Z zagranicy 8/2015

21 lipca 2015 15:30 2015 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Szef USFS o strategii lasów federalnych

Niemcy
Zwierzyna kontra ochrona gatunkowa

Hesja, Niemcy
Negocjacje w sprawie podwyżek płac

Austria
Nowe wytyczne ws. wagowego pomiaru drewna


Stany Zjednoczone
Szef USFS o strategii lasów federalnych

26 lutego 2015 r. szef federalnej Służby Leśnej Stanów Zjednoczonych (USFS), Tom Tidwell, występując przed Komisją ds. Energii i Zasobów Naturalnych Senatu USA, przedstawił założenia strategii USFS na amerykański rok budżetowy 2016 (październik 2015 – wrzesień 2016). Zgodnie z preliminarzem prezydenta Baracka Obamy, budżet lasów federalnych ma wynieść 4,9 mld dolarów. USFS zamierza się skoncentrować na pięciu zadaniach: restytucji krajobrazów o niezbędnym poziomie rezyliencji, stymulowaniu rozwoju społeczności lokalnych, zarządzaniu ryzykiem pożarów w wolnej przyrodzie, promowaniu bezpieczeństwa pracy i dywersyfikacji struktury pracowniczej.


          Senatorowie szczegółowo przepytali szera USFS Toma Tidwella z planów działań na przyszły rok
          Fot. www.youtube.com

– Ten budżet pozwoli nam efektywniej redukować zagrożenia pożarowe, gospodarować krajobrazami w sposób bardziej holistyczny i zwiększać rezyliencję zarówno federalnych lasów i prerii, jak i okolicznych społeczności lokalnych – przekonywał senatorów Tidwell. USFS dąży do osiągnięcia zerowego wskaźnika wypadkowości w lasach federalnych. O ile w 2009 r. wskaźnik ten wynosił jeszcze 7,4, obecnie jego wartość spadła do 1,8. Celem USFS jest również zwiększenie zróżnicowania struktury pracowniczej lasów federalnych, tak aby odzwierciedlała ona amerykańskie społeczeństwo.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych oraz prerii.

Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. USFS zobowiązana jest do przekazywania corocznie 25% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. Środki te przeznaczane są głównie na pomoc miejscowym szkołom publicznym oraz na modernizację i utrzymanie lokalnych dróg.

Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię 76,2 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Poziom pozyskania drewna w tych lasach jest nieznaczny. Założony na lata budżetowe 2015 i 2016 wolumen sprzedaży drewna wynosi odpowiednio 6,8 mln i 7,5 mln m3.

Źródło: www.fs.fed.com


Niemcy
Zwierzyna kontra ochrona gatunkowa

Ustanawianie w lasach obszarów chronionych praktycznie nie przynosi pozytywnych rezultatów w zakresie ochrony gatunkowej, ponieważ zróżnicowane gatunkowo odnowienia nie mogą się rozwijać wskutek zgryzania przez zwierzynę. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Instytutu Biogeochemii im. Maxa Plancka w Jenie, którzy we współpracy ze swoimi kolegami z rumuńskich placówek badawczych skontrolowali stan odnowień na blisko 7 tys. powierzchni doświadczalnych, znajdujących się w niemieckiej Turyngii i w Rumunii. W chronionych lasach liściastych dochodzi do tak dużego rozmnożenia się saren i jeleni, że odnowienie nie ma szansy rozwoju. Naukowcy uważają nawet, że ambitny cel niemieckiej strategii ochrony bioróżnorodności – wyłączenie 5% lasów z użytkowania – doprowadzi wręcz do zubożenia gatunkowego ekosystemów.                   Fot. D. Gostkowski

Wyniki badań dowodzą, że w warunkach turyngeńskich w następstwie zgryzania traconych jest w odnowieniach 50–60% gatunków drzew. W warunkach rumuńskich straty kształtują się na poziomie 10–30%. Największe szkody występują właśnie na obszarach chronionych. – Dostrzegamy tutaj problem zbyt wąskiego, być może, pojmowania ochrony gatunkowej – mówi Helge Walentowski, naukowiec z Bawarii. – Na obszarach chronionych mamy bowiem dużo drewna martwego, ale nie mamy już np. motyli. Utrata różnych gatunków drzew wskutek zgryzania skutkuje bowiem utratą gatunków motyli. Ginie co drugi gatunek, ponieważ baza pokarmowa owadów, które najczęściej uzależnione są od jednego lub niewielu gatunków roślin, jest trzebiona przez sarny już na etapie kiełkowania – wyjaśnia Walentowski.

Źródło: www.mpg.de


Hesja, Niemcy
Negocjacje w sprawie podwyżek płac

Związek Leśników Niemieckich (BDF) uczestniczy w negocjowaniu nowego układu zbiorowego pracy dla pracowników jednostek publicznych landu Hesja, reprezentując załogę Gospodarstwa Krajowego „Lasy Hesji”. BDF wraz z innymi heskimi reprezentacjami pracowniczymi domaga się przede wszystkim podwyżki stawek w taryfikatorze wynagrodzenia o 5,5%, ale nie mniej niż o 175 euro. Wśród innych postulatów jest dyskusyjne żądanie przyjmowania na stałe do pracy wszystkich praktykantów.

Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji” zatrudnia blisko 1200 pracowników. Oprócz gospodarowania w lasach państwowych landu Hesja (342 tys. ha) zakres działalności Lasów Hesji, które są organizacją gospodarczą nieposiadającą osobowości prawnej, obejmuje usługowe zagospodarowanie lasów samorządowych (284 tys. ha) i prywatnych (100 tys. ha) oraz międzynarodowy konsulting leśny.

Źródło: www.forstpraxis.de


Austria
Nowe wytyczne ws. wagowego pomiaru drewna

Od stycznia br. obowiązują w Austrii nowe branżowe wytyczne w sprawie wagowego pomiaru drewna do przerobu przemysłowego. Nowelizacja była wynikiem dwuletniej pracy grupy roboczej, powołanej przez austriacki Układ Kooperacyjny „Las Drewno Papier” (FHP). W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele branżowych reprezentacji leśnictwa, przemysłu drzewnego i papiernictwa oraz stosowni eksperci. Celem nowelizacji było głównie doprecyzowanie definicji pojęć.

Wagowy pomiar drewna do przerobu przemysłowego stosowany jest w Austrii od początku lat 80. XX wieku. Organizacja FHP, która firmuje wytyczne, reprezentuje 172 tys. austriackich przedsiębiorstw, zapewniających łącznie 300 tys. miejsc pracy. Kontrolę nad wagowym pomiarem drewna sprawuje organizacja użyteczności publicznej „Instytut Badania Drewna Austria” (HFA). Członkami HFA są reprezentacje różnych grup interesariuszy sektora leśno-drzewnego. Niezapowiedziane kontrole, obejmują nie tylko weryfikację danych pomiarowych i przegląd procesów technologicznych, lecz również sprawdzenie kwalifikacji personelu pracującego przy pomiarze drewna.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.