Z zagranicy 18/2012

17 września 2012 12:10 2012 Wersja do druku

Finlandia
Zrzeszenia właścicieli lasów prywatnych

Finlandia
Projekt nowelizacji ustawy o lasach

Niemcy
Niebezpieczne chrząszcze

Austria
Nowy projekt renaturyzacji torfowisk wysokichFinlandia
Zrzeszenia właścicieli lasów prywatnych

Fińskie zrzeszenia właścicieli lasów działają w oparciu o ustawę o zrzeszeniach leśnych z 1950r., znowelizowaną w 1999roku. Zgodnie z przepisami podstawowym zdaniem zrzeszenia leśnego jest promowanie rentownej prywatnej gospodarki leśnej i zrównoważonego pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym zagospodarowania i użytkowania lasów.
Fińskie zrzeszenia leśne zajmują się wszystkimi zagadnieniami związanymi z lasem. Oferują szkolenia i doradztwo fachowe. Zajmują się planowaniem i prowadzeniem gospodarki w lasach prywatnych. Dbają o ochronę interesów właścicieli lasów na forum zewnętrznym. Pomagają im w zbycie drewna.Zrzeszenia leśne wykonują 80–90% wszystkich zadań związanych z produkcją drewna w lasach prywatnych i ok.75% zadań związanych z planowaniem sprzedaży pozyskanego surowca. Właściciele lasów mogą również upoważnić zrzeszenia leśne do sprzedaży i realizacji dostaw drewna.Zgodnie z przepisami ustawy o zrzeszeniach leśnych, organizacje te pobierają składki od właścicieli lasów. Właściciel lasu, który opłacił składkę, automatycznie staje się członkiem lokalnego zrzeszenia leśnego. Składki członkowskie stanowią ok. 20% przychodów zrzeszeń. Pozostała część przychodów uzyskiwana jest ze świadczenia usług.
Obecnie w Finlandii jest 136zrzeszeń leśnych, liczących łącznie blisko 330tys. członków. Ograny zrzeszeń wyłaniane są w drodze wyborów. Członkowie rady, najwyższego organu zrzeszenia leśnego, wybierani są poprzez głosowanie korespondencyjne. Lokalne zrzeszenia leśne są skupione w ośmiu uniach, które są regionalnymi reprezentacjami właścicieli lasów. Z kolei unie regionalne wchodzą w skład Centralnego Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK) – ogólnofińskiej reprezentacji rolników, właścicieli lasów i przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich.
W Finlandii jest przeszło 920tys. prywatnych właścicieli lasów. Należy do nich 60% powierzch-ni leśnej tego kraju. Przeciętna wielkość prywatnego gospodarstwa to niecałe 30ha. Fiński właściciel lasu sprzedaje drewno przeciętnie co3–4 lata. Przeciętny ilościowy wolumen sprzedaży wynosi 400m3.

Źródło: www.mhy.fi


Finlandia
Projekt nowelizacji ustawy o lasach

W sierpniu fiński mZróżnicowana struktura wiekowa sprzyja bioróżnorodności (Fot. Arch. Forest.fi)inister rolnictwa i leśnictwa, Jari Koskinen, otrzymał projekt nowelizacji ustawy o lasach, przygotowany przez zespół zadaniowy,będący szeroką reprezentacją sektora leśnego i jego interesariuszy. Nowe przepisy mają dać właścicielom lasów dużą swobodę wyboru metod hodowli lasu. Zręby o powierzchni poniżej pół hektara będzie można pozostawiać nieodnowione.
W przyszłości w fińskiej gospodarce leśnej mają być
akceptowane także małe zręby o powierzchni do pół hektara i trzebież górna. Mało tego, projektowane przepisy pozwalają właścicielom lasów na wykonywanie cięć odnowieniowych niezależnie od wieku drzewostanu i grubości drzew. Właściciel będzie musiał zapewnić odnowienie lasu jedynie na zrębach o powierzchni przekraczającej pół hektara (w roku 2010 przeciętny zrąb w fińskich lasach prywatnych miał powierzchnię 1,4 ha).Celem nowej regulacji jest promocja odnowienia naturalnego i rozwoju drzewostanów różnowiekowych. Jednocześnie projekt noweli wyszczególnia większą niż dotychczas liczbę siedlisk leśnych podlegających ochronie na podstawie ustawy o lasach. Za ochronę tych siedlisk właściciele nie będą otrzymywali rekompensat.
Sądzę, że proponowana nowelizacja ustawy o lasach spełnia oczekiwania właścicieli lasów i odpowiada celom, jakie chcą oni osiągnąć. Znowelizowane przepisy będą motywowały właścicieli lasów do bardziej aktywnej gospodarki leśnej – mówi minister Koskinen. Fiński parlament ma debatować nad nowelizacją ustawy o lasach w 2013r.
Propozycja daje wyraz całkowicie nowemu sposobowi myślenia: ustawa o lasach nie dyktuje właścicielom lasów określonych metod hodowli lasu, lecz jedynie określa granice, których nie można przekroczyć przy zagospodarowaniu posiadłości leśnej – zaznacza Juha Ojala, dyrektor Departamentu Leśnictwa. Organizacja ekologiczna WWF Finlan-dia, Fińskie Towarzystwo Ochrony Przyrody i Ministerstwo Środowiska zgłosiły zdania odmienne odopinii zespołowej. Liisa Rohweder, sekretarz WWF Finlandia, twierdzi, że projekt ma poważne wady. WWF obawia się np., że pozwolenie właścicielom lasów na większą swobodę doprowadzi do tego, że fińskie lasy staną się młodsze i mniej cenne pod względem bioróżnorodności.
Właściciele lasów są zadowoleni z projektu. – Ta propozycja stanowi podstawę całkowicie nowej kultury. Właścicielom lasów należy okazać zaufanie– mówi Mikko Tiirola, przewodniczący Rady Leśnej Centralnego Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK). Zdaniem Tiiroli, brak swobody wyboru metod hodowli lasu w starej ustawie o lasach sprawiał, że część właścicieli lasów w ogóle nie prowadziła gospodarki leśnej.
Tomi Salo, reprezentant Fińskiej Federacji Przemysłu Drzewnego, zwraca uwagę na to, że przemysł drzewny więcej płaci za starsze i grubsze drzewa, używane do produkcji materiałów tartych, niż za cienki surowiec do produkcji masy celulozowej. Poza tym większe zręby są po prostu rentowniejsze od małych. Z tego względu Tomi Salo sądzi, że w fińskiej gospodarce leśnej nadal będą dominowały dotychczasowe praktyki hodowlane.

Źródło: www.forest.fi


Niemcy
Niebezpieczne chrząszcze

Fot. BFW, bbaNiemieckim drzewom zagrażają dwa chrząszcze z rodziny kózkowatych, pochodzące z Azji: Anoplophora glabripennis (gatunek zawleczony wraz z opakowaniami z drewna i paletami) i Anoplophora chinensis(na zdjęciu; gatunek zawleczony wraz z importowanymi materiałami roślinnymi). Obydwa chrząszcze atakują w Niemczech niemal wszystkie gatunki drzew liściastych i w ciągu niewielu lat doprowadzają do ich obumarcia.
W razie zasiedlenia drzew przez chrząszcze konieczna jest szybka reakcja. Drzewa trzeba ściąć, wszystkie pozostałości roślinne – niezwłocznie spalić. Przykładowo w czerwcu jednej z dzielnic Bonn wszystkie zaatakowane drzewa musiały zostać ścięte, rozdrobnione na miejscu i przetransportowane w zamkniętym pojemniku do spalarni. Zdaniem Stowarzyszenia Ochrony Lasu w Niemczech (SDW), dotychczas stosowane w UE środki zwalczania zawleczonych szkodników są niewystarczające. We Włoszech chrząszcz Anoplophora chinensis rozprzestrzenił się już na obszarze przeszło 200 km2 i, jak twierdzą eksperci, wytępienie szkodnika jest już tam niemożliwe.

Źródło: www.forstpraxis.de


Austria
Nowy projekt renaturyzacji torfowisk wysokich

Fot. OBf Archiv. W. SimlingerLatem tego roku rozpoczęła się realizacja wielkiego projektu renaturyzacji torfowisk wysokich w austriackiej krainie Salzkammergut. Z inicjatywy Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf) i kraju związkowego Górna Austria badaniami i pracami renaturyzacyjnymi objętych zostało 77torfowisk wysokich.
Torfowiska są nie tylko cennymi ekosystemami ogniskami różnorodności gatunkowej, lecz Także mają duże znaczenie jako pochłaniacze CO2. Hektar niezdegradowanego torfowiska pochłania
w ciągu roku blisko 1,5t CO2 – to mniej więcej tyle, ile przeciętnie emitowane jest w wyniku jeżdżenia samochodem przez pełny rok
– podkreśla Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. Torfowiska pełnią również ważną funkcję retencyjną. Niczym nienasycona gąbka pochłaniają duże ilości wody opadowej. – Torfowiska są „naturalnymi archiwami” i świadkami przeszłości: w starych warstwach torfu zapisana jest historia przeobrażeń klimatu i form życia od czasu ostatniego zlodowacenia – dodaje Georg Erlacher.
W ostatnich stuleciach wiele austriackich torfowisk zostało odwodnionych w celu eksploatacji torfu lub pozyskania terenów pod nowe pastwiska, osiedla i drogi. W wyniku tego Austria straciła 90% biotopów wilgotnych. W krainie Salzkammergut jednak część torfowisk zachowała się w stosunkowo dobrym stanie. – Restytucja torfowisk w krainie Salzkammergut jest naszym największym projektem renaturyzacji torfowisk wysokich – zaznacza Georg Erlacher. Wartość 5-letniego projektu sięga 800tys.euro. Przeszło połowę środków finansowych zapewnia land Górna Austria. Uzyskane zostało również dofinansowanie z funduszów unijnych.
Austriackie Lasy Związkowe gospodarujące w austriackich lasach państwowych, od wielu lat angażują się w ochronę torfowisk na terenie całej Austrii. Wszystkie torfowiska znajdujące się w lasach państwowych (474obiekty o łącznej pow. 1,7tys. ha) zostały objęte ochroną już w 1993 roku.

Źródło: www.bundesforste.at

Opr. A.S.