Z zagranicy 21/2012

5 listopada 2012 09:18 2012 Wersja do druku

Europa
Spadek wartości europejskich lasów

Niemcy
Właściciele lasów przeciwko energetycznej wolcieUE

Hesja, Niemcy
Prawo wstępu do lasu wg propozycji okrągłego stołu

Wielka Brytania
Zakaz obrotu sadzonkami jesionu?Europa
Spadek wartości europejskich lasów

Do końca tego stulecia europejskie lasy stracą połowę swojej wartości. To prognoza przygotowana przez zespół naukowców ze szwajcarskiego Instytutu Badawczego „Las – Śnieg – Krajobraz” i niemieckiego Uniwersytetu Fryburskiego, skupionych wokół prof. Marca Hanewinkela. Prognoza jest częścią subsydiowanego przez UE projektu badawczego realizowanego wspólnie przez naukowców z Finlandii, Holandii, Niemiec i Szwajcarii.
Korzystając z precyzyjnych modeli symulacyjnych, zespół prof. Hanewinkela określił przyszłe rozprzestrzenienie populacji drzew. W wyniku zmiany klimatu wzrośnie w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej udział lasów dębowych typu śródziemnomorskiego, mających mniejsze znaczenie gospodarcze. W symulacjach uwzględniono trzy możliwe scenariusze klimatyczne. Nawet w przypadku wariantu umiarkowanego (wzrost temperatury jedynie o 1,4°C) zasięg występowania większości gatunków drzew znacznie się zmieni. Populacje świerka wycofają się do Europy Północnej i w wyższe położenia górskie. Jednocześnie w kierunku Europy Środkowej będą się rozprzestrzeniały dąb korkowy i dąb ostrolistny. Według ostrożnych szacunków, te śródziemnomorskie gatunki będą w przyszłości zajmowały więcej niż 1/3 powierzchni leśnej Europy.
Z uwagi na różne znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków drzew zmiana struktury gatunkowej będzie miała poważne skutki dla gospodarki leśnej. – W zależności od przyjętego poziomu odsetek, który ma decydujący wpływ na wyniki kalkulacji, straty ekonomiczne będą wynosiły od14% do 50% – twierdzi prof.Hanewinkel. – Do końca stulecia wartość europejskich lasów zmniejszy o sumę w zakresie od 60 do 680 mld euro.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy
Właściciele lasów przeciwko energetycznej wolcie UE

Popieramy apel Federalnego Związku „Energia z Biomasy” zwracający uwagę na to, że planowany przez Komisję Europejską zwrot w polityce subsydiowania energii odnawialnej zniszczy zaufanie gospodarki do inwestowania w sektor energii z biomasy – informuje Philipp zu Guttenberg, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW). Strategiczne ukierunkowanie wielu państw członkowskich UE na energię z biomasy, objawiające się w narodowych programach subwencyjnych i milionowych inwestycjach, nie może zostać storpedowane przez brukselską samowolę. – Wskutek zygzakowatego kursu UE ucierpieć mogą zwłaszcza zaawansowane badania nad energią odnawialną – dodaje Philipp zu Guttenberg.
Zdaniem niemieckiego Federalnego Związku „Energia z Biomasy” (BBE), przedstawione we wrześniu 2012 r. przez Komisję Europejską plany zmiany dyrektyw w sprawie energii odnawialnej i jakości paliwa są działaniem nieodpowiedzialnym. Doprowadzi ono do praktycznego zaprzestania użytkowania energii z biomasy. – Z uwagi na możliwość magazynowania biomasy energia z niej uzyskiwana stanowi centralny element w systemie gwarantowania dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw ze źródeł odnawialnych –podkreśla Helmut Lamp, prezes zarządu BBE. Niemieckie organizacje reprezentujące sektor rolniczy i branżę energii z biomasy wystosowały wspólny apel o utrzymanie dotychczasowej strategii dekarbonizacji UE.
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów jest federalnym przedstawicielstwem trzynastu organizacji właścicieli lasów, działających w poszczególnych landach niemieckich. AGDW reprezentuje w sumie przeszło 2 mln właścicieli lasów prywatnych i samorządowych.

Źródło: www.forstpraxis.de


Hesja, Niemcy
Prawo wstępu do lasu wg propozycji okrągłego stołu

Uczestnicy rozmów okrągłego stołu w sprawie projektu nowelizacji heskiej ustawy o lasach uzgodnili propozycje brzmienia zapisów o prawie wstępu do lasu niezależnie od formy jego własności. Postanowili również utworzyć zespół roboczy, który zajmie się sprawą sportu w lesie w kontekście ochrony przyrody. – Zespół ten ma przygotować dla różnych grup użytkowników lasu zalecenia co do zachowywania się w nim – mówi Lucia Puttrich, minister środowiska w krajowym rządzie Hesji.
Proponowane zapisy brzmią następująco: Osoby odwiedzające las zobowiązane są do wzajemnego zważania na siebie w celu uniknięcia stwarzania sobie uciążliwości i utrudnień. Korzystając z lasu, nie wolno zakłócać funkcjonowania bio-cenozy leśnej, utrudniać prowadzenia gospodarki leśnej, stwarzać zagrożenia dla lasu, zanieczyszczać go, uszkadzać leśnej szaty roślinnej i utrudniać rekreacji innym osobom.
Jazda na rowerze, jazda konna i poruszanie się na wózkach inwalidzkich są dopuszczalne na umocnionych lub naturalnie twardych szlakach, które zostały założone przez właścicieli lasów lub za ich zgodą i na których możliwe jest bezpieczne mijanie się w sytuacji wzajemnego zważania na siebie. Piesi i osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają zasadniczo pierwszeństwo. Zakładanie szlaków przez osoby odwiedzające las bez uzyskania zgody jego właściciela jest niedopuszczalne. Jazda powozami jest dopuszczalna na drogach leśnych o szerokości użytecznej co najmniej 2 m.
Zgody właściciela lasu wymagają w szczególności: organizacja imprez, które mogą prowadzić do znacznego zakłócenia spokoju zwierząt żyjących w lesie, zanieczyszczenia gruntów leśnych lub do uszkodzenia szaty roślinnej, oraz organizacja imprez komercyjnych w celach zarobkowych.
Heska ustawa o lasach, jak również odpowiednie ustawy pozostałych landów, nie mogą wykraczać poza ramy prawne wyznaczone przez niemiecką federalną ustawę o lasach. Ustawa ta gwarantuje ludności prawo wstępu do lasów niezależnie od formy ich własności. Powszechna dostępność lasów w Niemczech jest oczywiście pewnym ograniczeniem prawa własności. Ograniczenie to ma jednak ugruntowanie w art. 14 konstytucji Niemiec. Przepisy tego artykułu stanowią bowiem: Własność zobowiązuje. Korzystanie z niej musi służyć także dobru wspólnemu.

Źródło: www.forstpraxis.de


Wielka Brytania
Zakaz obrotu sadzonkami jesionu?

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie zakazu obrotu sadzonkami jesionu pochodzącymi z obszarów, na których występuje zamieranie jesionu. Wiąże się to z odkryciem jesionów zainfekowanych grzybemChalara fraxinea w kilku szkółkach i nowo założonych uprawach w Anglii i Szkocji. Zainfekowane drzewka pochodziły ze szkółek w Europie kontynentalnej lub miały styczność z jesionami importowanymi z kontynentu. – Zamieranie jesionów stanowi bezsprzecznie największe zagrożenie dla naszych rodzimych drzew liściastych od czasów holenderskiej choroby wiązu. która wyniszczyła dziesiątki milionów wiązów począwszy od lat 60. XX wieku – mówi dr John Morgan, szef Służby Ochrony Roślin Komisji Leśnej.

Źródło: www.forestry.gov.uk

Opr. A.S.