Z zagranicy 12/2017

22 lutego 2018 10:03 2018 Wersja do druku

Szwecja
Szkody od łosi

Austria
Pełny outsourcing pozyskania drewna?

Austria
Kontraktowe trasy MTB w lasach państwowych

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
ForstBW przedsiębiorstwem państwowym?

Łotwa
Lasy państwowe wspierają kulturę regionów

Szwecja
Szkody od łosi

Roczny rozmiar szkód wyrządzonych przez łosie w drzewostanach sosnowych członków Södry – gospodarczego zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – szacowany jest na 450 mln SEK (ok. 207 mln zł). W całej południowej Szwecji rozmiar ten sięga 980 mln SEK (ok. 451 mln zł).


Fot. www.sodra.se

Model inwentaryzacji szkód od zgryzania, powodowanych przez łosie w młodych drzewostanach sosnowych, został stworzony przez szwedzki Instytut Badawczy Leśnictwa. W świetle wyników inwentaryzacji na południu Szwecji odsetek poważnie uszkodzonych drzewek oscyluje w granicach od 39% do 77%. Średnia wynosi 61%. – Maksymalny akceptowalny stopień szkód to 30%. Jeśli moglibyśmy je zniżyć do tego poziomu, to roczne straty ponoszone przez członków Södry wynosiłyby 115 mln, a nie 450 mln SEK. Straty finansowe są więc teraz blisko cztery razy wyższe od kwoty, którą można przyjąć za umiarkowaną – mówi Göran Örlander, specjalista ds. strategii leśnej w Södrze.

Södra zrzesza ok. 50 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,4 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą 3 segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern ten zatrudnia w sumie 3,6 tys. pracowników. Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC.

Źródło: www.sodra.com


Austria
Pełny outsourcing pozyskania drewna?

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi Republiki Austrii, zatrudnia ok. 1090 osób, w tym 490 pracowników na stanowiskach robotniczych. Własnymi siłami pozyskuje ok. 25% drewna. Jednak w lipcu 2017 r. upływa dwuletni okres analizy potrzeby utrzymywania w strukturze firmy segmentu zajmującego się pozyskiwaniem drewna. Rudolf Freidhager, prezes zarządu ÖBf, zapowiada, że w żadnym razie nikt nie zostanie zwolniony. Może jedynie dojść do przesunięć stanowiskowych. Mimo to związki zawodowe nie wykluczają protestu. W strukturze ÖBf ma na pewno pozostać zakład budowy i utrzymania dróg leśnych. Źródło:www.forstpraxis.de

 

Austria
Kontraktowe trasy MTB w lasach państwowych

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi Republiki Austrii, udostępnia miłośnikom kolarstwa górskiego przeszło 2,2 tys. km tras MTB. Największą łączną długość mają trasy w Górnej Austrii (720 km), Salzburgu (570 km) i Tyrolu (340 km). Uprawianie kolarstwa górskiego w lasach ÖBf regulowane jest odpowiednimi kontraktami, które określają m.in. zakresy obowiązków i odpowiedzialności wszystkich stron. Wspólnie z reprezentantami organizacji rekreacyjnych, branży turystycznej i związków łowieckich ÖBf wypracowały „Zasady fair-play MTB”, które obowiązują użytkowników tras.


Fot. www.bundesforste.at

ÖBf mają w swojej pieczy 510 tys. ha lasów, w tym 339 tys. ha lasów gospodarczych. Zatrudniają blisko 1090 osób, w tym 490 pracowników na stanowiskach robotniczych. Pozyskują ok. 1,5 mln m3 drewna rocznie. Poza podatkami odprowadzają do budżetu blisko 30 mln euro (ok. 132 mln zł) tytułem dywidendy i opłaty za prawo do pobierania pożytków z gruntów państwowych.

Źródło: www.bundesforste.at


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
ForstBW przedsiębiorstwem państwowym?

Peter Hauk, minister odpowiedzialny za leśnictwo w krajowym rządzie Badenii-Wirtembergii, zapowiada, że Gospodarstwo Krajowe ForstBW, zarządzające lasami państwowymi tego landu, zostanie przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe. Podstawowe założenia transformacji mają być przedstawione najpóźniej latem br. Jednocześnie władze landu zdecydowały się zaskarżyć do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości wyrok Krajowego Sądu Wyższego w Düsseldorfie podtrzymujący zakaz świadczenia przez badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe usług organizacyjnych z zakresu sprzedaży drewna i wykonywania zadań gospodarczych na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha. Zakaz ten wydał niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy.

 

Gospodarstwo Krajowe ForstBW ma pod swoim zarządem 324 tys. ha lasów państwowych. W swej obecnej formie jest ono zasadniczo organizacją gospodarczą nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowe jednostki ForstBW mają jednak podwójny status, ponieważ pełnią także funkcję wydziałów leśnych urzędów powiatowych. Federalny Urząd Antymonopolowy uznał, że badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe, łącząc funkcje administracyjne z gospodarczymi, naruszają zarówno przepisy niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak i postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Źródło: www.forstbw.de


Łotwa
Lasy państwowe wspierają kulturę regionów

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) przekazały w 2016 r. łotewskiej Państwowej Fundacji Kapitału Kultury (SCCF) przeszło 602 tys. euro. Kwota ta została przeznaczona m.in. na realizację regionalnych programów kulturalnych i promocję tradycji kulturowych.


LVM utrzymuje prawie 400 leśnych obiektów rekreacyjnych
Fot. www.lvm.lv

Zasada odpowiedzialności społecznej oznacza dla różnych firm różne działania. To język komunikowania się firmy ze społeczeństwem. Dla Łotewskich Lasów Państwowych zasada ta oznacza wysoką jakość gospodarki leśnej i zapewnienie łotewskim przedsiębiorstwom regularnego dopływu surowca drzewnego, jak również tworzenie stabilnych miejsc pracy w regionach i tym samym ochronę regionalnej infrastruktury społecznej. W naszym rozumieniu odpowiedzialność społeczna obejmuje także utrzymywanie blisko 400 leśnych obiektów rekreacyjnych, co zgodnie ze statystyką socjologiczną jest wysoko cenione przez blisko 80% łotewskiego społeczeństwa. Odpowiedzialność społeczna oznacza również działanie firmy w sposób przynoszący odpowiedni zysk, tak aby jej właściciel mógł go alokować w obszarach i sektorach ważnych dla państwa – wyjaśnia Tomass Kotovičs, szef działu komunikacji społecznej w LVM.

Rozdział wszystkich darowizn LVM odbywa się we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przykładowo w sferze socjalnej i zdrowotnej LVM współdziałają z fundacją Ziedot.lv, Łotewskim Funduszem na rzecz Dzieci i Łotewskim Stowarzyszeniem Samarytańskim, a w sferze kultury i sztuki – z Narodowym Funduszem Kultury.

LVM działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Mają w swojej pieczy 1,6 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,4 mln ha lasów. Zatrudniają około tysiąca osób. 90% zysku (kwota rzędu 60 mln euro) odprowadzają do budżetu.

Źródło: www.lvm.lv

Opr. A.S.