Z zagranicy 6/2012

19 marca 2012 11:32 2012 Wersja do druku

Niemcy
Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw niepaństwowych

Niemcy
Głos zrzeszeń leśnych w sprawie PROW 2014-20

Szwecja
Reorganizacja Sveaskogu

Saksonia, Niemcy
Popyt przewyższa podaż


Niemcy
Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw niepaństwowych.

W roku gospodarczym 2010 znacznie poprawiła się sytuacja ekonomiczna niepaństwowych gospodarstw leśnych w Niemczech. W wyniku wzmożonego popytu na surowiec drzewny i wzrostu jego cen pozyskanie drewna zwiększyło się o 5% w lasach samorządowych i o 13% w lasach prywatnych. Niemieckie Federalne Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów monitoruje sytuację ekonomiczną w lasach niepaństwowych bezpośrednio, bazując na własnej sieci kontrolnych gospodarstw leśnych.
W sektorach produkcji drewna, ochrony lasu, rekreacji i edukacji leśnej dochód netto bez subwencji państwowych uzyskany przez lasy samorządowe (gminne, miejskie, uniwersyteckie itp.) wyniósł 76 euro/ha powierzchni leśnej (2009 r.: 41euro). Dochód netto wraz z subwencjami państwowymi (subsydia i ulgi w opłatach za usługi nadleśnictw państwowych) wyniósł w lasach samorządowych 103 euro/ha (2009 r.:75 euro).
W lasach prywatnych dochód netto bez subwencji państwowych i z tymiż subwencjami wyniósł odpowiednio 134 euro/ha (2009r.: 75euro) i 148 euro/ha (97euro).

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Niemcy
Głos zrzeszeń leśnych w sprawie PROW 2014–20

Z katalogu beneficjentów subsydiowania w ramach krajowych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20 powinny zostać wyłączone lasy państwowe. To jeden z postulatów niemieckich zrzeszeń leśnych, wyartykułowanych w wyniku prac 9. Federalnego Kongresu Kadry Kierowniczej Gospodarczych Zrzeszeń Leśnych, który odbył się w listopadzie 2011 r. w miejscowości Wernigerode.
Zgodnie z niemiecką federalną ustawą o lasach, przedmiotem subsydiowania w zakresie gospodarki leśnej mogą być przejawy działalności zarówno zrzeszeń leśnych, jak i poszczególnych właścicieli lasów. Podstawę prawą wspierania leśnictwa niepaństwowego stanowią w Niemczech: ustawa o zadaniach publicznych w zakresie poprawy struktury agrarnej i ochrony wybrzeża (GAK), specyficzne regulacje prawne poszczególnych landów i unijne rozporządzenie w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Dotychczas w większości przypadków subsydiowania leśnego (zalesianie, przebudowa drzewostanów,
budowa dróg, ochrona lasu itd.) struktura udostępnianych funduszów kształtowała się następująco: środki unijne 50%, środki federalne (fundusz GAK) 30% i środki landowe 20%. Począwszy od roku 2007 UE nie subsydiuje już gospodarczych zrzeszeń leśnych, toteż niemieckie subwencje w tym zakresie składają się w 60% z środków federalnych i w 40% z środków landowych.
Przedstawiony przez Brukselę projekt subsydiów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014–20 ustanawia w odniesieniu do gospodarki leśnej trzy podstawowe priorytety. Są nimi:


1. ochrona i ulepszanie ekosystemów (ochrona bioróżnorodności, poprawa gospodarki wodnej, poprawa gospodarki glebowej),
2. wspieranie efektywnego użytkowania zasobów i przechodzenia do gospodarki nisko-węglowej (np. stymulowanie wiązania CO2),
3. aktywizowanie potencjału siły roboczej na obszarach wiejskich.


Zanalizowawszy projekt unijnego rozporządzenia, uczestnicy kongresu w Wernigerode, sformułowali 15 postulatów dotyczących przyszłych subsydiów leśnych. Postulaty te będą forsowane przez organizacje reprezentujące właścicieli lasów w Niemczech podczas wypracowywania ostatecznych zasad wspierania rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2014–20.
Postulaty niemieckich zrzeszeń leśnych:


1. Wypełnianie świadczeń, których domaga się społeczeństwo (np. udostępnianie lasów do celów rekreacyjnych), powinno być wynagradzane!
2. Gospodarka leśna powinna być traktowana na równi z rolnictwem!
3. Wspieranie gospodarczych zrzeszeń leśnych z środków EFRROW powinno zostać wznowione i odbywać się w oparciu o stałe subsydia podstawowe i subsydia wynikowe!
4. Wspieranie rozwoju lasów i infrastruktury leśnej musi zostać usprawnione i zintensyfikowane!
5. Z środków EFRROW nie powinny być subsydiowane lasy państwowe!
6. Formalności subwencyjne nie mogą ulec zwiększeniu!
7. Działania z zakresu gospodarki leśnej i ochrony przyrody muszą być traktowane równorzędnie!
8. Fundusze subwencyjne nie mogą zostać uszczuplone!
9. Zasady subwencjonowania nie mogą ograniczać zestawu gatunków drzew dostosowanych do siedliska!
10. Promowane powinno być zatrudnianie pracowników podlegających obowiązkowi ubezpieczeń społecznych!
11. Przy subsydiowaniu zrzeszeń leśnych uwzględniany powinien być udział drobnej własności leśnej w organizacji właścicieli lasów, względnie stopień utrudnień strukturalnych!
12. Stymulowany powinien być powierzchniowy rozwój zrzeszeń leśnych!
13. Subsydiowane powinno być pozyskiwanie nowych członków przez zrzeszenia leśne!
14. Subsydiowana powinna być działalność informacyjna zrzeszeń leśnych (np. wydawanie informatorów, utrzymywanie witryny internetowej)!
15. Subsydiowane powinno być szkolenie pracowników i kadry kierowniczej zrzeszeń leśnych!

Źródło: AFZ-DerWald 1/2012, s.89.

 

Szwecja
Reorganizacja Sveaskogu

W pierwszym kwartale 2012 r. państwowa leśna spółka akcyjna Sveaskog (3,2 mln ha lasów, 720 pracow-ników) przeprowadza reorganizację swojej struktury. Podstawowym celem zmian jest silniejsze zorientowanie lasów państwowych na klienta.
– Nowa organizacja zakłada decentralizację odpowiedzialności za interesy firmy i jej zysk. To stworzy warunki do wprowadzenia efektywniejszych metod pracy i do silniejszego zorientowania firmy na klienta w obrębie całego łańcucha procesów produkcyjnych, łączącego las z przemysłem. Po prostu chcemy być bliżej naszych klientów i partnerów handlowych – wyjaśnia Per-Olof Wedin, prezes i zarazem dyrektor generalny Sveaskogu.
Liczba terytorialnych stref rynkowych zostanie zredukowana z dotychczasowych pięciu do trzech – północnej, centralnej i południowej. W granicach tych trzech stref będą zorganizowane takie obszary działalności lasów państwowych, jak zagospodarowanie lasów, sprzedaż drewna i biomasy energetycznej oraz logistyka. Natomiast działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami będzie koordynowana centralnie.
Szwedzkie lasy państwowe mają strukturę zorientowaną procesowo. Nie ma tam stanowisk funkcyjnych w rodzaju leśniczego odpowiedzialnego za całość wykonawstwa czynności produkcyjnych i ochronnych na stosunkowo małym obszarze. Zadania pracownicze są pochodną specyfiki procesów gospodarowania i odnoszą się do rozleglejszych stref terytorialnych. Przykładowe stanowiska pracy w Sveaskogu to: menedżer ds.hodowli, ekolog leśny, ekolog krajobrazowy, menedżer ds.ochrony przyrody, menedżer ds.pozyskania, analityk leśny i specjalista ds.handlu drewnem.

Źródło: www.sveaskog.se

 

Saksonia, Niemcy
Popyt przewyższa podaż

Gospodarstwo Państwowe „Lasy Saksonii” nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na drewno okrągłe w roku 2012, zgłoszonego przez klientów. Praktycznie całość drewna zaplanowanego do pozyskania jest już objęta umowami. Popyt ze strony tartaków jest tak duży, że ceny drewna w pierwszym półroczu 2012 r. wzrosły jeszcze w stosunku do poziomu z roku minionego.
W pierwszym półroczu 2012 r. przeciętna cena tartacznego drewna świerkowego i sosnowego, określona w umowach zawartych przez Lasy Saksonii, wynosi odpowiednio 96 i 73 euro/m3. Cena drewna typu papierówki została uzgodniona przeciętnie na poziomie 27,50 euro/m3.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.