Z zagranicy 12/2014

26 czerwca 2014 15:55 2014 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Partnerstwo na rzecz ochrony mamutowców 

Wielka Brytania
50-letnia prognoza podaży drewna krajowego

Austria
Lasy państwowe zbyły udziały Mayr-Melnhof

Austria
Maleje liczba gospodarstw rolnych i leśnych

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Turbiny wiatrowe w lasach państwowych

Stany Zjednoczone
Partnerstwo na rzecz ochrony mamutowców

Fot. www.flickr.com.Frank Kovalchek

W nieziemsko wyglądającym lesie mamutowców olbrzymich w Parku Narodowym Yosemite w Kalifornii rozpoczynają się prace mające na celu naprawę dawnych błędów. Uzbrojeni w młoty pneumatyczne robotnicy mają rozebrać drogę i parking, które znajdują się w obrębie drzewostanu.

Przedsięwzięcie, którego koszty sięgają 36 mln dol., obejmuje także rozbiórkę sklepu z pamiątkami, likwidację trasy objazdów turystycznych i, w zamian za to, wybudowanie nadziemnych szlaków pieszych. Szlaki z jednej strony zapewnią spotęgowanie wrażeń z pobytu w lesie mamutowców, a z drugiej – lepszą ochronę jednych z najstarszych, największych i najpiękniejszych organizmów na Ziemi (gigantyczne drzewa o pniach koloru cynamonu mają blisko 2 tys. lat).

Służba Parków Narodowych Stanów Zjednoczonych przeznaczyła na przedsięwzięcie ok. 8 mln dol. Podobną kwotę amerykański Federalny Zarząd Dróg Publicznych wydatkuje na rozbudowę parkingu położonego poza lasem, na południowym obrzeżu parku, oraz remont drogi dojazdowej. Większość kosztów (20 mln euro) pokryje fundacja Yosemite Conservancy – niezarobkowa organizacja ochrony przyrody z siedzibą w San Francisco.

W Stanach Zjednoczonych organizacje pozarządowe przeznaczają miliony dolarów na wspieranie parków narodowych i zapewniają wolontariuszy, którzy wyręczają służbę parkową w wielu pracach. W 2014 r. budżet Służby Parków Narodowych, która ma w swojej pieczy 401 parków narodowych, obiektów pomnikowych (krajobrazowych i historycznych), pól bitewnych i innych cennych obszarów, wynosi 2,98 mld dol. A jest to najmniejsza suma w okresie ostatnich pięciu lat! – Ponieważ nasz budżet zmalał, nie jesteśmy w stanie wykonać tego, co uważamy za konieczne – mówi Jonathan Jarvis, dyrektor służby. Maleje też liczba pracowników parków: z 5139 zatrudnionych w 2005 r. pozostało dziś w całych Stanach Zjednoczonych 4929 osób.

Park Narodowy Yosemite, położony na zachodnich stokach gór Sierra Nevada, obejmuje obiekt przyrodniczy Mariposa Grove – jeden z niewielu na świecie naturalnych lasów tworzonych przez mamutowce olbrzymie. Stan tego siedliska nie jest obecnie niestety najlepszy, co jest wynikiem wcześniejszych błędów. Przez całe ludzkie pokolenia gigantyczne drzewa znosiły kaprysy człowieka. W pniach niektórych egzemplarzy wydrążono tunele dla rozrywki turystów. Wybudowano parking na 115 samochodów i drogę, nie zwracając uwagi na to, że nawierzchnia utwardzona zaburza gospodarkę wodną drzew. Przez sto lat służba parkowa gasiła pożary, zanim zdobyła wiedzę o tym, że mamutowce olbrzymie, mające korę odporną na ogień, potrzebują pożarzysk do naturalnego odnawiania się.

Organizacja Yosemite Conservancy przekazuje corocznie parkowi Yosemite 5–10 mln dol. Opłaca również architektów krajobrazowych, którzy tworzą nową wizję lasu Mariposa Grove. Roczny budżet Parku Narodowego Yosemite to kwota rzędu 80–90 mln dol. Składają się na nią wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, federalne dotacje celowe i dobrowolne wsparcie finansowe.

Źródło: www.nytimes.com


Wielka Brytania
50-letnia prognoza podaży drewna krajowego

Brytyjska Komisja Leśna opublikowała pod koniec kwietnia 50-letnią prognozę potencjalnego rozmiaru pozyskania drewna w lasach Wielkiej Brytanii. Opracowanie to ma duże znaczenie dla kształtowania polityki leśnej i dla planowania rozwoju branży leśno-drzewnej. – Prognozę 50-letnią przygotowaliśmy po raz pierwszy, odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez branżę – przyznaje Peter Weston, szef działu inwentaryzacji i prognoz Komisji Leśnej. Opracowanie prognostyczne, na które składają się dwa dokumenty: „50-Year Forecast of Softwood Availability” i „50-Year Forecast of Hardwood Availability” (pierwszy dokument dotyczy drewna iglastego, drugi – liściastego), dostępne jest na stronie internetowej Komisji Leśnej.

Źródło: www.forestry.gov.uk


Austria
Lasy państwowe zbyły udziały Mayr-Melnhof

Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) sprzedały swoje udziały mniejszościowe (25,1%) w koncernie drzewnym Mayr-Melnhof Holz Holding. Udziały nabył właściciel większościowy – spółka Franz Mayr-Melnhof Saurau Industrie Holding. Powodem wycofania się ÖBf z koncernu Mayr-Melnhof były różnice w strategiach rozwoju obu podmiotów.

Spółka akcyjna ÖBf, zatrudniająca ok. 1200 pracowników, gospodaruje w austriackich lasach państwowych. W zarządzie ÖBf znajduje się 511 tys. ha lasów, w tym 347 tys. ha lasów gospodarczych. W 2012 r. spółka ÖBf zanotowała przychody na poziomie 237 mln euro.

Działający w skali międzynarodowej koncern Mayr-Melnhof zajmuje się przemysłowym przerobem drewna i sprzedażą wyrobów drzewnych. W 2012 r. zanotował przychody rzędu 526 mln euro, zatrudniając 1700 pracowników.

Źródło: www.bundesforste.atAustria
Maleje liczba gospodarstw rolnych i leśnych

Zgodnie ze wstępnymi wynikami ubiegłorocznej inwentaryzacji struktury agrarnej Austrii, w państwie tym jest w sumie 167,5 tys. gospodarstw rolnych i leśnych. W stosunku do poziomu z 2010 r. liczba gospodarstw zmniejszyła się o 3%. W 1995 r., gdy Austria przystąpiła do Unii Europejskiej, było tam jeszcze 239,1 tys. takich gospodarstw. Od tamtego czasu spadek osiągnął więc poziom 30%. W okresie ostatnich 10 lat liczba gospodarstw zmniejszyła się o 12%. Zmiany austriackiej struktury agrarnej przebiegają w kierunku wzrostu wielkości gospodarstw.

Źródło: www.forstpraxis.de


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Turbiny wiatrowe w lasach państwowych

– Gospodarstwo Krajowe ForstBW rozkręca promocję zlokalizowanych w lasach państwowych powierzchni sprzyjających wykorzystaniu energii wiatru. Tym samym podejmuje się roli jednego z motorów zwrotu energetycznego ku źródłom odnawialnym – mówi Alexander Bonde, minister obszarów wiejskich w rządzie krajowym Badenii-Wirtembergii.


                                                  Fot. www.wikipedia.de
                         Na 25 powierzchniach wydzierżawionych przez ForstBW stanie 120 wiatraków
                
Do tej pory gospodarstwo ForstBW wydzierżawiło 25 powierzchni, na których ma powstać przeszło 120 wiatrowych instalacji energetycznych. Na potrzeby oceny ofert potencjalnych dzierżawców opracowano specjalną procedurę, która opiera się na badeńsko-wirtemberskich przepisach dotyczących energetyki wiatrowej i kryteriów przetargowych. Przepisy te stanowią, że w przetargach na dzierżawę gruntów państwowych pod turbiny wiatrowe jako kryteria oceny ofert należy stosować także opinię obywateli mieszkających na przyległych terenach oraz poziom kreowania wartości dodanej dla lokalnej i regionalnej gospodarki.

– Rozwoju energetyki wiatrowej nie hamuje także ochrona przyrody i ochrona gatunkowa – dodaje minister. Procedura przetargowa uwzględnia bowiem także aspekty ekologiczne.

Badenia-Wirtembergia jest jednym z wielu niemieckich krajów związkowych, których władze popierają lokalizowanie turbin wiatrowych w lasach państwowych. Odmienne stanowisko reprezentują władze landu Turyngia, które uważają, że las powinien pozostać wolny od wiatrowych instalacji energetycznych.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.