Z zagranicy 7/2017

22 lutego 2018 08:43 2018 Wersja do druku

Finlandia
Ekonomiczne znaczenie parków narodowych

Szwecja
Wyniki finansowe Sveaskogu w 2016 roku


Finlandia
Ekonomiczne znaczenie parków narodowych

We wszystkich 39 fińskich parkach narodowych zanotowano w 2016 r. łącznie przeszło 2,8 mln pobytów. W stosunku do 2015 r. liczba ta zwiększyła się o 7%. Jednocześnie rozmiar korzyści ekonomicznych, które pobyty te przyniosły lokalnym społecznościom, wzrósł o 21%. Było to możliwe dzięki partnerskiej współpracy państwa fińskiego z firmami branży turystycznej i samorządami przy rozwijaniu usług związanych z odwiedzaniem parków narodowych.


Turyści coraz chętniej odwiedzają fińskie parki narodowe (na zdj. Park Narodowy Tejlo w południowej Finlandii). Zostawiają też u lokalnych społeczności coraz więcej pieniędzy
Fot. www.flickr.com/HikeVentures

Wydatki ponoszone przez wycieczkowiczów w związku z ich pobytem w parkach narodowych oznaczały dla lokalnych społeczności przychody rzędu 178,9 mln euro i 1774 pełne etaty pracy. Do tego należy doliczyć 13,3 mln euro i 142 pełne etaty pracy, wygenerowane przez sześć państwowych ośrodków turystycznych, działających przy parkach. Największy rozmiar korzyści ekonomicznych (60,0 mln euro) zanotowano w przypadku Parku Narodowego Pallas-Yllästunturi w Laponii. Każde euro zainwestowane przez państwo fińskie w parkową infrastrukturę generowało przeciętnie przeszło 10 euro wpływów, trafiających do kas lokalnych społeczności.

Fińskie parki narodowe znajdują się w pieczy jednostki o nazwie Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), zatrudniającej ok. 600 pracowników i finansowanej głównie z budżetu państwa. Roczny fundusz tej jednostki kształtuje się na poziomie 60 mln euro. P&WF wchodzi w skład państwowego koncernu leśnego Metsähallitus, który obejmuje również Gospodarstwo Leśne, działające w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Między P&WF a Gospodarstwem Leśnym nie ma transferowych przepływów finansowych. Zabrania tego fińskie prawo o ochronie konkurencji. C

Źródło: www.metsa.fi


Szwecja Wyniki finansowe

Sveaskogu w 2016 roku

W ub. roku szwedzkie lasy państwowe (Sveaskog) osiągnęły tylko jeden z dwóch podstawowych celów finansowych, wyznaczonych im przez państwo. O ile bowiem wartość wskaźnika określającego stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego wynosiła 0,40 (cel: 0,3–0,6), o tyle rentowność podstawowa kapitału operacyjnego kształtowała się na poziomie 4,2% (cel: minimum 4,5%).

Wskaźnik zadowolenia klientów Sveaskogu zmalał z 72% w 2015 r. do 70% w 2016 roku. Z kolei wskaźniki zadowolenia przedsiębiorców leśnych współpracujących ze Sveaskogiem wzrosły w okresie 2014–16 (w tym przypadku badania ankietowe przeprowadzane są co dwa lata) z 70% do 72% w dziale pozyskania drewna i z 73% do 76% w dziale hodowli lasu. Wskaźnik proekologiczności gospodarki leśnej Sveaskogu wzrósł z 94% w 2015 r. do 95% w roku 2016. Wartość tego ostatniego parametru jest ustalana w oparciu o monitoring wpływu czynności gospodarki leśnej na wartości przyrodnicze lasu. Sveaskog dąży do osiągnięcia wskaźnika proekologiczności równego co najmniej 99%.


Do 21% spośród 844 pracowników Sveaskogu to kobiety. Do 2020 r. panie mają stanowić 30% załogi
Fot. www.facebook.com/sveaskog

W 2016 r. Sveaskog zanotował wartość sprzedaży netto rzędu 5,92 mld SEK (ok. 2,73 mld zł). To o 3% mniej niż w 2015 roku. Ilość sprzedanego surowca drzewnego zmalała o 1%, a jego ceny zmniejszyły się przeciętnie o 2%. Ogólna masa dostaw surowca drzewnego zrealizowanych przez Sveaskog sięgnęła 10,7 mln m3 (szwedzkie lasy państwowe obracają również drewnem skupowanym w lasach prywatnych oraz surowcem nabywanym na rynku drewna krajowego i importowanego). Sortymentowa struktura dostaw kształtowała się następująco: drewno tartaczne 4,6 mln m3 (spadek o 2% w stosunku do 2015 r.), papierówka 5,3 mln m3 (+2%), energetyczny surowiec drzewny 0,8 mln m3 (-10%). Udział poszczególnych produktów w wartości sprzedaży był następujący: drewno tartaczne 48%, papierówka 41%, drewno energetyczne 4%, pozostałe towary i usługi 7%.

Zysk operacyjny bez uwzględnienia przyrostu wartości aktywów leśnych osiągnął poziom 1,31 mld SEK (ok. 604 mln zł). W przychodach została uwzględniona jednorazowa opłata dzierżawna w wysokości 60 mln SEK (ok. 28 mln zł), otrzymana od Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska za utworzenie nowych rezerwatów przyrody na gruntach Sveaskogu. Podatek CIT za rok 2016 wyniósł 267 mln SEK (ok. 123 mln zł). Szwedzkie lasy państwowe są zobowiązane do odprowadzania do budżetu państwa dywidendy zwykłej w wysokości od 65 do 90% zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o korektę z tytułu niekasowych zmian wartości drzewostanów na pniu. Warunkiem wypłaty dywidendy jest utrzymanie struktury kapitału Sveaskogu w ramach wyznaczonych przez państwo. Za rok 2015 Sveaskog wypłacił państwu dywidendę w wysokości 800 mln SEK (ok. 368 mln zł). O wysokości dywidendy za rok 2016 zadecyduje walne zgromadzenie Sveaskogu, zaplanowane na kwiecień br.

Walne zgromadzenie Sveaskogu jest otwarte dla publiczności. Przeciętnie bierze w nim udział ok. 60 gości, w tym parlamentarzyści, dziennikarze, ekolodzy, przedsiębiorcy i naukowcy. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu przysługuje jednak tylko jednej osobie – reprezentantowi państwa szwedzkiego, które jest wyłącznym właścicielem niegiełdowej spółki akcyjnej Sveaskog AB, będącej macierzystą firmą szwedzkich lasów państwowych. Pełnomocnictwem premiera Szwecji do wyznaczenia osoby wykonującej prawo głosu na walnym zgromadzeniu Sveaskogu dysponuje minister przedsiębiorczości i innowacji. Reprezentant państwa głosuje zgodnie z instrukcją przygotowaną przez rząd w ramach skodyfikowanego transparentnego procesu decyzyjnego, ukierunkowanego na kreowanie wartości dla interesariuszy lasów państwowych.

Spółka akcyjna Sveaskog AB prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zależnych spółek operacyjnych. Główną firmą operacyjną, działającą w segmencie gospodarki leśnej, jest spółka akcyjna Sveaskog Förvaltnings, w której pieczy znajduje się 4,0 mln ha gruntów leśnych, w tym 3,1 mln ha lasów produkcyjnych. Masowy etat cięć wynosi 6,3 mln m3 przy przyroście rocznym rzędu 11,4 mln m3. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość aktywów leśnych Sveaskogu została określona na 34,37 mld SEK, w tym wartość drzewostanów – na 31,99 mld SEK, a wartość gruntów – na 2,38 mld SEK. W roku 2016 przyrost wartości drzewostanów Sveaskogu wyniósł 0,24 mld SEK.

Zgodnie ze strategią Sveaskogu 20% lasów rosnących w położeniach niegórskich stanowi obszary chronionej przyrody (lasy górskie są w przeszło połowie całkowicie wyłączone z użytkowania). Trzy podstawowe instrumenty realizacji strategii Sveaskogu to: wyłączanie lasów gospodarczych z użytkowania, tworzenie tzw. ekoparków (kompleksy leśne, w których absolutny priorytet ma ochrona przyrody) i pozostawianie do naturalnego rozwoju mniejszych fragmentów lasów gospodarczych. Sveaskog nie stosuje rębni zupełnej w formie pełnej: na zrębach pozostawiane jest przeciętnie 9% drzewostanu. Lasy Sveaskogu są certyfikowane wg standardów FSC.

Przeciętna liczba pracowników Sveaskogu w całym 2016 r. wynosiła 844 osoby. Do 2020 r. szwedzkie lasy państwowe chcą zwiększyć udział kobiet w swojej załodze (obecnie ok. 21%) do co najmniej 30%. Sveaskog ma strukturę organizacyjną zorientowaną procesowo. Nie ma więc tam stanowisk funkcyjnych w rodzaju leśniczego – pracownika odpowiedzialnego za całość wykonawstwa czynności techniczno-gospodarczych i ochronnych na stosunkowo małym obszarze. W granicach rozległych stref terytorialnych Sveaskogu operują specjaliści w zakresie poszczególnych procesów stosowanych we współczesnym gospodarstwie leśnym. Przykładowe stanowiska pracy w Sveaskogu to: specjalista ds. hodowli lasu, ekolog leśny, ekolog krajobrazowy, specjalista ds. ochrony przyrody, menedżer ds. pozyskania, analityk leśny i specjalista ds. handlu drewnem. Łącznie na stanowiskach nierobotniczych pracuje w Sveaskogu ok. 400 osób.

Źródło: www.sveaskog.se

Opr. A.S.