Z zagranicy 4/2014

7 marca 2014 12:45 2014 Wersja do druku

Europa
EUSTAFOR i CEPF przeciw prawu kaskadowemu

Europa
Projekt SIMWOOD

Francja
Lasy samorządowe w Europie

Turyngia, Niemcy
Komasacja prywatnych gruntów leśnych

Europa
EUSTAFOR i CEPF przeciw prawu kaskadowemu

Europejski Związek Lasów Państwowych (EUSTAFOR) i Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF) oraz inne organizacje reprezentujące sektor leśny, rolnictwo i branżę produkcji energii z biomasy sprzeciwiają się nadaniu charakteru obligatoryjnego zasadzie kaskadowego użytkowania surowca drzewnego. Miałoby się tak stać przez wprowadzenie specjalnej unijnejregulacji prawnej. W unijnej debacie na temat gospodarki leśnej i produkcji energii z biomasy pojawił się nowy wątek: prawne zobligowanie użytkow ników surowca drzewnego do jego wykorzystywania w określonym porządku priorytetowym, zgodnym z zasadą kaskady. EUSTAFOR i CEPF w pełni popierają racjonalne użytkowanie surowców, ale uważają, że zasada kaskady nie powinna być obligatoryjna. Ich zdaniem brak jest ekonomicznych i praktycznych przesłanek dla założenia, że prawo kaskadowe będzie promowało zrównoważone użytkowanie surowca drzewnego. Rozstrzyganie przez instytucjonalny aparat UE o tym, który sposób wykorzystania drewna jest racjonalny, a który nie, jest sprzeczne z ideą gospodarki rynkowej. Ponadto bardzo niejasna jest kwestia praktycznego funkcjonowania prawa kaskadowego. EUSTAFOR to organizacja reprezentująca państwowe gospodarstwa leśne w UE, założona w maju 2006 r. przez Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf), fińskie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Metsähallitus”, francuski Centralny Urząd Leśny (ONF) i Łotewskie Lasy Państwowe SA (LVM). Obecnie EUSTAFOR zrzesza blisko 30 państwowych gospodarstw leśnych z 20 krajów, zatrudniających w sumie ok. 100 tys. pracowników. Dyrektorem wykonawczym EUSTAFOR jest Piotr Borkowski, który wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje m.in. w DGLP, warszawskiej Jednostce Łącznikowej Ministerialnej Konferencji Ochrony Lasów w Europie i w Ministerstwie Środowiska. Jednym z członków ośmioosobowego prezydium EUSTAFOR jest dyrektor generalny LP Adam Wasiak. CEPF to zjednoczenie narodowych zrze szeń właścicieli lasów w Europie, sięgające swoimi początkami 1961 roku. Reprezentuje ono interesy leśnictwa prywatnego. Wśród 22 oficjalnych członków CEPF nie ma jak dotąd Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL).Źródło: www.cepf-eu.org 

Dyrektor generalny LP Adam Wasiak jest jednym z ośmiu członków prezydium EUSTAFOR (Fot. UZ)

 


Europa
Projekt SIMWOOD

Możliwości zrównoważonego użytkowania lasów, zwłaszcza prywatnych, nie są w UE w pełni wykorzystywane. Jednocześnie coraz trudniej jest zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie na tworzywowy i energetyczny surowiec drzewny. W listopadzie 2013 r. rozpoczęła się realizacja unijnego projektu SIMWOOD (Sustainable Innovative Mobilisation of Wood). Jej cel to efektywne wykorzystywanie rezerw zasobów drzewnych i w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach projektu opracowywana jest m.in. interaktywna, ogólnoeuropejska platforma informacyjna Mobiliser. Ma ona udostępniać właścicielom lasów, leśnikom i przedsiębiorcom leśnym informacje o zalecanych dla danego regionu rozwiązaniach technologicznych i technicznych. W realizacji projektu SIMWOOD uczestniczy w sumie 28 podmiotów m.in. z: Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Optymalizacja użytkowania zasobów drzewnych analizowana jest w 14 regionach modelowych, wybranych w różnych częściach Europy. W 2030 r. europejskie zapotrzebowanie na tworzywowy surowiec drzewny osiągnie prawdopodobnie poziom 853 mln m3, a zapotrzebowanie na drewno energetyczne – 585 mln m3. Zapewnienie takich ilości surowca to wielkie wyzwanie dla gospodarki leśnej w Europie.
Źródło: www.nbforest.info; www.forstpraxis.de  


Francja
Lasy samorządowe w Europie

Europejska Federacja Właścicieli Lasów Samorządowych (FECOF) zorganizowała we wrześniu 2013 r. w Strasburgu spotkanie poś więcone roli lasów samorządowych w Unii Europejskiej. Lovisa Lillihhöök, reprezentantka Komisji Europejskiej, przedstawiła możliwości subsydiowania gospodarstw leśnych w ramach PROW w latach 2014–20. Przedstawiciele FECOF zwrócili uwagę na zadziwiający fakt, że na poziomie UE nie ma do tej pory dostępnych solidnych danych statystycznych o lasach samorządowych. Ponadto poruszyli problem nadmiernej reprezentacji lasów samorządowych w obszarach sieci Natura 2000 przy jednoczesnym braku płatności wyrównawczych. Źródło: www.forstpraxis.de  


Niemcy
Alejowe uprawy współrzędne

Naukowcy z Politechniki Brandenburskiej w Chociebużu prowadzą badania nad zakładaniem alejowych upraw współrzędnych. Uprawy zakładane są na gruntach rolnych i stanowią element adaptacji do zmian klimatu (przeciwdziałają erozji gleb związanej z wydłużającymi się okresami suszy). Alejowe uprawy współrzędne to jedna z form agro leśnictwa. Ich wyróżnikiem jest przeplatanie się pasów upraw rolnych z pasami upraw roślin drzewiastych. Uprawy roślin drzewiastych mogą być źródłem surowca zarówno energetycznego, jak i tworzywowego. Jako surowiec energetyczny mogą być wykorzystywane np. takie drzewa jak topola, wierzba i robinia. Cykl produkcji drewna może trwać 3–6 lat. Alejowe uprawy współrzędne wymagają stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych. Ponadto oznaczają redukcję powierzchni gruntów ornych. Jednak w perspektywie długookresowej bilans ekologiczno-ekonomiczny wypada pozytywnie. – System alejowych upraw współrzędnych jest nie tylko strategią dostosowywania się rolnic twa do zmian klimatu, lecz również opłacalną metodą produkcji energii z biomasy – twierdzi dr Dirk Freese, kierownik programu badawczego. Fundusze programu sięgają 18 mln euro.
Źródło: www.forstpraxis.de  


Turyngia, Niemcy
Komasacja prywatnych gruntów leśnych

W jednym z powiatów w niemieckim kraju związkowym Turyngia rozpoczęła się realizacja pilotażowego projektu komasacji prywatnych gruntów leśnych w celu umożliwienia użytkowania rosnących tam lasów.– Surowiec drzewny w znacznym stopniu stymuluje kreowanie wartości produkcji regionów wiejskich. Obecnie jednak mamy w Turyngii ok. 50 tys. ha lasów prywatnych, które praktycznie nie są użytkowane z uwagi na rozdrobnienie i niejasne uregulowanie struktury własnościowej – wyjaśnia Roland Richwien, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Turyngii. W ramach komasacji gruntów leśnych planowane jest również utworzenie spółdzielni leśnej. Lasy prywatne stanowią 40% wszystkich lasów Turyngii.
Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.