Z zagranicy 18/2016

27 września 2016 13:16 2016 Wersja do druku

Austria 

Wyniki finansowe ÖBf w 2015 roku

Niemcy
Wyniki drugiej wielkoobszarówki glebowej

Bawaria, Niemcy 
Ścieżka w koronach drzew wielkim sukcesem 

Jakucja, Federacja Rosyjska 
Niezwalczanie pożarów leśnych

Austria
Wyniki finansowe ÖBf w 2015 roku

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi Republiki Austrii, uzyskała w 2015 r. przychody skonsolidowane w wysokości 214,0 mln euro (ok. 918 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 24,8 mln euro (ok. 106 mln zł). To bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że wskutek letniej fali upałów oraz dużych ilości wiatrowałów i śniegołomów, udział drewna poklęskowego w całości pozyskania wzrósł aż do 66%. Mimo to zrównoważony etat cięć (1,5 mln m3) nie został przekroczony.


Przez trudne warunki uprzątania powierzchni poklęskowych koszty pozyskania drewna w lasach ÖBf wzrosły z 25,40euro/mw 2014 r. do 26,70 euro/mw 2015 roku
Fot. www.bundesforste.at

Mimo wielkich wyzwań dobrze kontrolujemy koszty pozyskania i pogłębiamy proces optymalizacji kosztowo-procesowej. Celem jest trwałe zwiększenie efektywności ekonomicznej – podkreśla Rudolf Freidhager, prezes dwuosobowego zarządu ÖBf. Przeciętna cena drewna zmniejszyła się z 79,40 euro/m3 (ok. 341zł) w 2014r. do 74,20 euro/m3(ok. 318 zł) w 2015 roku.

Struktura przychodów ÖBf wg ich źródeł kształtowała się w 2015 r. następująco: sprzedaż drewna własnego 45,5%, handel drewnem 12,2%, nieruchomości 17,8%, łowiectwo i rybactwo 9,4%, usługi 7,7%, energia odnawialna 1,3% i pozostałe źródła 6,0%. Szkody w następstwie ekstremów pogodowych sięgnęły 7 mln euro, przy czym na samo zwalczanie korników wydatkowano ponad 3 mln euro. Rok 2015 był rekordowy pod względem wolumenu inwestycji, który kształtował się na poziomie 25 mln euro. Największym projektem inwestycyjnym jest park wiatrowy Pretul w Styrii, obejmujący 14 instalacji o łącznej mocy 42 MW. Na realizację tego projektu Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) udzielił ÖBf pożyczki w wysokości 36,7 mln euro.

Za 2015 r. ÖBf odprowadziły do budżetu państwa 29,9 mln euro (ok. 128 mln zł), w tym dywidendę w wysokości 21 mln euro i opłatę za prawo do pobierania pożytków z gruntów państwowych, wynoszącą 8,9mlneuro (50%zysku netto). Podatki bezpośrednie osiągnęły w 2015 r. poziom 5,7mln euro. Średni długookresowy wskaźnik rentowności sprzedaży ÖBf wynosi 10,5% (w ub. roku było to 11,8%). – Lasy Związkowe są dla Republiki Austrii partnerem, na którym można polegać i który jest trwale rentowny – zaznacza Georg Schöppl, członek zarządu ÖBf, odpowiedzialny za finanse i nieruchomości.

Spółka ÖBf zatrudniała w 2015 r. przeciętnie 1096 osób, w tym 490 pracowników na stanowiskach robotniczych i 606 pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Przecięty wiek pracowników ÖBf wzrósł z 43,5 roku w 2014r. do 44 lat w 2015 roku. Najliczniejsze były grupy wiekowe 51–60 lat (32,3%) i 41–50 lat (27,2%). Odsetek kobiet w grupach pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosił odpowiednio 8,3% i 24,3%. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosiło odpowiednio 3489euro (ok. 15,0 tys. zł) i 4872 euro (ok.20,9 tys. zł). W 2015r. na 100 zatrudnionych przypadło 6,1 wypadku przy pracy.

W zarządzie ÖBf znajduje się 510 tys. ha lasów, w tym 339 tys. ha lasów gospodarczych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 150 mln euro. Jego wysokość determinują przepisy austriackiej ustawy o lasach państwowych. Ustawa ta zobowiązuje ÖBf do utrzymania stanu substancji majątkowej. Jest to zobowiązanie należące do katalogu przepisów podlegających ochronie konstytucyjnej, a więc nie może zostać uchylone w zwykłym trybie uchwalania ustaw.

Jedynym akcjonariuszem spółki ÖBf jest Republika Austrii, którą tworzy związek krajów austriackich. Jako firma państwowa ÖBf podlega przepisom austriackiego kodeksu nadzoru właścicielskiego w sferze publicznej, określającego reguły działania organów kierowniczych i nadzorczych. Organy władzy austriackich firm państwowych zobowiązane są do sporządzania corocznych sprawozdań z przestrzegania reguł kodeksu. W sprawozdaniach tych muszą być ujawniane wynagrodzenia członków rady nadzorczej i członków zarządu (o ile nie są publikowane w raportach austriackiej Izby Kontroli Budżetu Państwa). Zgodnie ze sprawozdaniem kierownictwa ÖBf za rok 2015 roczne wynagrodzenie członków zarządu mieściło się w granicach od 236,4 tys. euro (ok. 1,0 mln zł) do 438,7 tys. euro (ok. 1,9mln zł). Członkowie sześcioosobowej rady nadzorczej, będący przedstawicielami ministerstw centralnego rządu Austrii, otrzymali roczne wynagrodzenie w granicach od 13,2 tys. do 29,1 tys. euro, a członkowie rady reprezentujący załogę (dwóch) – po 1380 euro. 

Źródło: www.bundesforste.at


Niemcy
Wyniki drugiej wielkoobszarówki glebowej

W maju 2016 r. w Berlinie została przedstawiona analiza wyników drugiej ogólnoniemieckiej inwentaryzacji stanu gleb leśnych. Prace inwentaryzacyjne były prowadzone w punktach próbnych, rozrzuconych po całych Niemczech w oparciu o siatkę kwadratów o boku równym 8 km. Koordynatorem prac był Federalny Instytut Badawczy im. Johanna Heinricha von Thünen (TI), oddział w Eberswalde. Pierwsza niemiecka wielkoobszarówka glebowa miała miejsce w latach 1987–93.


W 1900 leśnych punktach próbnych wykonywano badania gleb
Fot. www.thuenen.de


Porównanie wyników obu inwentaryzacji pokazało, że depozycja substancji z powietrza zmniejszyła się. Znacząco zmalało zakwaszenie gleb leśnych, utrzymuje się jednak wysoki poziom depozycji azotu, co prowadzi do zmian w składzie gatunkowym szaty roślinnej w lasach – często ze szkodą dla gatunków rzadkich. Zasadniczo zmniejszyła się depozycja metali ciężkich. Jedynie stężenie ołowiu i arsenu przekracza miejscami poziom ostrzegawczy. Trwająca w Niemczech przebudowa litych drzewostanów iglastych w kierunku lasów mieszanych pozytywnie wpłynęła na stan gleb leśnych. Akumulują one więcej węgla, przyczyniając się do ochrony klimatu. 

Źródło: www.forstpraxis.de 


Bawaria, Niemcy
Ścieżka w koronach drzew wielkim sukcesem

Popularność ścieżki w koronach drzew, którą Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) wybudowały w gminie Ebrach, przechodzi najśmielsze oczekiwania. W dwa miesiące od otwarcia ścieżkę odwiedziło już przeszło 100 tys. osób.Fot. www.facebook.com

Wykonana w całości z drewna konstrukcja ma maksymalną wysokość 41 m i łączną długość 1150 m. Centralną część ścieżki tworzy kielichowata wieża widokowa. Infrastruktura ścieżki obejmuje nowoczesne elementy komunikacyjne i edukacyjne.

Działające w formie przedsiębiorstwa państwowego BaySF są największym niemieckim gospodarstwem leśnym (powierzchnia leśna 755tys.ha). Zatrudniają ok. 2600 osób, w tym ok. 1600 pracowników na stanowiskach robotniczych. Rocznie pozyskują blisko 5 mln m3 drewna. Do budżetu landu Bawaria odprowadzają dywidendę w wysokości ok. 65 mln euro przy dotacjach rzędu 8 mln euro rocznie. 

Źródło: www.baysf.de

 

Jakucja,Federacja Rosyjska
Niezwalczanie pożarów leśnych

Rząd Republiki Sacha (Jakucja) wydał w maju 2016 r. decyzję o niezwalczaniu pożarów leśnych na obszarach trudno dostępnych, o ile nie są zagrożone osiedla i instalacje produkcyjne. Takie postępowanie staje się już praktyką w wielu częściach Federacji Rosyjskiej. Jako powód podawana jest niewspółmierność kosztów zwalczania pożarów leśnych do uzyskiwanych efektów.

Wg organizacji Greenpeace decyzja jakuckiego rządu odnosi się do obszaru o powierzchni 219,9 mln ha. Od początku 2016 r. w całej Federacji Rosyjskiej ofiarą płomieni padły już przeszło 2 mln ha lasu. 

 Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.