Z zagranicy 8/2013

17 kwietnia 2013 15:46 2013 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Konsultacje w sprawie wykonawczych dyrektyw urządzeniowych

Łotwa
Lasy państwowe kupują grunty leśne

Finlandia
Debata nad podatkiem od lasu

Hesja, Niemcy
Monitoring drewna z zastosowaniem GPS

Stany Zjednoczone
Konsultacje w sprawie wykonawczych dyrektyw urządzeniowych

 

W połowie lutego 2013 r. Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) przedstawiła do konsultacji społecznych projekt dyrektyw wykonawczych do nowej instrukcji urządzania lasów federalnych. Przewidziany jest 60-dniowy okres konsultacji. Projektowane dyrektywy wykonawcze mają pomóc Służbie Leśnej w osiągnięciu celów określonych w instrukcji urządzania lasów federalnych, która weszła w życie w roku 2012. Sama instrukcja została opracowana po 2,5-rocznym okresie konsultacyjnym, w czasie którego wpłynęło przeszło 300 tys. uwag od grup społecznych i pojedynczych obywateli. Poddanie konsultacjom społecznym także dyrektyw wykonawczych jest elementem realizacji idei uczestnictwa społeczeństwa w procesie planowania gospodarki w lasach federalnych. Nowa instrukcja zakłada w szczególności ściślejszą współpracę z gminami przy sporządzaniu planu urządzenia lasu. Kładzie również większy nacisk na pełnienie funkcji rekreacyjnej przez lasy federalne.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (pow. 770 tys. km2), mogących zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych.       
Źródło: www.fs.fed.us

 

Łotwa
Lasy państwowe kupują grunty leśne

Spółka akcyjna „Łotewskie Lasy Państwowe” (LVM) kontynuuje nabywanie niepaństwowych gruntów leśnych. W roku 2012 spółka wydała 1,5 mln łatów na zakup 1,4 tys. ha gruntów od 99 właścicieli prywatnych. Nabywanie ziemi finansowane jest z dochodów uzyskiwanych ze źródeł innych niż sprzedaż drewna. – Jesteśmy zainteresowani wszystkimi rodzajami powierzchni leśnych i gruntów możliwych do objęcia gospodarką leśną: zrębami, uprawami i młodnikami, drzewostanami rębnymi i nieużytkami rolnymi – mówi Arturs Jansons, dyrektor działu infrastrukturalnego LVM.

W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,4 mln ha lasów. Właścicielem spółki jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie ze strategią LVM, ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 21% gruntów spółki. LVM zatrudnia blisko 900 pracowników.

Źródło: www.lvm.lv

 

Finlandia
Debata nad podatkiem od lasu

Zasady opodatkowania własności leśnej w Finlandii zmieniły się gruntownie kilkanaście lat temu. Obecnie właściciele lasów płacą jedynie podatek od dochodów ze sprzedaży drewna, zaś dawniej wymiar podatku zależał od wielkości powierzchni leśnej i bonitacji siedlisk. Okres przechodzenia z jednego systemu do drugiego trwał 13 lat i zakończył się w 2005 roku.

Większość fińskich lasów jest własnością prywatną. I to właśnie lasy prywatne są głównym źródłem surowcowego zaopatrzenia przemysłu drzewnego w Finlandii. W związku z tym rząd ma ograniczone możliwości regulacji podaży drewna na fińskim rynku.

Od pewnego czasu toczy się w Finlandii dyskusja nad zmianą obecnego systemu opodatkowania lasów. Powraca m.in. koncepcja rocznych płatności powiązanych np. z wielkością posiadłości leśnej. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że obligatoryjna płatność roczna niezależna od tego, czy właściciel sprzedał w danym roku drewno czy nie, będzie stymulowała wzrost   podaży drewna. Propozycję wprowadzenia rocznej opłaty leśnej zgłasza fiński przemysł tartaczny. Miałoby to być ok. 50 euro/ha. Dużo, zwłaszcza że przeciętny roczny zysk właścicieli lasów w Finlandii wynosi mniej niż 90 euro/ha.

– Sądzę, że wprowadzenie opłaty leśnej to nie jest propozycja, którą należałoby brać poważnie pod uwagę. Opłata musiałaby być rzeczywiście wysoka, żeby przyniosła jakieś rezultaty – mówi Paula Horne (na zdjęciu)Paula Horne, dyrektor ekonomicznego ośrodka badawczego PTT. Horne twierdzi też, że proponowana opłata byłaby szczególnie niekorzystna dla drobnych właścicieli lasów.

Jussi Leppänen z Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (Metla), uważa, że dawny system opodatkowania lasów w oparciu o ich powierzchnię nie zapewniał równego traktowania właścicieli lasów i przyczynił się do rozdrobnienia własności leśnej. Obecny system podatkowy w większym stopniu uwzględnia sytuację danego właściciela lasu. Problemem jest jednak to, że w Finlandii posiadanie lasu nie jest traktowane jako działalność gospodarcza: dochody ze sprzedaży drewna są opodatkowane jako dochody kapitałowe. – System opodatkowania dochodów kapitałowych zakłada, że osoba uzyskująca dochody kapitałowe jest właścicielem pasywnym, takim jak akcjonariusz. Taki właściciel nie uczestniczy w bieżącym prowadzeniu firmy, lecz jedynie inwestuje w nią pieniądze. Właściciele lasów nie działają w ten sposób – mówi Leppänen. Traktowanie posiadania lasu jako inwestycji kapitałowejstymuluje w Finlandii rozwój współwłasności leśnej.

Zdaniem Pauli Horne i Jussi Leppänena najlepszą drogą do zwiększenia podaży drewna w Finlandii byłoby obniżenie podatków od spadków i darowizn dotyczących gospodarstw leśnych. – Podatek od spadków płacony przez właścicieli lasów jest większy od analogicznego podatku płaconego przez przedsiębiorców w przypadku przekazywania firmy następnemu pokoleniu – mówi Horne. Obniżenie podatku od spadków i darowizn leśnych przyspieszyłoby przekazywanie gospodarstw leśnych młodszemu pokoleniu, które w większym stopniu angażowałoby się w gospodarkę leśną. Zwłaszcza że obecnie 40% właścicieli lasów w Finlandii ma co najmniej 65 lat. Inną drogą do zintensyfikowania zagospodarowania lasów prywatnych byłoby zrównanie posiadania lasów z działalnością gospodarczą pod względem podatkowym.

Fiński Centralny Związek Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK) obliczył, że gdyby przeciętny wiek właścicieli lasów zmniejszył się o 10 lat i przeciętna wielkość gospodarstwa leśnego wzrosła o 10 ha, to roczny rozmiar sprzedaży drewna w Finlandii zwiększyłby się o 8 mln m3. W rezultacie budżetowe wpływy z podatków wzrosłyby o 60 mln euro rocznie. MTK zakłada w swojej kalkulacji, że dodatkowe drewno znalazłoby nabywców.

Źródło: www.forest.fi

 

Hesja, Niemcy
Monitoring drewna z zastosowaniem GPS

Nadajnik GPS jest mały i łatwo go ukryć w stosie drewnaW ostatnich latach znacznie nasiliły się kradzieże drewna w wielu miejscach. Problem ten jest znany także w heskich lasach państwowych, którymi zarządza Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji”. Aby przeciwdziałać kradzieżom, Lasy Hesji opracowały system monitoringu drewna oparty na technologii GPS.

Z lasów są nielegalnie wywożone już nie tylko mniejsze ilości drewna opałowego, lecz również kłody i dłużyce. W Lasach Hesji straty z tego tytułu sięgają setek tysięcy euro rocznie. Znacznej części przypadków kradzieży drewna nie udaje się ujawnić. Trudno też udowodnić sprawcom popełnienie przestępstwa, jeśli nie zostaną ujęci w trakcie kradzieży. Wkrótce ma się to jednak zmienić dzięki wdrożeniu do praktycznego stosowania systemu satelitarnego monitoringu drewna. Nadajniki GPS (na zdjęciu) są niewielkie, można je bardzo łatwo ukryć w drewnie. Gdy drewno zaczyna być wywożone z lasu, system monitoringu informuje o tym właściciela, wysyłając do niego SMS-y. Użytkownik systemu może wówczas dokładnie śledzić trasę przewozu drewna, korzystając ze specjalnego portalu internetowego.

Źródło: www.hessen-forst.de

Opr. A.S.