Z zagranicy 1/2017

22 lutego 2018 08:41 2018 Wersja do druku

Finlandia
Wirtualna rzeczywistość ułatwia szkolenie

Słowacja
Nowy dyrektor generalny LSR

Szwecja
Postępuje cyfryzacja gospodarki leśnej


Finlandia
Wirtualna rzeczywistość ułatwia szkolenie

W wirtualnym drzewostanie właściciel lasu może np. sprawdzić, ile drewna jest potrzebne do uzyskania przyzwoitego zysku i jak las będzie wyglądał po cięciach użytkowania przedrębnego. Stosując dwa kontrolery gier, można też symulować obsługę pilarki i harwestera. W przyszłości właściciele lasów będą nawet mogli dokonywać oględzin swoich drzewostanów, pozostając we własnym mieszkaniu. Pozwolą na to wirtualne okulary.


Użytkownik leśnej aplikacji może wirtualnie pozyskiwać drewno, naciskając przyciski kontrolerów gier. Aplikacja oblicza przewidywany dochód odpowiadający danej ilości pozyskanego drewna
Fot. www.smy.fi/A.Kauppi

Zespół badawczy VRForest, pracujący na Uniwersytecie Helsińskim, stworzył próbną aplikację do wirtualnej gospodarki leśnej. –Aplikacja daje właścicielom lasów możliwość przetestowania np. wpływu czyszczeń i trzebieży na drzewostan czy sprawdzenia rentowności cięć przedrębnych – mówi Osmo Mattila, jeden z członków zespołu VRForest. Wirtualny obraz lasu przedstawia rzeczywiste drzewostany, odtworzone na bazie 360-stopniowych zdjęć i danych skanowania laserowego. Użytkownik aplikacji może jednorazowo przemieścić się na odległość 3 m w każdym kierunku. Następnie trzeba zmienić lokalizację za pomocą kontrolera gier.

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Technologiczny Ośrodek Badawczy Uniwersytetu w Turku. Finansowanie zapewniają dwie fundacje (leśna i innowacyjna). Oprócz aplikacji do gospodarki leśnej zespół stworzył również próbną aplikację do ćwiczeń z zakresu konserwacji harwestera. Wirtualne okulary sprawiają, że potężna maszyna pojawia się przed użytkownikiem w trzech wymiarach i w naturalnej wielkości.

Zespół VRForest pracuje też nad projektem stworzenia rzeczywistości mieszanej (Mixed Reality User Experiences, w skr. MiReUX). Projekt ten kombinuje rzeczywistość wirtualną z rzeczywistością rozszerzoną (augmented reality, w skr. AR). W systemie wirtualnej rzeczywistości użytkownik zakłada wirtualne okulary, by znaleźć się w całkowicie innym otoczeniu, np. w fantastycznym świecie gry lub w cyfrowym obrazie własnego lasu. Co się zaś tyczy rzeczywistości rozszerzonej, to jej dobrze znanym przykładem jest gra Pokémon Go, w której wirtualne stwory pojawiają się na ekranie smartfona, pokazującym aktualne otoczenie użytkownika.

 

Źródło: www.smy.fi


Słowacja
Nowy dyrektor generalny LSR

Powtórny konkurs na dyrektora generalnego Lasów Republiki Słowackiej (Lesy Slovenskej republiky, LSR) – przedsiębiorstwa zarządzającego słowackimi lasami państwowymi – wygrał Marian Staník (na zdjęciu), dotychczasowy dyrektor ds. ekonomicznych LSR. Pierwszy konkurs, który słowackie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosiło w maju 2016 r., nie przyniósł rezultatu: żaden z kandydatów nie odpowiadał wymaganiom ministerialnej komisji konkursowej.

Moim celem jest ukierunkowanie długofalowej polityki handlowej przedsiębiorstwa na wykorzystywanie krajowych zdolności przetwórczych i tworzenie wartości dodanej na Słowacji, a przez to odpowiednie reagowanie na sytuację na naszym rynku. Procesy zarządzania firmą powinny być efektywne, transparentne i nowoczesne. Nie mniej ważna jest poprawa komunikacji między przedsiębiorstwem a jego klientami i opinią publiczną – powiedział Marian Staník, obejmując stanowisko dyrektora generalnego LSR.

Marian Staník ma 47 lat. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Zarządzania w Branży Wytwórczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bratysławie. Zanim trafił do LSR, pracował w słowackim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Słowackiej Kasie Oszczędnościowej, Banku Handlowym w Bratysławie, Telekomunikacji Słowackiej, Banku Przemysłowym w Koszycach, instytucji finansowej RM-S Market, Kolejach Republiki Słowackiej i różnych spółkach sektora prywatnego.

Staník został wybrany spośród siedmiu kandydatów na stanowisko dyrektora generalnego, którzy przystąpili do konkursu.

LSR gospodarują w lasach o powierzchni ok. 900 tys. ha. Zatrudniają 2260 pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Uzyskują przychody sięgające 215 mln euro rocznie. Do budżetu państwa odprowadzają co roku dywidendę rzędu 5,3 mln euro przy dotacjach na poziomie 2,0 mln euro.

 

Źródło: www.lesmedium.sk

Szwecja
Postępuje cyfryzacja gospodarki leśnej

W 2012 r. Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – wdrożyła do stosowania specjalną aplikację dla właścicieli lasów. W ciągu czterech lat znacznie zwiększył się zakres usług udostępnianych w aplikacji. Dziś za jej pomocą właściciel lasu może praktycznie w pełni zarządzać swoją własnością leśną. Nic zatem dziwnego, że w samym tylko 2016 r. stopień wykorzystania aplikacji wzrósł o 30%.

Technologia cyfrowa reprezentuje ogromny postęp z punktu widzenia zarówno właścicieli lasów, jak i całego naszego zrzeszenia – mówi Håkan Larsson, szef segmentu gospodarki leśnej Södry. Aplikacja pozwala optymalizować decyzje pod względem efektywności ekonomicznej i ochrony przyrody. Latem 2016 r. została udostępniona nowa usługa, dzięki której właściciele lasów i przedsiębiorcy leśni mogą lokalizować grunty podmokłe na podstawie danych ze skaningu laserowego. Usługa ta ma na celu zwiększenie ochrony gleby podczas wykonywania prac leśnych wymagających stosowania cięższego sprzętu.


Fot. www.sodra.com

W 2016 r. Södra uruchomiła także specjalną aplikację dla przedsiębiorców leśnych, którzy świadczą usługi na rzecz właścicieli lasów będących członkami zrzeszenia. Stały dostęp do aktualnych informacji daje przedsiębiorcom możliwość poprawy efektywności i precyzji prac leśnych.

Södra zrzesza 50,4 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,44 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern ten zatrudnia w sumie 3,6 tys. pracowników. Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC.

 

Źródło: www.sodra.com

Opr. A.S.