Z zagranicy 10/2014

2 czerwca 2014 14:05 2014 Wersja do druku

Szwecja
Pozostawianie przestojów i drewna martwego na zrębach   

Finlandia
Prawne aspekty restytucji torfowisk

Niemcy
Smartfon jako relaskop
 
Francja
Branża leśno-drzewna strategicznym sektorem gospodarki   

Europa
Sumforest – sieć współpracy w badaniach leśnych

Szwecja
Pozostawianie przestojów i drewna martwego na zrębach

Zgodnie z informacją szwedzkiej Agencji Leśnej, która jako organ nadzorujący wykonywanie ustawy o lasach monitoruje m.in. cięcia rębne, w okresie od początku lat 90. XX w. do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI w. ilość biomasy drzewnej (przestoje i drewno martwe), pozostawianej w Szwecji na powierzchniach cięć rębnych w celu ochrony bioróżnorodności, potroiła się, wzrastając z 7,1 m3/ha do 21,1 m3/ha.


                    Fot. Working in Harvesting Teams
                    Charakterystyczne dla Szwecji martwe drewno w postaci wysokich pniaków

Struktura gatunkowa pozostawianej biomasy kształtuje się następująco: sosna 46%, świerk 25%, brzoza 15% i pozostałe gatunki 14%. Inwentaryzacja przestojów wykonywana jest w pięć – siedem lat po cięciach rębnych.
Źródło: www.skogsstyrelsen.se   


Finlandia
Prawne aspekty restytucji torfowisk

Generalnie fińskie prawo nakazuje odnowienie lasu w miejscu jego wycięcia. Jednak zgodnie z nową fińską ustawą o lasach od początku 2014 r. przepis ten nie odnosi się już do drzew rosnących na osuszonych torfowiskach oligotroficznych. Zmiana ma na celu naprawę dawnych błędów ekologicznych i doprowadzenie większej powierzchni torfowisk do stanu możliwie zbliżonego do naturalnego. Jednak w świetle prawa międzynarodowego wycięcie drzewostanu na osuszonym torfowisku może w pewnych przypadkach zostać uznane za dewastację lasu. Wyniki ostatniej fińskiej inwentaryzacji lasu wskazują, że powierzchnia osuszonych torfowisk oligotroficznych sięga w Finlandii 550 tys. ha. Z punktu widzenia społeczeństwa zniesienie obowiązku odnowienia lasu na tych terenach jest krokiem wyjątkowo racjonalnym. Właściciel lasu otrzymuje zapłatę za pozyskane drewno i nie musi ponosić kosztów przygotowania gleby, sadzenia i działań z zakresu ochrony wód. Usunięcie drzew skutkuje podniesieniem poziomu wody, co stymuluje restytucję torfowiska.


                    Fot. Juha Kallamaki
                    Osuszone torfowiska oligotroficzne zajmują dziś w Finlandii 550 tys. ha

Restytucja torfowisk, choć przynosi korzyści ekologiczne, może być jednak działaniem problematycznym z punktu widzenia międzynarodowej statystyki klimatycznej. Jeśli torfowisko jest porośnięte wystarczającą liczbą drzew, by odpowiadać definicji lasu przyjętej przez FAO, to ich usunięcie może być uznane za dewastację lasu. Kwestia ta ma duże znaczenie finansowe w kontekście zarówno kalkulacji fińskiego bilansu CO2, jak i corocznego raportowania o zmianach powierzchni leśnej. Definicji lasu wg FAO odpowiada ok. 355 tys. ha osuszonych torfowisk. Matti Mäkelä, przedstawiciel fińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa, twierdzi, że podczas tworzenia nowej ustawy o lasach uwzględniono aspekt prawa międzynarodowego. Przyjęte w ustawie rozwiązanie bazuje na tym, że definicja FAO daje pewne pole manewru interpretacyjnego. Chodzi o to, że obszar, który może stać się lasem, można klasyfikować jako las. Otóż w rozporządzeniu wykonawczym do fińskiej ustawy o lasach znajduje się przepis, że na osuszonych torfowiskach należy pozostawić po cięciach rębnych co najmniej 20 przestojów na jeden hektar w celu ochrony bioróżnorodności. Ten środek umożliwia także odnowienie naturalne. Dlatego podczas następnych inwentaryzacji powierzchnie z przestojami nadal będzie można klasyfikować jako las.Źródło: www.nordicforestry.org    


Niemcy
Smartfon jako relaskop

Firma FOVEA, znana z leśnych aplikacji na smartfon, oferuje następny – po wielokrotnie wyróżnianym programie użytkowym do fotooptycznego pomiaru stosów drewna (iFOVEA) – produkt informatyczny: aplikację Waldinvent Pro, służącą do określania powierzchni przekroju drzewostanu.


                 Fot. www.play.google.com
                 Aplikację iFOVEA w wersji profesjonalnej udostępniono w Google Play

Poznanie wyników próby relaskopowej to kwestia paru sekund. Aplikacja obejmuje funkcję pomiaru wysokości drzew (do wyboru są trzy wartości odległości pomiarowej) i wiele modułów z zakresu inwentaryzacji lasu. Uproszczona wersja aplikacji Waldinvent na iPhone jest dostępna bezpłatnie już od 2012 roku. Wersja Waldinvent Pro sprzedawana jest od 1 maja 2014 r. w sklepie Google Play. Kosztuje 12,99 zł.
Źródło: www.forstpraxis.de    


Francja
Branża leśno-drzewna strategicznym sektorem gospodarki

Dwaj francuscy ministrowie – Stéphane Le Foll (resort rolnictwa; drugi z lewej u góry) i Arnaud Montebourg (resort gospodarki; pierwszy z lewej na dole) – przewodniczą Komisji Strategicznej Sektora Leśno-Drzewnego (CSF bois), która została powołana we Francji w celu wypracowania porozumienia w sprawie niezbędnych podstawowych działań na rzecz rozwoju branży.


                                  Fot. www.flickr.com
                    Francuski rząd postrzega sektor leśno-drzewny jako innowacyjną branżę przyszłości

Komisja skupia przedstawicieli firm, samorządu gospodarczego, związków zawodowych i organów administracji związanych z sektorem leśno-drzewnym. Szeroko pojęty sektor leśno-drzewny, który generuje przychody rzędu 50 mld euro i daje zatrudnienie przeszło 450 tys. osób, został po raz pierwszy zaliczony przez francuskie władze do grupy strategicznych sektorów gospodarki kraju. – W obliczu wyzwań energetycznych i ekologicznych sektor leśno-drzewny jawi się jako innowacyjna branża przyszłości. Jej dobre perspektywy rozwojowe stymulują tworzenie miejsc pracy i wzrost dobrobytu – głosi oficjalny komunikat.
Źródło: www.forestportal.efi.int
 

Europa
Sumforest – sieć współpracy w badaniach leśnych

W celu zintensyfikowania współpracy w badaniach leśnych 19 państw europejskich, w tym Polska (reprezentowana przez IBL), rozpoczęło realizację projektu Sumforest, osadzonego w ramach unijnego programu wspierania sieciowej kooperacji naukowej (ERA-Net „Poprawa koordynacji badań naukowych jako odpowiedź na wyzwania stojące przed zrównoważonym leśnictwem”). W skład sieci wejdą reprezentanci 23 partnerów z 15 państw Unii Europejskiej, trzech krajów stowarzyszonych i dwie instytucje międzynarodowe. Od kwietnia 2014 r. funkcjonuje strona internetowa projektu (www.sumforest.org). Mimo wielu inicjatyw europejskie badania w dziedzinie leśnictwa wciąż cechują się fragmentarycznością. Intensyfikacja i koordynacja współpracy ma dopomóc w zmianie tego stanu rzeczy, jak również w rozwiązaniu konfliktu celów wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Fundusz czteroletniego projektu Sumforest zostanie zasilony kwotą 2 mln euro ze środków Komisji Europejskiej. Koordynatorem przedsięwzięcia jest austriackie ministerstwo właściwe ds. leśnictwa.
Źródło: www.forstpraxis.de
Opr. A.S.