Z zagranicy 13-14/2016

27 września 2016 13:15 2016 Wersja do druku

Stany Zjednoczone

Chronią klimat, wspierając innowacje

Unia Europejska 
Modele przyszłej gospodarki leśnej

Unia Europejska 
Lesiste kraje UE apelują do Komisji Europejskiej

Czechy 
LČR przynoszą 184 euro zysku z hektara lasu

Wielka Brytania
Pierwsza weryfikacja zalesieniowego projektu węglowego

Stany Zjednoczone
Chronią klimat, wspierając innowacje

Federalna Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) przeznaczyła w tym roku przeszło 8,5 mln dolarów na wsparcie innowacyjnych technologii i strategii, służących intensyfikacji użytkowania drewna jako budulca, tworzywa i surowca energetycznego, a przez to urzeczywistniającychsubstytucję materiałową i energetyczną, chroniącą klimat. O dofinansowanie w ramach Wood Innovations – specjalnego programu subwencyjnego USFS – aplikowało 77 projektów. Subwencje USFS są jednym z elementów kompleksowego systemu działań Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych na rzecz ochrony klimatu przez stymulowanie rozwoju rolnictwa i leśnictwa. Celem tych działań jest zwiększenie do 2025 r. rocznej sumy wymiaru redukcji emisji netto i wymiaru wzrostu sekwestracji węgla przez gleby i lasy USA o przeszło 120 mln ton ekwiwalentu CO2, co odpowiadałoby wycofaniu z dróg 25 mln samochodów.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, mającą w swej pieczy lasy federalne, udzielającą fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzącą badania leśne. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok.77mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Od 1908 r. USFS jest zobowiązana do przekazywania corocznie 25% przychodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. 

Źródło: www.fs.fed.us


Unia Europejska
Modele przyszłej gospodarki leśnej

W kwietniu wystartował subsydiowany przez Unię Europejską międzynarodowy projekt „Przyszła gospodarka leśna – alternatywne modele i podejmowanie decyzji w warunkach dużej zmienności” (ALTERFOR). Projekt ma być realizowany do września 2020 roku. Nowe modele gospodarki leśnej, uwzględniające m.in. intensyfikację energetycznego użytkowania biomasy, zmianę klimatu, wzrost społecznego znaczenia lasów i dynamiczny rozwój rynków globalnych, będą testowane w różnych regionach reprezentatywnych dla Europy. Jednym z celów projektu jest wypracowanie strategii efektywnego transferu wiedzy naukowej do praktyki.Przy realizacji projektu ALTERFOR, którym kieruje Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, współpracuje przeszło 60 naukowców i przedstawicieli organizacji leśnych z 11 państw europejskich. W skład kolegium doradczego wchodzą też specjaliści ze Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii oraz eksperci ONZ. 

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Unia Europejska
Lesiste kraje UE apelują do Komisji Europejskiej

10 lesistych państw Unii Europejskiej – Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia i Szwecja – podpisało list do Komisji Europejskiej, zawierający apel o uwzględnienie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w osiąganiu celów klimatycznych UE, wynikających z porozumienia paryskiego z 2015 roku. W 2016 r. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję formy włączenia sektorów użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w ramy unijnej polityki klimatycznej do 2030 roku.

Zgodnie z informacją fińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, w liście wyrażone jest stanowisko, że unijny system rozliczania emisji w sektorach użytkowania gruntów i leśnictwa powinien wspierać zrównoważone zagospodarowanie i użytkowanie lasów. Jednak pochłanianie leśne powinno zostać włączone w ramy polityki klimatycznej w sposób, który nie będzie umniejszał wysiłków na rzecz redukcji emisji. List zaadresowany jest do Miguela Ariasa Cañetego, komisarza ds. polityki klimatycznej i energetycznej, oraz Phila Hogana, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

Źródło: www.smy.fi


Czechy
LČR przynoszą 184 euro zysku z hektara lasu

Lasy Republiki Czeskiej (LČR) porównały się z państwowymi gospodarstwami leśnymi w krajach sąsiednich pod względem efektywności gospodarowania w lasach w 2015 roku Zgodnie z wynikami tego porównania, LČR są zdecydowanie najsprawniejszym państwowym zarządcą lasów w naszym regionie, wygospodarowując 184 euro zysku z 1 ha gruntu leśnego rocznie, i zostawiają daleko w tyle Bawarskie Lasy Państwowe (86 euro) i Austriackie Lasy Związkowe (53 euro).

Okazuje się, że wybrany przez nas model gospodarowania, uzupełniany aukcjami drewna na pniu, jest rozwiązaniem korzystnym długookresowo, i to nawet w sytuacji, gdy cena drewna na rynku maleje, tak jak ma to miejsce w tym roku –mówi Daniel Szórád, dyrektor generalny LČR.

LČR przodują również w klasyfikacji bezwzględnej wartości rocznego zysku przed opodatkowaniem oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa. 

Źródło: www.lesycr.cz 


Wielka Brytania
Pierwsza weryfikacja zalesieniowego projektu węglowego

Około pięć lat temu ustanowiony został w Wielkiej Brytanii narodowy standard zalesieniowych projektów węglowych (Woodland Carbon Code, WCC). Certyfikacja wg standardu WCC ma gwarantować rzetelność i efektywność projektów zalesieniowych, realizowanych w ramach dobrowolnej kompensacji emisji CO2. Administratorem systemu certyfikacji WCC jest brytyjska Komisja Leśna. Audyt certyfikacyjny przeprowadzają niezależne firmy uznane przez Służbę Akredytacyjną Zjednoczonego Królestwa (UKAS).Dystrybutor paliw – firma BWOC – zainwestowała już w przeszło osiem zalesieniowych projektów węglowych WCC, realizowanych w różnych zakątkach Wielkiej Brytanii

Fot. www.bwoc.co.uk


Zalesienia certyfikowane wg standardu WCC generują z czasem zalesieniowe jednostki pochłaniania (Woodland Carbon Units, WCUs). Warunkiem ich wydania jest weryfikacja sekwestracji COwykazywanej przez projekt. W roku 2016 miała miejsce właśnie pierwsza taka weryfikacja w systemie WCC. Jej obiektem był zalesieniowy projekt węglowy w West Lothian w Szkocji. Większość praw do jednostek WCUs, generowanych przez ten projekt, kupiła – za pośrednictwem biura Forest Carbon, brokera jednostek CO2– firma BWOC, zajmująca się dystrybucją paliw.

Łączny potencjał sekwestracyjny zalesieniowych projektów węglowych, które zostały dotychczas objęte brytyjską certyfikacją WCC, przekracza 2 mln ton CO2. Zostały już wykupione prawa do 60% wszystkich jednostek WCUs, przewidzianych do wygenerowania. Firmy płacą od siedmiu do 15 funtów szterlingów za tonę CO2. – System WCC stale się rozwija. Coraz więcej podmiotów chce kompensować swoją emisję COprzez inwestycje w zalesienia – mówi dr Vicky West, analityk klimatyczny Komisji Leśnej. 

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.