sześciu lat monitorowany będzie wpływ różnych czynności gospodarki leśnej na dochód, stabilność

lasu i ochronę przyrody. Na potrzeby badań Narodowe Dziedzictwo Przyrodnicze (fundacja NABU) i Gospodarstwo Krajowe „Lasy Brandenburgii” (zarządca brandenburskich lasów państwowych) przeznaczyły przeszło 1000 ha lasu.


Minister leśnictwa Brandenburgii Jörg Vogelsänger (z prawej) i prezes NABU Olaf Tschimpke (w środku) oznaczają drzewa badawcze w jednym z "laboratoriów na świeżym powietrzu".
 Fot. www.moz.de/oliver schwers

– Tak ścisła współpraca między zarządcą lasów państwowych a organizacją ochrony przyrody jest jak dotąd czymś wyjątkowym w Niemczech – zaznacza Jörg Vogelsänger, brandenburski minister odpowiedzialny za leśnictwo. – Przede wszystkim chodzi o promowanie hodowli bliskiej natury i wzmaganie stabilności lasów. Ten projekt ma więc duże znaczenie dla wspólnego testowania w lasach gospodarczych długofalowych efektów różnych działań gospodarki leśnej. W normalnie prowadzonym gospodarstwie leśnym nie byłoby to możliwe – uważa Olaf Tschimpke, przewodniczący NABU.

Projekt realizowany będzie zasadniczo w lasach sosnowych. Za powierzchnie referencyjne jednak posłużą stare lasy bukowe w stanie zbliżonym do naturalnego. Naukowcy będą m.in. badali wpływ cięć rębnych i sadzenia drzew liściastych na klimat wnętrza lasu. Przedmiotem badań będą również skutki zgryzania drzewek przez zwierzynę płową. Drzewostany sosnowe będą strukturalnie wzbogacane o gatunki drzew liściastych i drewno martwe, które ma istotne znaczenie nie tylko dla wzmagania różnorodności gatunkowej, lecz również dla stymulowania procesu wytwarzania gleby. Drewno martwe magazynuje także wodę i pełni funkcję chłodzącą, co jest szczególnie ważne w czasach zmiany klimatu. Teza wyjściowa projektu jest taka, że bliska natury gospodarka leśna służy zachowaniu i rozwojowi różnorodnych świadczeń ekosystemowych, nie pogarszając w istotny sposób długookresowej rentowności gospodarstwa leśnego.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Niemcy
35% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych


W pierwszym półroczu 2017 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w całości zapotrzebowania na prąd w Niemczech osiągnął po raz pierwszy poziom 35%. Nasi zachodni sąsiedzi wykorzystali przede wszystkim siłę wiatru na lądzie (39,4 mld kWh), energię z biomasy (23,2 mld kWh) i fotowoltaikę (21,9 mld kWh). Niestety, za wzrostem produkcji energii odnawialnej nie nadąża rozbudowa niemieckiej sieci energetycznej, której stabilizacja wymaga ogromnych nakładów finansowych.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy
Projekt „Las – Akumulator Węgla”

Związek Ochrony Przyrody w Niemczech (NABU) i europejska sieć samorządów miejskich Sojusz na rzecz Klimatu przystąpiły latem 2017 r. do realizacji wspólnego projektu pn. Regionalna Ochrona Klimatu w Lasach Wyłączonych z Gospodarki Leśnej „Las – Akumulator Węgla”. Według obydwu organizacji, lasy pozostawione do spontanicznego rozwoju są ważnymi pochłaniaczami CO2, a zarazem niezbędnymi ogniskami bioróżnorodności. W pięciu niemieckich regionach modelowych będzie w ciągu najbliższych dwóch lat inspirowany dialog między mieszkańcami miast i środowiskiem oświaty a właścicielami lasów i decydentami politycznymi, poświęcony funkcji lasu jako akumulatora węgla organicznego i rozwojowi programów zwiększania powierzchni lasów miejskich i gminnych.

Jak informuje Olaf Tschimpke, przewodniczący NABU, w Niemczech z użytkowania jest obecnie wyłączonych tylko 2% lasów. Dlatego takie lasy należy promować także w miastach i gminach. Projekt „Las – Akumulator Węgla” jest subsydiowany przez niemiecki federalny resort środowiska. Kwota dotacji sięga 1,08 mln euro. 

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Finlandia
O wiele mniej wilków

Zgodnie z najnowszym szacunkiem fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke), liczebność populacji wilka w kraju tysiąca jezior wynosi zaledwie 150–180 osobników. Wyniki poprzednich szacunków przekraczały poziom 230 zwierząt. Aby fińska populacja wilka wykazywała zróżnicowanie genetycznie wystarczające do zapewnienia jej naturalnej stabilności, powinna liczyć wg przyrodników co najmniej 800 osobników.

W Finlandii wykonuje się licencyjne polowania na wilki. Zdaniem władz są one niezbędne do trzymania drapieżników z dala od gospodarstw i osiedli, mają być zatem środkiem ochrony zarówno ludzi i zwierząt gospodarskich, jak i samej populacji wilka. Przed rokiem wydano pozwolenia na odstrzał 50 osobników. C

Źródło: www.theguardian.com

Opr. A.S.