Z zagranicy - 20/2010

22 października 2010 20:50 2010 Wersja do druku

Europa
Dzielą się zyskiem z budżetem państwa

Rosja
Bilans pożarów

Austria
Restytucja puszczyka uralskiego

Słowacja
Lasy Republiki Słowackiej w skrócie

Hesja, Niemcy
Ponad 5% lasów wyłączonych z użytkowania


Europa
Dzielą się zyskiem z budżetem państwa

W Austrii, Niemczech i Skandynawii normalną rzeczą jest to, że państwowe gospodarstwa leśne, które są na własnym rozrachunku, wypłacają państwu jako swojemu właścicielowi dywidendę. Najczęściej obowiązuje zasada, że wysokość dywidendy stanowi 60% rocznej nadwyżki finansowej. Płacone są również typowe podatki bezpośrednie. Finanse państwowych gospodarstw leśnych kontroluje na ogół rada nadzorcza, w której skład wchodzą reprezentanci różnych ministerstw i pozarządowi przedstawiciele różnych społecznych i gospodarczych grup interesów.

Tabela. Wybrane wskaźniki ekonomiczne pięciu państwowych gospodarstw leśnych w UE w roku obrachunkowym 2009 (ew. 2008/2009). Kwoty podano w mln euro

Gospodarstwo:
- forma prawna
- pow. lasów
- zatrudnienie
Przychody
Zysk operacyjny
Podatek dochodowy, gruntowy i in. podatki bezpośrednie
Dywidenda i inne wypłaty z zysku na rzecz budżetu
Uwagi
Austriackie Lasy Związkowe
-spółka akcyjna
-514 tys. ha
-1219 osób
222,6 18,1 3,2 20,0 Oprócz dywidendy spółka odprowadza do budżetu Republiki Austrii opłatę za prawo pobierania pożytków z gruntów państwowych w wysokości 50% zysku netto. W roku 2009 dywidenda, podatki i ww. opłata (2,0 mln euro) stanowiły łącznie 139% zysku operacyjnego (zysk bez uwzględnienia odsetek i podatków). Zysk bilansowy (aktualny zysk netto + zysk pozostały z poprzedniego roku obrachunkowego) wyniósł 20,9 mln euro.
Bawarskie Lasy Państwowe
-przedsiębiorstwo państwowe
-720 tys. ha
-2912 osób
 
305,8 35,2 3,2 35,1 O wysokości dywidendy wypłacanej państwu decyduje rada nadzorcza przedsiębiorstwa. Dywidenda i podatki za rok gospodarczy 2008/2009 stanowiły w sumie 109% zysku operacyjnego, który nie uwzględnia pomocy finansowej z Funduszu Solidarnościowego UE na likwidację szkód huraganu Cyryl (6,4 mln euro).
Dolnosaksońskie Lasy Krajowe
-przedsiębiorstwo państwowe
-320 tys. ha
-1296 osób
 
94,7 2,8 0,7 1,4 Przedsiębiorstwo wypłaca państwu dywidendę w wysokości 60% zysku netto. Poza podatkami firma odprowadziła w 2009 r. do budżetu 9,7 mln euro. W kwocie tej oprócz dywidendy mieszczą się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, uzyskane w związku z procesem komasacji gruntów przeprowadzanym w Dolnej Saksonii. Dywidenda i podatki stanowiły w sumie 75% zysku operacyjnego.
Metsähallitus (Finlandia)
-quasi-przedsiębiorstwo państwowe (Metsätalous)
-3,4 mln ha
-982 osoby
 
289,8 61,9 3,8 56,7 Rada nadzorcza Metsähallitusa przedstawia fińskiemu rządowi propozycję wysokości dywidendy, która powinna zostać wypłacona państwu. Za 2009 r. dywidenda i podatki stanowiły łącznie 98% zysku operacyjnego.
Sveaskog (Szwecja)
-spółka akcyjna
-3,3 mln ha
-721 osób
 
588,1* 284,1* 70,2* 47,4* Wypłacana państwu dywidenda zwykła zasadniczo wynosi 60% zysku netto. Ostatecznie o wysokości dywidendy decyduje walne zgromadzenie Sveaskogu. W zysku operacyjnym spółki uwzględniana jest zmiana wartości aktywów leśnych, w tym zmiana tzw. godziwej wartości drzewostanów. W roku 2009 dywidenda i podatki stanowiły 41% zysku operacyjnego. Przyrost godziwej wartości drzewostanów wyniósł 119,4 mln euro*.

*) przelicznik SEK/EUR wg kursu z dnia 31 grudnia 2009 r. (1 EUR = 10,26 SEK)

Źródło: Internet (raporty roczne)

Rosja
Bilans pożarów

Pożary lasów i torfowisk, które w lipcu, sierpniu i na początku września szalały w Rosji, spowodowały śmierć przeszło 50 osób. Łączna powierzchnia pożarów sięgnęła 9 tys. km² (niemalże obszar wielkości województwa opolskiego). Rozmiar start spowodowanych przez żywioł oszacowano wstępnie na 11,4 mld euro. Stan liczebny służb zaangażowanych w akcję ratunkową i gaśniczą dochodził momentami do 242 tys. osób. Siły te były wspomagane przez 54 samoloty gaśnicze.
W okresie od końca czerwca do połowy sierpnia na dużych obszarach Rosji występowały największe od 130 lat upały. Temperatura dochodziła nawet do 44°C. Zdaniem organizacji ekologicznej WWF, do wybuchu pożarów na tak wielką skalę przyczyniły się także dwa czynniki natury gospodarczej. Jeszcze za czasów prezydentury Władimira Putina została bowiem przeprowadzona decentralizacja nadzoru nad lasami i racjonalizacja zatrudnienia w służbie leśnej (zlikwidowano m.in. 70 tys. stanowisk strażników leśnych). W rezultacie znacznie obniżył się poziom ochrony ppoż. lasu. Drugim czynnikiem było zaniechanie restytucji torfowisk, które w latach 60. XX w. były masowo osuszane, zwłaszcza w europejskiej części Rosji, w celu eksploatacji torfu.

Źródło: Internet

Austria
Restytucja puszczyka uralskiego

Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) wspólnie z władzami landu Dolna Austria i wiedeńskim Instytutem Badania Dzikich Zwierząt i Ekologii (FIWI) realizują ambitny projekt restytucji puszczyka uralskiego w Austrii. W sierpniu na wolność zostało wypuszczonych 50 młodych ptaków. Puszczyk uralski wyginął w Austrii w połowie ubiegłego wieku.
Aby ułatwiç ponowne zasiedlenie lasów przez puszczyka uralskiego i umożliwić kontrolę jego reprodukcji, w odpowiednich drzewostanach umieszcza się na wysokości 25 m specjalne budki lęgowe. – W naszych lasach o strukturze zbliżonej do naturalnej puszczyki uralskie znajdą idealne warunki do bytowania – zapewnia Georg Erlacher, prezes zarządu ÖBf. Szanse na sukces restytucji są duże. W lasach państwowych Austrii dawne lite drzewostany świerkowe ustępują dziś miejsca drzewostanom o dużej różnorodności gatunkowej.

Źródło: www.bundesforste.at

Słowacja
Lasy Republiki Słowackiej w skrócie

Przedsiębiorstwo państwowe Lasy Republiki Słowackiej gospodaruje na obszarze leśnym o pow. 0,9 mln ha (47% pow. leśnej Słowacji). Składa się ono z 26 samodzielnych gospodarstw leśnych i 4 gospodarstw wyspecjalizowanych (zakład techniki leśnej, z. szkółkarstwa i nasiennictwa, z. tartaczny i z. energetycznej biomasy leśnej). Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, które ma status strategicznego podmiotu gospodarczego, kształtuje się na poziomie 4000 osób (ok. 35% to robotnicy leśni).
W kryzysowym roku 2009 Lasy RS osiągnęły przychody rzędu 193,5 mln euro i zysk operacyjny w wysokości 1,3 mln euro. Przedsiębiorstwo pozyskało 4,9 mln m³ drewna (w tym 2,9 mln m³ z wiatrowałów). Przeciętna cena drewna uzyskana przez Lasy RS wyniosła 36,17 euro/m³. Koszty pozyskania kształtowały się na poziomie 22,58 euro/m³. Wolumen eksportu drewna sięgnął 271 tys. m³.
Dyrektora generalnego Lasów RS powołuje minister rolnictwa, środowiska i rozwoju regionalnego. Działalność przedsiębiorstwa kontrolowana jest przez 9-osobową radę nadzorczą, której kadencja trwa 5 lat. Przewodniczący i czterech członków rady nadzorczej powoływani są w drodze konkursu organizowanego przez słowackie Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Regionalnego. Trzech członków jest wyłanianych w tajnym głosowaniu spośród pracowników Lasów RS. Jeden członek to delegat związków zawodowych.

Źródło: www.lesy.sk

Hesja, Niemcy
Ponad 5% lasów wyłączonych z użytkowania

Od sierpnia obowiązuje w Hesji nowa dyrektywa resortu środowiska w sprawie ochrony przyrody w lasach państwowych tego landu, nad którymi sprawuje pieczę Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji”. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, których podstawowym celem jest ochrona różnorodności gatunkowej, do końca 2011 r. z użytkowania ma zostać trwale wyłączonych blisko 20 tys. ha lasów państwowych. Do naturalnego rozwoju zostaną pozostawione fragmenty lasów o szczególnie bogatej różnorodności gatunkowej. Ponadto w starszych drzewostanach trzeba wyznaczyć co najmniej 3 drzewa habitatowe na hektar. Ochronie podlegają drzewa dziuplaste będące miejscem bytowania dzięciołów, sów i nietoperzy oraz drzewa gniazdowe ptaków drapieżnych, bociana czarnego i czapli siwej.
Poza sprawowaniem pieczy nad lasami państwowymi (342 tys. ha) Lasy Hesji zajmują się świadczeniem usług w zakresie zagospodarowania lasów gminnych i prywatnych (w sumie 350 tys. ha) oraz międzynarodowym konsultingiem leśnym.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.