Z zagranicy 6/2014

7 kwietnia 2014 15:08 2014 Wersja do druku

Szwecja
Wyniki finansowe Sveaskogu w 2013 roku

Europa
Modele adaptacyjnej gospodarki leśnej

Turyngia, Niemcy
Powiązania sieciowe w leśnictwie niepaństwowym

Europa
Więcej inwazyjnych patogenów leśnych
Szwecja
Wyniki finansowe Sveaskogu w 2013 roku

W minionym roku szwedzkie lasy państwowe Sveaskog osiągnęły tylko jeden z trzech wyznaczonych im przez państwo szwedzkie celów finansowych. O ile bowiem rentowność kapitału własnego wyniosła 8,8% (cel: minimum 7%), o tyle rentowność kapitału operacyjnego osiągnęła poziom 3,9% (cel: minimum 5%), a wskaźnik kapitału własnego – poziom 49% (cel: 35–40%).

Wartość sprzedaży netto Sveaskogu wyniosła 6,06 mld SEK (ok. 2,84 mld zł). W stosunku do 2012 r. to spadek o 4%. Główną jego przyczyną było obniżenie się w 2013 r. cen surowca drzewnego o 6%, co wiązało się ze zmniejszoną konkurencyjnością szwedzkiego przemysłu drzewnego wskutek wyjątkowo mocnej pozycji szwedzkiej waluty. Mimo to zanotowany przez szwedzkie lasy państwowe zysk operacyjny bez uwzględnienia przyrostu wartości aktywów leśnych wzrósł z 919 mln SEK w 2012 r. do 1,17 mld SEK (ok. 549 mln zł) w roku 2013. Było to wynikiem zwiększenia o 5% rozmiaru dostaw drewna z lasów własnych (Sveaskog obraca również drewnem skupowanym w lasach prywatnych) i efektywnego kontrolowania kosztów operacyjnych. Rozmiar sprzedaży surowca drzewnego kształtował się na poziomie 10,8 mln m3 (wzrost o 1% w stosunku do 2012 r.).

O wysokości dywidendy za 2013 r., która zostanie wpłacona do budżetu państwa, zadecyduje walne zgromadzenie Sveaskogu, zaplanowane na marzec br. (zgromadzenia są otwarte dla publiczności). Generalnie wysokość dywidendy zwykłej nie może wynosić mniej niż 60% zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o korekty z tytułu niekasowych zmian wartości. Za 2012 r. szwedzkie lasy państwowe wypłaciły państwu dywidendę zwykłą w wysokości 435 mln SEK. Jednocześnie w tym samym roku walne zgromadzenie zadecydowało o wpłacie do budżetu państwa dodatkowej dywidendy za 2011 r. w wysokości 4 mld SEK (ok. 1,9 mld zł)! Podatek CIT za 2013 r. osiągnął poziom 466 mln SEK (ok. 219 mln zł).

Aktywa szwedzkich lasów państwowych to głównie grunty leśne i drzewostany. W bilansie ujmowana jest rynkowa wartość drzewostanów. W 2013 r. przyrost ich wartości wyniósł 1,05 mld SEK. Na dzień 31 grudnia 2013 r. rynkowa wartość aktywów leśnych Sveaskogu została określona na 31,53 mld SEK, w tym wartość drzewostanów – na 29,37 mld SEK, a wartość gruntów – na 2,16 mld SEK.


- Chcemy być firmą, która najlepiej łączy rentowną gospodarkę leśną z odpowiedzialnością za środowisko - mówi Per-Olaf Wedin, dyrektor generalny Sveaskogu
  Fot. www.sveaskog.se


Macierzystą firmą szwedzkich lasów państwowych jest spółka akcyjna Sveaskog AB, której wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie. Sveaskog AB prowadzi działalność gospodarczą zapośrednictwem zależnych spółek operacyjnych. Główną firmą operacyjną, działającą w segmencie gospodarki leśnej, jest spółka akcyjna Sveaskog Förvaltnings, w której zarządzie znajduje się 4,3 mln ha gruntów leśnych, w tym 3,1 mln ha lasów produkcyjnych. Na koniec 2013 r. Sveaskog zatrudniał 693 osoby (w 2012 r.: 702 osoby).

– Naszym celem jest bycie awangardą leśną – najrentowniejszą firmą leśną w perspektywie krótko- i długofalowej, preferowaną przez partnerów handlowych i pracobiorców, stymulującą rozwój branży leśnej i wprowadzającą w niej innowacje, firmą, która w najlepszy sposób łączy rentowną gospodarkę leśną z odpowiedzialnością za środowisko. (...) Chronienie przyrody integralne z całą gospodarką leśną jest dla nas równie istotne, jak wyłączanie lasów z użytkowania i tworzenie obiektów chronionej przyrody i parków ekologicznych służących wzmaganiu bioróżnorodności – mówi Per-Olof Wedin, dyrektor generalny szwedzkich lasów państwowych, charakteryzując swoją wizję Sveaskogu.

Źródło: www.sveaskog.seEuropa
Modele adaptacyjnej gospodarki leśnej

Zmiana klimatu stanowi poważne wyzwanie dla leśnictwa w całej Europie. Wyniki najnowszych badań wskazują na to, że do 2100 r. średnia temperatura na świecie wzrośnie najprawdopodobniej o 2°C. W Europie wzrost temperatury może sięgnąć nawet 6°C, o ile nie zostaną zastosowane zdecydowane środki zaradcze.
Zmieniające się warunki środowiskowe wpływają na rozwój i produktywność lasów. Wcześniejsze doświadczenia z zakresu dostosowania gatunków drzew do siedliska przestają być aktualne. Niezbędne staje się więc wypracowanie optymalnych strategii adaptacji gospodarki leśnej do zmiany klimatu. W osiągnięciu tego celu mogą pomóc wyniki zakończonego niedawno czteroletniego projektu badawczego MOTIVE (Models for Adaptive Forest Management), w którym uczestniczyło 20 instytucji z 14 państw europejskich.Publikację można pobrać w języku angielskim >>> Dokument zawiera m.in. rozdziały: „Scenariusze zmian klimatycznych”, „Przyszłe zasięgi europejskich gatunków drzewiastych”, „Potencjał adaptacyjny”, „Jak szybko europejskie lasy mogą się przystosować do zmiany klimatu” i „Zmiana klimatu a praktyka gospodarki leśnej”.
 Fot. www.motive-project.net

Źródło: www.motive-project.netTuryngia, Niemcy
Powiązania sieciowe w leśnictwie niepaństwowym

W niemieckim kraju związkowym Turyngia jest przeszło 220 tys. prywatnych i samorządowych właścicieli lasów, posiadających łącznie ok. 40% powierzchni leśnej landu. Przeciętna obliczeniowa wielkość tych dwóch typów posiadłości leśnej wynosi jednak zaledwie 1 ha – to okoliczność, która absolutnie nie sprzyja efektywnemu gospodarowaniu.

M.in. w celu stymulowania rozwoju powiązań kooperacyjnych typu sieciowego w leśnictwie prywatnym i samorządowym, władze Turyngii stworzyły internetowy portal dla właścicieli lasów. W powiązaniach sieciowych, kreowanych za pośrednictwem Internetu, upatruje się jedną z możliwości przezwyciężenia skutków ogromnego rozdrobnienia niepaństwowej własności leśnej. Platforma internetowa dla właścicieli lasów, administrowana przez przedsiębiorstwo państwowe Lasy Turyngii, ma również służyć promowaniu zrzeszeń leśnych, w tym także spółdzielni leśnych. Jest ona oczywiście także źródłem fachowej wiedzy leśnej i porad z zakresu wyceny lasu i pozyskiwania środków subwencyjnych.

Źródło: http://www.forstpraxis.deEuropa
Więcej inwazyjnych patogenów leśnych

Naukowcy prowadzący badania nad zagrożeniem europejskich lasów ze strony nierodzimych organizmów patogennych stwierdzili gwałtowną intensyfikację napływu inwazyjnych patogenów leśnych, począwszy od lat 90. XX wieku. Obecnie jedną z głównych dróg zawlekania nowych chorób do Europy jest transport żywych roślin wraz z ziemią. W wyniku hybrydyzacji międzygatunkowej, związanej z krzyżowaniem się blisko spokrewnionych, ale dotychczas geograficznie odizolowanych organizmów chorobotwórczych, powstają wyjątkowo żywotne patogeny, które mogą wykorzystywać różnych gospodarzy.

Zespół naukowców pracujących w ramach projektu badawczego ISEFOR zgromadził dane dotyczące inwazji 124 obcych patogenów leśnych, pochodzące z 20 państw europejskich. Naukowcy ostrzegają w szczególności przed zagrożeniami, jakie niesie dla lasów handel sadzonkami ozdobnych gatunków drzewiastych.

Źródło: www.cepf-eu.org

Opr. A.S.