Z zagranicy 11/2014

2 czerwca 2014 14:05 2014 Wersja do druku

Szwecja
Propozycja wypłaty dywidendy mimo straty

Turyngia, Niemcy
Internetowe stymulowanie zalesień sekwestracyjnych

Chiny
Lasy i plantacje

Niemcy
Pozyskanie drewna w 2013 roku

Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Pierwszy prywatny obszar wolnej przyrody
Szwecja
Propozycja wypłaty dywidendy mimo straty

2013 r. był kolejnym rokiem, w którym Södra – zrzeszenie właścicieli lasów w południowej Szwecji – zanotowała stratę operacyjną. Mimo to zarząd Södry zaproponował walnemu zgromadzeniu wypłacenie członkom zrzeszenia dywidendy w łącznej wysokości 281 mln SEK.

– W pomyślnych dla zrzeszenia latach zbudowaliśmy jego stabilność finansową, co pozwala na wypłatę dywidendy naszym członkom – wyjaśnia Christer Segerstéen, przewodniczący rady nadzorczej Södry. – Duże znaczenie ma dla nich możliwość zbierania owoców długofalowej polityki dywidendowej, jak również osiągania zysków z zainwestowanego kapitału i z dostaw drewna – dodaje Segerstéen.

W 2013 r. Södra poniosła stratę operacyjną w wysokości 417 mln SEK przy przychodach rzędu 16,6 mld SEK. Wskaźnik kapitału własnego wynosił na koniec roku 59%. Wolumen inwestycji zamknął się kwotą 952 mln SEK. Ujemny wynik finansowy zrzeszenia był następstwem trudnej sytuacji na eksportowych rynkach zbytu produktów Södry i zarazem konsekwencją mocnej pozycji korony szwedzkiej wobec innych walut.

Członkami Södry jest 51 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należy do nich w sumie 36 tys.posiadłości leśnych o łącznej powierzchni 2,4 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą cztery segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy), Södra Timber (przemysł tartaczny) i Södra Interiör (produkty drzewne o wyższym stopniu przetworzenia).

Źródło: www.sodra.com


Turyngia, Niemcy
Internetowe stymulowanie zalesień sekwestracyjnych

Przedsiębiorstwo państwowe Lasy Turyngii, erfurcka agencja multimedialna Weltlabor i Turyngeński Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu uruchomiły portal internetowy www.klimawald.de, który ma stymulować zalesienia w ramach projektu „Las Klimatyczny”. Portal został zaprojektowany jako serwis społecznościowy dla osób, firm i instytucji zainteresowanych patronatem nad konkretnymi działkami zalesień, które są zakładane dzięki wpłatom z tytułu dobrowolnej kompensacji emisji CO2. Certyfikat patronacki ważny jest przez 15 lat.


              W projekcie "Las Klimatyczny" mona obj patronatem kawałek nowo posadzonego lasu
              Fot. www.klimawald.de

Użytkownicy portalu mogą nie tylko inicjować zalesienia sekwestracyjne przez dokonywanie wpłat (min. 10 euro), lecz również sami uczestniczyć w wiosennych lub jesiennych akcjach sadzenia drzew. W planach jest wzbogacenie serwisu o funkcję obserwacji i wizualizacji przyrostu biomasy na działkach zalesieniowych, bazującą na systemie satelitarnym udostępnianym przez firmę Earth Observation Services z Jeny.

Źródło: www.forstpraxis.deChiny
Lasy i plantacje

Kiedy w 1949 r. powstała Chińska Republika Ludowa, lesistość zajmowanego przez nią obszaru wynosiła zaledwie 8,6%. Dzięki konsekwentnie prowadzonym zalesieniom, do 2010 r. odsetek lasów wzrósł do 22%. Ponieważ chińskie lasy są w większości młode, ich przeciętna zasobność wynosi tylko 72 m3/ha. O ile etat cięć kształtuje się na poziomie 247 mln m3, o tyle rzeczywiste pozyskanie drewna sięga 326 mln m3. Skutki nadmiernego użytkowania lasów ujawniły się w sposób szczególnie dotkliwy w 1998 r. w postaci ogromnych powodzi. Katastrofa ta skłoniła chińskie władze do rozpoczęcia realizacji kilku wielkich programów leśnych.

W południowych Chinach coraz większe znaczenie zyskują plantacje eukaliptusa. Wykazują one roczny przyrost miąższości rzędu 20–30 m3/ha (maksymalnie 40 m3/ha). Cykl produkcyjny trwa 4–7 lat. Całkowita powierzchnia chińskich plantacyjnych upraw eukaliptusa sięga obecnie 3 mln ha. Na tym obszarze produkowanych jest rocznie 60–90 mln m3 drewna, co stanowi 16–24% ilości drewna zużywanego rocznie w Chinach. Plantacje eukaliptusa są zakładane przez chińskie państwowe gospodarstwa leśne, liczne przedsiębiorstwa i rolników, jak również przez niektóre koncerny o międzynarodowej skali działania. Firma Stora Enso prowadzi w Chinach gospodarstwo plantacyjne o powierzchni 90 tys. ha, certyfikowane w systemie FSC.

Źródło: „AFZ-DerWald” 8/2014Niemcy
Pozyskanie drewna w 2013 roku

W minionym roku nasi zachodni sąsiedzi pozyskali 26,72 mln m3 drewna tartacznego (wzrost o 0,3% w stosunku do 2012 r.). Pozyskanie iglastego i liściastego drewna tartacznego sięgnęło odpowiednio 23,70 mln m3 (+1,0%) i 3,02 mln m3 (- 4,9%).

W przypadku papierówki pozyskanie sortymentów iglastych i liściastych wyniosło odpowiednio 15,07 mln i 11,19 mln m3. Pozyskanie drewna energetycznego osiągnęło rekordowy rozmiar 11,12 mln m3. Przy tym udział drewna energetycznego w całości pozyskania danego rodzaju drewna kształtował się następująco: sosna 13%, świerk 12%, dąb 34% i buk 45%.

Źródło: www.forstpraxis.de


Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy
Pierwszy prywatny obszar wolnej przyrody

Po raz pierwszy w Niemczech prywatny właściciel gruntów leśnych włączył swój las do ogólnoniemieckiej sieci obszarów wolnej przyrody (obiekty przyrodnicze celowo pozostawione
do naturalnego rozwoju), powołując zarazem własną fundację ochrony przyrody.

– Obszary wolnej przyrody to lasy pierwotne przyszłości. Są gwarantami zachowania bioróżnorodności w naszym kraju i środowiskiem życia zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Obszary wolnej przyrody stanowią ważny krok na drodze ochrony i restytucji naszego cennego dziedzictwa przyrodniczego – podkreśla Johannes Remmel, minister środowiska w rządzie krajowym Nadrenii Północnej-Westfalii. – Chcę dać ludziom obraz estetyki i mistyki lasu, a jednocześnie pragnę, by ludzie zrozumieli ideę ochrony cennych lasów. Tylko zrozumienie podstawowych procesów przebiegających w przyrodzie może obudzić w ludziach gotowość do działania na rzecz ochrony tych procesów – mówi mający 73 lata Dieter Mennekes (na zdjęciu obok; www.derwesten.de/Christoph Vetter), prywatny właściciel lasu.

Od 2009 r. wyznaczono w różnych zakątkach Nadrenii Północnej-Westfalii blisko 100 obszarów wolnej przyrody o łącznej powierzchni 7,8 tys. ha. Teraz dojdzie do tego 350 ha lasu prywatnego. Podstawę do tworzenia w Nadrenii Północnej-Westfalii sieci obszarów wolnej przyrody stanowią uchwały Parlamentu Europejskiego i postanowienia niemieckiej federalnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. Strategia ta zakłada pozostawienie do naturalnego rozwoju 5–10% powierzchni leśnej. W Nadrenii Północnej-Westfalii odsetek lasów państwowych wyłączonych z użytkowania osiągnął poziom 10% już w 2013 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.