Z zagranicy 19/2014

2 października 2014 12:34 2014 Wersja do druku

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2013 roku

Irlandia
Wyniki finansowe Coillte w 2013 roku

Niemcy
PEFC krytycznie o podwójnej certyfikacji lasów państwowych

Bawaria, Niemcy
Modyfikacja subwencji dla leśnictwa niepaństwowego

Saksonia
Wapnowanie gleb leśnych z powietrza

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2013 roku

Zgodnie ze wstępnymi informacjami szwedzkiej Agencji Leśnej, w 2013 r. pozyskanie drewna w Szwecji osiągnęło poziom 86,3 mln m3 brutto. Oznacza to 1% wzrost rozmiaru użytkowania szwedzkich lasów w stosunku do roku 2012. Powierzchnia cięć pielęgnacyjnych w najmłodszych drzewostanach (cięcia bez pobierania użytków drzewnych) wyniosła w 2013 r. łącznie 392 tys. ha. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych przekracza 120 mln m3.

                                                      Fot. www.skoggstyrelsen.se/M. Ekstrand

         W ub. roku tylko w firmach usług leśnych w Szwecji zatrudnionych było blisko 14 tys. osób

W 2013 r. w większych gospodarstwach leśnych (powyżej 5 tys. ha) i w firmach usług leśnych pracowało w Szwecji odpowiednio 2 tys. i 13,9 tys. osób. Kobiety stanowiły 17% pracowników większych gospodarstw leśnych i 4% pracowników firm leśnych.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Irlandia
Wyniki finansowe Coillte w 2013 roku

W minionym roku przychody
irlandzkiego państwowego koncernu leśno-drzewnego Coillte osiągnęły poziom 275,7 mln euro, co oznacza 5% wzrost w stosunku do 2012 roku. Zysk operacyjny wyniósł 40,4 mln euro (wzrost o 40%). Decyzją rady nadzorczej Coillte w styczniu 2014 r. została odprowadzona do budżetu państwa dywidenda tymczasowa w wysokości 2 mln euro. O wysokości dywidendy ostatecznej zadecyduje rząd. Zobowiązanie podatkowe koncernu (CIT i podatek od rozporządzania środkami trwałymi) sięgnęło 2,9 mln euro. Standardowa stawka CIT wynosi w Irlandii 12,5%, ale Coillte korzysta z dużej ulgi leśnej. Dotacje celowe kształtowały się na poziomie 662 tys. euro.


Lektura rocznego raportu Coillte napawa optymizmem - w ciągu roku wzrost przychodów koncernu sięgnął 5%, a zysk operacyjny wzrósł o 40%

Oprócz dywidendy finansowej koncern wypracowuje także tzw. dywidendę ekologiczno-społeczną (niekomercyjne świadczenia na rzecz społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody i wód, ochrony dziedzictwa kulturalnego, rekreacji i stymulowania rozwoju obszarów wiejskich). Niezależni naukowcy oszacowali wartość dywidendy ekologiczno-społecznej Coillte na przeszło 500 mln euro rocznie.

Koncern gospodaruje w lasach państwowych Irlandii (443 tys. ha), przeznaczając 80% swoich nakładów kapitałowych na rozwój majątku leśnego. Priorytetowym celem zagospodarowania 20% lasów Coillte jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Ilościowy wolumen sprzedaży surowca drzewnego kształtuje się na poziomie 2,3 mln m3 rocznie. Oprócz gospodarki leśnej, która w ub. roku wygenerowała 31% przychodów koncernu, w zakres działalności Coillte wchodzą różne usługi bazujące na rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi (8% przychodów) i produkcja płyt drewnopochodnych (61% przychodów). W 2013 r. sprzedaż na eksport (głównie do Wielkiej Brytanii) stanowiła 59% obrotów koncernu.

Macierzystą firmą koncernu Coillte jest spółka z o.o., należąca w całości do państwa irlandzkiego. W ramach rządowego projektu połączenia Coillte ze spółką akcyjną Bord na Mona, który ma na celu stworzenie jednej prężnej firmy państwowej, zajmującej się produkcją energii z biomasy i gospodarką leśną, obie spółki przystąpiły w 2013 r. do tworzenia joint venture. Wcześniej rząd Irlandii planował również sprzedaż praw do pozyskiwania drewna w lasach państwowych, ale w ub. roku się z tego wycofał.

W 2013 r. koncern Coillte zatrudniał 913 osób, w tym 427 pracowników na stanowiskach robotniczych. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosiło 4808 euro.

Źródło: www.coillte.ieNiemcy
PEFC krytycznie o podwójnej certyfikacji lasów państwowych
– W czasach, w których ludzkość poszukuje odpowiedzi na problemy spowodowane zmianą klimatu, wyraźnie objawia się – pilna jak nigdy dotąd – potrzeba znalezienia wspólnego języka przez wszystkich tych, którzy chcą zachować lasy i pomóc ludziom żyjącym z lasów. Tymczasem zdaje się mieć miejsce coś zupełnie przeciwnego: zamiast współpracować w interesie ogółu, niektóre rządy i organizacje ekologiczne rzucają się ze ślepym zapałem na te lasy, które już są chronione
oświadczył William Street, przewodniczący PEFC International, na konferencji prasowej, która odbyła się 17 czerwca 2014 r. w Berlinie. Zdaniem Streeta podwójna certyfikacja lasów państwowych jest marnotrawstwem milionowych kwot publicznych pieniędzy w imię samej ideologii.

Wg standardów PEFC certyfikowanych jest na całym świecie przeszło 250 mln ha lasów. Na berlińskiej konferencji reprezentanci PEFC zaapelowali do rządów wszystkich państw członkowskich UE o wsparcie krajów półkuli południowej w dążeniach do rozwoju systemu certyfikacyjnego, wybranego przez nie z własnej woli.

Źródło: www.forstpraxis.deBawaria, Niemcy
Modyfikacja subwencji dla leśnictwa niepaństwowego

W celu przyspieszenia przebudowy bawarskich drzewostanów w kierunku stabilnych lasów mieszanych minister leśnictwa w rządzie landu Bawaria, Helmut Brunner, zmodyfikował zasady subwencjonowania lasów prywatnych i samorządowych. – Stworzyliśmy skuteczny system bodźców po to, aby jeszcze silniej zmotywować właścicieli gruntów leśnych do pielęgnowania i użytkowania ich lasów – mówi minister.

Fundusz nowego bawarskiego programu subwencyjnego został wstępnie zasilony kwotą 14,5 mln euro. Przebudowę bawarskich drzewostanów utrudnia rozdrobnienie lasów prywatnych – przeszło 2/3 wszystkich 700 tys. właścicieli lasów w Bawarii ma posiadłości leśne o powierzchni poniżej 2 ha. Dlatego szczególnie atrakcyjna oferta subwencyjna skierowana jest teraz do właścicieli małych lasów. W ich przypadku stawki dopłat do pielęgnowania i odnawiania lasu są o 20% wyższe.

Źródło: www.forstpraxis.deSaksonia
Wapnowanie gleb leśnych z powietrza

W lipcu 2014 r. śmigłowce rozrzuciły na wielu obszarach leśnych Saksonii przeszło 30 tys. ton wapna dolomitowego w celu przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszeniu gleb leśnych. – W Saksonii także w tym roku zainwestowaliśmy ponad 2,5 mln euro w poprawę naszych gleb leśnych. Koszty wapnowania pokrywane są w blisko 90% z unijnych funduszy subwencyjnych. Ochronnym wapnowaniem gleb obejmujemy wszystkie formy własności – lasy prywatne i samorządowe profitują z niego w tym samym stopniu co lasy państwowe – mówi prof. Hubert Braun, dyrektor Gospodarstwa Państwowego „Lasy Saksonii”.

                     Fot. www. commons.wikimedia.org

Na każdy hektar objęty wapnowaniem rozpyla się ok. 3 ton mieszanki węglanu wapnia i węglanu magnezu

Ochronne wapnowanie gleb przeprowadza się w Saksonii od 1986 roku. Pomimo że obecnie z atmosfery zasadniczo nie dostaje się już do saksońskich gleb dwutlenek siarki, to ich biochemia pozostaje poważnie zaburzona po dziesiątkach lat intensywnej depozycji tego szkodliwego związku i innych substancji kwasotwórczych. Dlatego na wybranych terenach rozprowadza się z powietrza ok. 3 ton wapna na hektar. W tym roku wapnowaniem objęto 5,4 tys. ha lasów państwowych, 3,4 tys. ha lasów prywatnych i 1,5 tys. ha lasów samorządowych.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.