Z zagranicy 20/2013

31 października 2013 15:12 2013 Wersja do druku

Litwa
Najlepszy model leśnictwa w Europie?

Niemcy

Konieczna rewizja wielofunkcyjności gospodarki leśnej

Brandenburgia, Niemcy

Pikselowa mygła  


Austria

Trzecie leśne stypendium literackie  


Litwa
Najlepszy model leśnictwa w Europie?

Litewscy leśnicy uważają się za liderów europejskiego leśnictwa. Argumenty na uzasadnienie tego mniemania przedstawił dyrektor generalny Litewskich Lasów Państwowych, Benjaminas Sakalauskas, w opracowaniu pt. „Litwa. Państwo w środku Europy”.

Jak informuje Sakalauskas, w 2012 r. naukowcy z prestiżowego amerykańskiego Uniwersytetu Yale’a uznali Litwę za kraj najlepiej chroniący zasoby leśne spośród wszystkich 132 ocenianych państw. Podstawowymi kryteriami oceny były: zmiana zapasu drzewostanów w latach 1995–2010, użytkowanie rębne i zalesianie w latach 2000–10. Z kolei zespół naukowców z litewskiego Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa, skupionych wokół prof. Antanasa Buračasa, wykazał w 2012 r., że rentowność kapitału własnego w litewskiej branży leśnej należy do najwyższych w Europie i osiąga poziom 16,3%. Jednocześnie Litewskie Lasy Państwowe, w których zarządzie znajduje się ok. 1 mln ha lasów, wpłaciły w 2012 r. do kasy publicznej 92,7 mln litów tytułem różnych podatków. Suma płaconych przez nie podatków sięga aż 42% ich przychodów. Jak twierdzi Sakalauskas, żadne inne gospodarstwo leśne w Unii Europejskiej nie płaci tak wysokich podatków.

W ostatnich 10 latach w litewskich lasach – tak państwowych, jak i prywatnych – pozyskiwano rocznie ok. 50% przyrostu. Naukowcy szacują, że w okresie tym wartość samych lasów państwowych wzrosła o 1 mld litów wyłącznie z tytułu przyrostu zasobów drzewnych na pniu. W 2002 r. litewski rząd przyjął program zalesieniowy, który zakładał wzrost lesistości Litwy o 3% do 2020 roku. Cel ten został osiągnięty praktycznie już teraz: lesistość kraju wzrosła z 30,9% w 2001 r. do 33,3% w roku 2012.

Litewscy leśnicy stworzyli wyjątkowo efektywny system wykrywania i tłumienia pożarów leśnych. Dzięki niemu litewska służba leśna jest, jak twierdzi Sakalauskas, jedyną w Europie, a być może także na całym świecie służbą leśną, która gasi pożary własnymi siłami. Błyskawiczna lokalizacja zarodków pożarów sprawia, że robotnicy leśni docierają na miejsce w ciągu zaledwie 10–15 min. i do stłumienia ognia wystarcza z reguły podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Litewscy leśnicy zaczęli już nawet żartować, że lasy w ich kraju są niepalne.

Litewskie Lasy Państwowe, sprawujące pieczę nad przeszło połową lasów Litwy, składają się z 42 nadleśnictw, które mają status przedsiębiorstw państwowych. Nadzór nad nadleśnictwami sprawuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, która jest usytuowana w strukturze Ministerstwa Środowiska Litwy. W 2012 r. został zatwierdzony litewski Narodowy Program Rozwoju Sektora Leśnego na lata 2012–2020. Przewiduje on wzrost świadczeń lasów na rzecz społeczeństwa przy zapewnieniu przestrzegania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

Źródło: www.gmu.lt 

Niemcy
Konieczna rewizja wielofunkcyjności gospodarki leśnej

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce, energię i inne dobra dostarczane przez las coraz trudniejsze staje się konsekwentne realizowanie idei wielofunkcyjnej gospodarki leśnej na wszystkich powierzchniach leśnych. Temu problemowi poświęcona była sesja naukowa pt. „Plantacja czy las naturalny? Zbiorowiska leśne i drzewiaste – między intensyfikacją a ekstensyfikacją”, która odbyła się 21 i 22 marca 2013 r. na Wydziale Leśnym Politechniki Drezdeńskiej w Tharandt.

Jednym z podstawowych materiałów sesji był referat na temat intensywnych systemów hodowli lasu, wygłoszony przez prof. Jürgena Bauhusa z uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim. Prof. Bauhus stwierdził, że globalny wzrost rozmiaru użytkowania drewna pociąga za sobą konieczność intensyfikacji hodowli lasu. Zdaniem profesora, intensyfikacja hodowli lasu może pozwolić na odciążenie części powierzchni leśnych (koncepcja „ekstensyfikacji przez intensyfikację”). Obecnie rozważane są w Niemczech następujące sposoby intensyfikacji produkcji drewna: plantacje na użytkach rolnych, dobór produktywnych gatunków drzew, stosowanie materiału ulepszonego genetycznie, nawożenie, obniżenie zapasu i skrócenie cyklu produkcyjnego, optymalizacja produktywności powierzchniowej, zwiększenie stopnia użytkowania lasu, wykorzystanie wcześniejszych stadiów sukcesji i wyprowadzanie drzewostanów mieszanych.

Intensyfikację hodowli lasu utrudniają głównie dwa czynniki: niedostateczna wiedza z tego zakresu i negatywne konotacje pojęcia „intensyfikacja” w kontekście leśnym. W innych branżach dyskusje na temat poniesienia produkcyjności są na porządku dziennym, w gospodarce leśnej – nie. Zdaniem prof. Bauhusa, wytyczna na przyszłość powinna brzmieć: „I las naturalny, i plantacja”.

Źródło: AFZ-DerWald 14/2013

 

 

Brandenburgia, Niemcy
Pikselowa mygła

W ramach obchodów jubileuszu 300-lecia zasady trwałości lasu w Niemczech, artysta Wolfgang Georgsdorf stworzył (we współpracy z Gospodarstwem Krajowym „Lasy Brandenburgii” i innymi partnerami) instalację artystyczną w przestrzeni publicznej. Do jej stworzenia posługiwał się kłodami sosnowymi.

Bejcowane na różne odcienie czoła kłód sa pikselami olbrzymiego obrazu (Fot. forst.brandenburg.de)

Na opuszczonym, ukrytym w lesie lotnisku wojskowym w pobliżu miejscowości Hammer, ułożona została mygła o długości 35 m i wysokości 6 m. Instalacja na różne sposoby nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju. Motyw obrazu symbolizuje ochronę różnorodności gatunkowej (Brandenburgia należy do regionów o największym w Europie zagęszczeniu populacji bielika) i powrót zwierząt na tereny, z których dawniej zostały wyparte przez człowieka. Jednocześnie pikselowy obraz uzmysławia to, że wielka idea, a w szczególności idea zrównoważonego rozwoju, do swojego pełnego ujawnienia wymaga pewnego dystansu przestrzennego i czasowego. Ponadto kontur obrazu jest stylizowanym diagramem zmian powierzchni leśnej w Niemczech: wpierw następuje jej spadek, a następnie, po wprowadzeniu w 1713 r. zasady trwałości lasu, wzrost.

Źródło: http://forst.brandenburg.de

 

Austria
Trzecie leśne stypendium literackie

 

Laureatka konkursu Lara Sielmann spędzi w leśnej chacie dwa miesiące, pisząc nowe dzieła literackie (Fot. www.bundesforste.at)Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) we współpracy z austriackim magazynem przyrodniczym WALD przyznały po raz trzeci leśne stypendium literackie, które obejmuje dwumiesięczny pobyt twórczy w należącej do ÖBf chacie leśnej oraz wsparcie finansowe w wysokości 1500 euro miesięcznie. W tym roku leśną stypendystką literacką została Lara Sielmann. Młoda autorka z Berlina triumfowała nad 120 twórcami ze wszystkich krajów niemieckiego obszaru językowego, którzy wzięli udział w konkursie na stypendium leśne. W skład tegorocznego jury konkursowego wchodzili: pisarz Michael Stavaric, dramatopisarka Lisa Danulat i laureat ubiegłorocznego stypendium leśnego Chris Michalski. Próbki projektu twórczego Lary Sielmann ukażą się w jesiennym wydaniu magazynu WALD.
Spółka akcyjna ÖBf, zatrudniająca 1220 pracowników, gospodaruje w austriackich lasach państwowych. W zarządzie ÖBf znajduje się 511 tys. ha lasów, w tym 347 tys. ha lasów gospodarczych. Idea przyznawania leśnego stypendium literackiego przez ÖBf i magazyn WALD zrodziła się w 2011 r., obchodzonym jako Międzynarodowy Rok Lasów.

Źródło: www.bundesforste.at


Opr. A.S.