Z zagranicy 21/2013

18 listopada 2013 15:33 2013 Wersja do druku

Finlandia
Tania metoda zgazowywania pozostałości zrębowych

Stany Zjednoczone
Lasy federalne i Coca-Cola współpracują przy wzmaganiu retencji leśnej

Turyngia, Niemcy
Ministerstwo przeciwko turbinom wiatrowym w lesie

Litwa
Wyniki LP w 2012 roku

Nowa Zelandia
Maoryskie Forum Leśne


Finlandia

Tania metoda zgazowywania pozostałości zrębowych

Opracowana technologia zgazowania pozostałości pozrębowych pozwoli usyskać biopaliwo i energię cieplną (Fot. M. Bodył)

Jak informuje fiński Ośrodek Badań Technicznych (VTT), w Finlandii opracowano techno logię zgazowywania biomasy leśnej, która pozwala na wytwarzanie w dalszej kolejności wysokogatunkowego biopaliwa płynnego w cenie nieprzekraczającej 1 euro/litr. Technologia ta ma być już dojrzała do stosowania na skalę przemysłową.

Efektywność energetyczna produkcji bio paliw z biomasy leśnej w postaci pozostałości zrębowych i kory może osiągnąć poziom 50–67%, w zależności od rodzaju produktu końcowego. Jeżeli dodatkowo energia cieplna, będąca produktem ubocznym procesu technologicznego, zostanie wykorzystana np. do celów grzewczych, to całkowita efektywność energetyczna produkcji biopaliw wzrośnie do 74–80%. Naukowcy z VTT oszacowali koszty produkcji biopaliwa płynnego z zastosowaniem nowej technologii na 0,5–0,7 euro/litr. Kwota ta odpowiada cenie netto kopalnych paliw transportowych.

VTT zatrudnia 3100 pracowników. Budżet tej instytucji kształtuje się na poziomie 290 mln euro.          Źródło: www.vtt.fi   

Stany Zjednoczone

Lasy federalne i Coca-Cola współpracują przy wzmaganiu retencji leśnej

United States Forest Service kierowane przez Toma Tidwell'a liczy, ze współpraca z wielkim koncernem przyniesie poprawę retencji w amerykańskich lasach (Fot. vM. Hammond)Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS), która sprawuje pieczę nad amerykańskimi lasami federalnymi, i firma Coca-Cola nawiązały współpracę przy odtwarzaniu i ochronie zasobów wody pitnej. Horyzont czasowy stosownej umowy sięga 2018 roku. Głównym celem współpracy jest zwiększenie retencji lasów federalnych o przeszło miliard litrów. Zlewnie w obrębie lasów federalnych zaopatrują w wodę pitną blisko 60 mln mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

– Działając wspólnie, możemy lepiej chronić nasze narodowe zlewnie i kontynuować odtwarzanie ich zdolności retencyjnych nawet w czasach napiętego budżetu – podkreśla Tom Vilsack, szef Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, któremu podlegają lasy federalne. – Coca-Cola wspiera przeszło 100 projektów retencyjnych w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych, dążąc do kompensacji swojego zużycia wody i starając się pomóc w zapewnieniu zaopatrzenia ludności w czystą wodę – mówi Steve Cahillane, prezes amerykańskiej Coca-Coli.


USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (o powierzchni 770 tys. km2). Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych.

Firma Coca-Cola to największy na świecie oferent napojów (przeszło 500 marek). Cały koncern wraz z firmami współpracującymi zatrudnia łącznie ponad 700 tys. pracowników.

Źródło: www.usda.gov 

Turyngia, Niemcy

Minister przeciwko turbinom wiatrowym w lesie

W stosunkowo niewielkim niemieckim kraju związkowym Turyngia eksploatowanych jest już więcej wiatrowych instalacji energetycznych niż w takich dużych landach jak Bawa ria czy Badenia-Wirtembergia. Jednak w odróżnieniu od wielu innych landów Turyngia nie lokalizuje turbin wiatrowych w lasach.
Władze Turyngii stanowczo sprzeciwiają sie lokalizowaniu turbin wiatrowych w lasach (Fot. D. Jarvis)

Nie zamierza też tego zmienić w najbliższej przyszłości. – Nadal odrzucam budowę wiatrowych instalacji energetycznych w lesie, po nieważ jest on ostoją rzadkich gatunków zwierząt, czułych na zakłócenia spokoju w siedlisku, oraz miejscem wypoczynku ludności i dlatego powinien pozostać wolny od urządzeń technicznych. W Turyngii jest wystarczająco dużo miejsc na powierzchniach otwartych, nadających się do ekologicznego użytkowania energii wiatro wej – uważa Jürgen Reinholz, turyngeński minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska i ochrony przyrody.     
Źródło: www.forstpraxis.de

 

Litwa

Wyniki LP w 2012 roku

Litewskie LP (1,06 mln ha lasów) zanotowały w 2012 r. przychody rzędu 504,7 mln litów (2011 r.: 552,8 mln litów; 1 lit – ok. 1,2 zł). Wolumen podatków bezpośrednich wraz z dywidendą osiągnął łącznie poziom 92,6 mln litów (2011 r.: 114,0 mln litów). Na kwotę tę złożyły się: podatek CIT (4,9 mln litów), podatek majątkowy z tytułu korzystania z mienia państwowego (5,0 mln litów), podatek od sprzedaży drewna zasilający ogólny fundusz gospodarki leśnej (22,6 mln litów; stawka 5%), podatek od sprzedaży drewna odprowadzany do bud żetu państwa (45,1 mln litów; stawka 10%), pozostałe taksy bezpośrednie (1,9 mln litów) i dywidenda (13,1 mln litów; 50% zysku netto). Wolumen podatku VAT zamknął się kwotą 56,3 mln litów (2011 r.: 66,0 mln litów). W 2012 r. Litewskie LP zainwestowały w budo wę i remonty dróg 21,8 mln litów. Sprzedaż drew na okrągłego sięgnęła 3,5 mln m3, a drewna na pniu – 0,2 mln m3. Ceny drewna okrągłego spadły o blisko 10%, co spowodowało spadek przy chodów litewskich nadleśnictw.   
Źródło: www.gmu.lt

 


Nowa Zelandia

Maoryskie Forum Leśne

W 2013 r. ukonstytuowało się Maoryskie Forum Leśne. Lasy i gospodarka leśna mają duże zna czenie dla Maorysów – rdzennej ludności Nowej Zelandii, których należy 520 tys. ha gruntów pod plantacjami drzew leśnych. Stanowi to ok. 30% wszystkich nowozelandzkich plantacji leśnych. W ciągu najbliższych 10 lat odsetek ten może wzrosnąć do niemal 50% w wyniku realizacji traktatów uwłaszczeniowych.

Gospodarka leśna i drzewna jest trzecią co do wielkości branżą eksportową Nowej Zelandii. Generuje roczny przychód z eksportu na poziomie 4,3 mld dolarów nowozelandzkich. Wy twarza blisko 3% PKB i daje zatrudnienie bezpośrednio 18 tys. osób, głównie na wsiach. Zasoby drzewne Nowej Zelandii wzrastają. Roczne pozyskanie drewna przekroczyło właśnie 27 mln m3. W ciągu następnych 10 lat osiągnie poziom 35 mln m3.               
Źródło: www.timberbiz.com.au


Opr. A.S.