Z zagranicy

24 kwietnia 2010 20:22 2010 Wersja do druku

Wielka Brytania
Podwójna certyfikacja lasów państwowych

Niemcy
Klimatyczne mapy ryzyka

Kanada
Emisja węgla z gleb leśnych

Bawaria, Niemcy
Ekspertyza zewnętrzna

Europa
Ogólnounijna debata o lasach


Wielka Brytania
Podwójna certyfikacja lasów państwowych

W Polsce jeszcze czekamy, a Komisja Leśna Wielkiej Brytanii, gospodarująca w brytyjskich lasach państwowych, uzyskała w marcu 2010 r. certyfikat gospodarki leśnej PEFC. Dzięki temu sprzedawcy drewna i innych produktów leśnych pochodzących z bezpośrednich dostaw od Komisji Leśnej mogą się posługiwać logo PEFC lub FSC. Komisja Leśna certyfikuje bowiem swoje lasy od 1999 r. także w tym drugim systemie. Obydwa brytyjskie standardy certyfikacji leśnej opierają się na obowiązującej w Wielkiej Brytanii narodowej normie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Źródło: www.forestry.gov.uk

Niemcy
Klimatyczne mapy ryzyka

Ostatnio bawarskie urzędy ds. wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa, które pełnią m.in. funkcję terenowej administracji leśnej, otrzymały klimatyczne mapy ryzyka hodowli świerka, buka, sosny, dębu, jodły, jaworu, modrzewia i daglezji, sporządzone w wersji numerycznej. Wszystkie wymienione gatunki drzew zajmują łącznie 90% powierzchni leśnej Bawarii. Największy udział powierzchniowy mają przy tym świerk i sosna (łącznie 60%). Mapy przedstawiają stopnie klimatycznego ryzyka hodowlanego z perspektywą czasową sięgającą roku 2050 i 2100.

Bawarski resort leśnictwa już od 2007 r. dysponuje klimatycznymi mapami ryzyka hodowli świerka i buka. Wykorzystywane są one w urządzaniu lasu i doradztwie na rzecz prywatnych właścicieli lasów. Także w innych niemieckich krajach związkowych ryzyko hodowli głównych gatunków drzew, związane ze zmianami klimatycznymi, jest przedstawiane w formie map – ich przydatność jest jednak różna.

Źródło: AFZ-DerWald

Kanada
Emisja węgla z gleb leśnych

W prognozowanych warunkach globalnego ocieplenia gleby siedlisk borowych będą szybciej emitować węgiel do atmosfery niż gleby siedlisk lasowych. To podstawowy wniosek z badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych Kanadyjskiej Służby Leśnej (CFS). Przedmiotem badań była ocena wpływu globalnego ocieplenia na zapas węgla glebowego w różnych ekosystemach leśnych.

Gleby północnych siedlisk borowych stanowią pochłaniacz węgla. Przewiduje się jednak, że wzrost temperatury przyczyni się do wzmożenia rozkładu materii organicznej i tym samym intensyfikacji uwalniania CO2 do atmosfery. W literaturze przedmiotu dominowały dotychczas twierdzenia, że węgiel glebowy siedlisk borowych będzie mniej podatny na wpływ globalnego ocieplenia.

Źródło: www.cfs.nrcan.gc.ca

Bawaria, Niemcy
Ekspertyza zewnętrzna

Przedsiębiorstwo Bawarskie Lasy Państwowe osiągnęło podstawowe cele wyznaczone mu w ramach reformy leśnej w 2005 r., ale w niektórych obszarach jego działalności konieczna jest poprawa. To główny wniosek z ekspertyzy wykonanej na zlecenie bawarskiego rządu przez firmę „arf Towarzystwo Rozwoju Organizacyjnego” sp. z o.o. Zdaniem zewnętrznych ekspertów, rozdział zadań gospodarczych od administracyjnych przyczynił się do wzrostu transparentności i efektywności działania struktur operacyjnych i decyzyjnych oraz do uzyskania zadawalającego wyniku ekonomicznego. Poprawy wymagają natomiast takie elementy jak społeczna akceptacja działań przedsiębiorstwa, włączenie pracowników w proces doskonalenia organizacji i dostosowanie stanu liczebnego zwierzyny do pojemności siedlisk.

Bawarski rząd zadecydował o sprawdzeniu działalności Bawarskich Lasów Państwowych przez ekspertów zewnętrznych w czerwcu 2009 roku. Licząca 250 stron ekspertyza ma pomóc w doskonaleniu rozwiązań wprowadzonych w ramach reformy leśnej.

Bawarskie Lasy Państwowe zostały utworzone 1 lipca 2005 r. w formie posiadającego osobowość prawną zakładu prawa publicznego, podlegającego nadzorowi prawnemu bawarskiego Krajowego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa. Przejęły one funkcje gospodarcze dawnych bawarskich nadleśnictw, których funkcje administracyjne zostały z kolei przypisane urzędom ds. wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa. Są to przedsiębiorstwa zdecentralizowane, składające się z 41 gospodarstw leśnych (podzielonych łącznie na 370 leśnictw) oraz jednostek pomocniczych.

Źródło: AFZ-DerWald


Europa
Ogólnounijna debata o lasach

Publikując 1 marca 2010 r. dokument konsultacyjny dotyczący ochrony lasów w kontekście zmian klimatycznych (Green Paper on Forest Protection and Information: Preparing forests for climate change), Komisja Europejska otworzyła ogólnounijną dyskusję na temat polityki leśnej. Dokument ten został wyjątkowo pozytywnie przyjęty przez większość organizacji reprezentujących europejskie leśnictwo – a to dlatego, że nadaje sektorowi leśnemu i modelowi zrównoważonej gospodarki leśnej większą niż dotąd wagę polityczną.

Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF) uważa, że dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej wytyczna nową drogę w polityce UE dotyczącej lasów. – Cieszymy się, że Komisja skupia się na ochronie lasów. Również naszym życzeniem są zdrowe i witalne lasy, ponieważ takie lasy są kluczem do utrzymania na odpowiednim poziomie takich integralnych komponentów jak bioróżnorodność, sekwestracja węgla i zdolność produkcyjna, która stanowi źródło naszego utrzymania. Skoro inicjatywa Komisji może się przyczynić do zwiększenia świadomości nowych wyzwań, to musimy tę okazję wykorzystać w taki sposób, żeby europejskie lasy mogły nadal pełnić wszystkie swoje funkcje w zmieniających się warunkach klimatycznych – mówi Morten Thoroe, sekretarz generalny CEPF.

Europejski Związek Lasów Państwowych (EUSTAFOR) traktuje dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej jako pierwszy, ale bardzo ważny krok na drodze do zwiększenia znaczenia lasów, leśnictwa i zrównoważonej gospodarki leśnej w UE. Szczególnie dużą wagę przywiązuje do wykorzystania potencjału lasów w zakresie sekwestracji węgla. Ogólnounijna dyskusja na temat polityki leśnej w kontekście zmian klimatycznych może przyczynić się do zwiększenia stopnia społecznego uznania dla świadczeń wypełnianych przez lasy.


Źródła: www.eustafor.eu, www.ec.europa.eu, www.cepf-eu.org

Opr. A.S