Z zagranicy 6/2013

2 kwietnia 2013 14:30 2013 Wersja do druku

Niemcy

Nowelizacja prawa o handlu drewnem  

 

Stany Zjednoczone

Nowi członkowie Komitetu Koordynacyjnego

 

Szwecja

Wyniki finansowe Sveaskogu w roku 2012  

 

Finlandia

Internetowa sprzedaż drewna z lasów prywatnych

 


Niemcy

Nowelizacja prawa o handlu drewnem

Fot. Deutscher Bundestag/Marc-Steffen UngerNiemiecki rząd federalny przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu handlu nielegalnie pozyskanym drewnem.

Nowelizacja ta jest transpozycją do niemieckiego prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 955/2010 z dnia 20 października 2010 r., ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (u nas w związku z tymi przepisami jest nowelizowana Ustawa o lasach). Unijne rozporządzenie weszło w życie z dniem 3 marca 2013 roku.

Zastrzeżenia do rządowego projektu zgłosił Niemiecki Przemysł Tartaczny i Drzewny (DSH) – jedna z organizacji branżowych. DSH zasadniczo popiera projekt nowelizacji prawa o handlu drewnem, ale uważa, że pewne kwestie powinny zostać lepiej uregulowane. Projekt przewiduje np., że przesyłanie dokumentów stanowiących świadectwo pochodzenia drewna może się odbywać wyłącznie drogą pocztową. – To oznacza nakłady czasowe i finansowe, które są nie do przyjęcia dla przedsiębiorstw – twierdzi Lars Schmidt, sekretarz generalny DSH. – Obecnie większość danych jest archiwizowana w przedsiębiorstwach w postaci cyfrowej, tak że przesyłanie odpowiednich dokumentów może się z powodzeniem odbywać elektronicznie – dodaje Schmidt. Argumentację DSH podziela komisja gospodarcza Bundesratu – izby wyższej niemieckiego parlamentu.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Stany Zjednoczone

Nowi członkowie Komitetu Koordynacyjnego

W styczniu 2013 r. szef Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, Tom Vilsack, mianował ośmiu nowych członków Komitetu Koordynacyjnego ds. Zasobów Leśnych – organu doradczego zajmującego się kwestiami leśnictwa prywatnego i resortowymi programami wspierającymi właścicieli lasów.

– Nowi członkowie Komitetu Koordynacyjnego ds. Zasobów Leśnych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pomogą nam w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących społeczności wiejskich, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, utrzymaniem wzrostu gospodarczego i zachowaniem lasów wielofunkcyjnych dla przyszłych pokoleń – mówi Harris Sherman (na zdjęciu obok), podsekretarz stanu w Departamencie Rolnictwa.

W skład Komitetu Koordynacyjnego wchodzą reprezentanci prywatnych włacicieli lasów, plemion indiańskich, organizacji ochrony przyrody, stanowych służb leśnych i stanowych służb ochrony dzikich zwierząt (w sumie osiem osób pochodzących z wyboru) oraz szefowie czterech agencji Departamentu Rolnictwa – federalnej Służby Leśnej, Służby Ochrony Zasobów Naturalnych, Agencji Obsługi Rolnictwa i Narodowego Instytutu Żywności i Rolnictwa. Jednym z podstawowym zadań Komitetu Koordynacyjnego jest opiniowanie rozdziału funduszy subwencyjnych.

Źródło: www.fs.fed.us

 

Szwecja

Wyniki finansowe Sveaskogu w roku 2012

Szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog nie osiągnął w minionym roku wszystkich celów finansowych, które wyznaczyło mu państwo szwedzkie. Rentowność kapitału własnego wyniosła wprawdzie 12,3% (cel: minimum 7%), ale rentowność kapitału operacyjnego osiągnęła poziom 3,2% (cel: minimum 5%), a wskaźnik kapitału własnego – poziom 47% (cel: 35–40%).

Wartość sprzedaży netto Sveaskogu wyniosła 6,3 mld SEK (ok. 3 mld zł), co oznacza spadek o 6% w stosunku do roku 2011. Główną tego przyczyną był spadek cen drewna, który tylko częściowo został zrekompensowany wzrostem rozmiaru dostaw drewna z własnych lasów koncernu (Sveaskog obraca również drewnem skupowanym w lasach prywatnych) i zwiększeniem się udziału drewna tartacznego w strukturze sortymentowej. W roku 2012 przeciętna cena drewna zmalała o 10%. Rozmiar dostaw surowca drzewnego zrealizowanych przez Sveaskog osiągnął poziom 10,7 mln m3.

Zysk operacyjny Sveaskogu sięgnął 1,42 mld SEK (ok. 683 mln zł), co oznacza spadek o 3% w stosunku do roku 2011. Koncern uwzględnia w swoim zysku operacyjnym m.in. zmianę wartości aktywów leśnych, w tym aktywów biologicznych (drzewostany) i gruntów leśnych. W roku 2012 wartość aktywów leśnych Sveaskogu zwiększyła się o 503 mln SEK. Tym samym zysk operacyjny przed zmianą wartości aktywów leśnych wyniósł 919 mln SEK (ok. 441 mln zł).

W 2012 r. szwedzki parlament zmniejszył stawkę podatku CIT z 26,3% do 22,0%. W wyniku tej decyzji Sveaskog zanotował na koniec roku nadpłatę podatkową w wysokości 1,03 mld SEK. O wysokości dywidendy za 2012 r., która zostanie odprowadzona do budżetu państwa, zadecyduje walne zgromadzenie Sveaskogu, mające się odbyć 22 kwietnia br. w Sztokholmie (walne zgromadzenia Sveaskogu są otwarte dla publiczności). W każdym razie wysokość dywidendy zwykłej nie może wynosić mniej niż 60% zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o korekty z tytułu niekasowych zmian wartości. Za rok 2011 Sveaskog wypłacił państwu szwedzkiemu dywidendę w wysokości 4,47 mld SEK (ok. 2,14 mld zł).

Rynkowa wartość aktywów leśnych Sveaskogu na dzień 31 grudnia 2012 została określona na 30,507 mld SEK, w tym wartość drzewostanów – na 28,424 mld SEK, a wartość gruntów – na 2,083 mld SEK. Na koniec roku 2012 koncern zatrudniał 702 osoby (2011 r.: 726 osób).

Macierzystą firmą koncernu leśnego Sveaskog jest spółka akcyjna Sveaskog AB, której wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie. Sveaskog AB prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zależnych spółek operacyjnych. Główną firmą operacyjną, działającą w segmencie gospodarki leśnej, jest spółka akcyjna Sveaskog Förvaltnings, w której zarządzie znajduje się 4,3 mln ha gruntów leśnych, w tym 3,2 mln ha lasów gospodarczych.

Źródło: www.sveaskog.se

 

Finlandia

Internetowa sprzedaż drewna z lasów prywatnych

Właściciele lasów i przedsiębiorstwa leśne oczekują od e-usługi poprawy ogólnego funkcjonowania rynku drewna okrągłego (Fot. Nordic Timber Council)Na początku 2013 r. fiński Centralny Związek Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK) uruchomił nowy elektroniczny system handlu drewnem okrągłym z lasów prywatnych (puumarkkinat.fi). Tymczasowo portal ma formę elektronicznej tablicy ogłoszeniowej, podobnej do tych z internetowych serwisów nieruchomościowych. Rozwój portalu wspierany jest przez przemysł drzewny.

– To jeden z naszych pierwszych kroków na drodze do elektronicznego handlu drewnem okrągłym. Serwis jest internetowym portalem, w którym wyszczególniane są partie drewna oferowane do sprzedaży. Jednak nie jest to jeszcze narzędzie do zawierania umów między kupującym a sprzedającym. Umowy muszą być podpisywane w sposób tradycyjny – mówi Erno Järvinen, kierownik sekcji badawczej MTK.

Obecnie działa w Finlandii 136 zrzeszeń leśnych, liczących łącznie blisko 330 tys. członków. Lokalne zrzeszenia leśne są skupione w ośmiu uniach, które są regionalnymi reprezentacjami właścicieli lasów. Z kolei unie regionalne wchodzą w skład MTK – ogólnofińskiej reprezentacji rolników, właścicieli lasów i przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich.

Źródło: www.forest.fi

Opr. A.S