Unia Europejska - czy potrzebna wspólna polityka leśna?

18 grudnia 2009 13:05 2009 Wersja do druku

Pomimo że „Traktat europejski” nie daje formalnych podstaw do realizowania przez UE wspólnej polityki leśnej, to sprawami związanymi z leśnictwem zajmuje się blisko 20 instytucji unijnych. W tym kontekście powstaje kwestia koordynacji i spójności działań w dziedzinie leśnictwa. Komisja Europejska zainicjowała niedawno badania nad możliwością wprowadzenia w przyszłości wspólnych regulacji mających na celu ochronę lasów w UE. Jednym z rozważanych rozwiązań jest ustanowienie ramowej dyrektywy leśnej. Koncepcja ta budzi jednak wiele kontrowersji.


W samej Komisji Europejskiej sprawami lasów i leśnictwa zajmują się obecnie przede wszystkim dwie jednostki: referat B.1 w Dyrekcji Generalnej „Ochrona Środowiska” i referat H.4 w Dyrekcji Generalnej „Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich”. Głównymi gremiami konsultacyjnymi są Komitet Stały ds. Leśnictwa i Grupa Doradcza ds. Leśnictwa i Korka Użytkowego.

Komitet Stały ds. Leśnictwa, utworzony na mocy decyzji Rady UE z dnia 29 maja 1989 r., składa się z przedstawicieli państw członkowskich, a jego przewodniczącym jest reprezentant Komisji Europejskiej. Podstawowym zadaniem Komitetu jest zapewnienie wymiany informacji dotyczących rozwoju sektora leśnego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi. Te ostatnie reprezentowane są przez delegatów ministerstw właściwych do spraw leśnictwa lub administracji leśnej.

Grupa Doradcza ds. Leśnictwa i Korka Użytkowego działa na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie funkcjonowania grup doradczych rozpatrujących zagadnienia z zakresu przedmiotowego Wspólnej Polityki Rolnej. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele grup interesów w sektorze leśnictwa. Przedstawicielami tymi są eksperci desygnowani przez organizacje społeczno-ekonomiczne działające na szczeblu Wspólnoty i figurujące w rejestrze grup interesów Komisji Europejskiej. Grupa liczy 49 członków dobranych według specjalnego klucza: producenci leśni mają w niej 28 reprezentantów, handlowcy – 2, przemysłowcy – 11, pracobiorcy – 3, konsumenci – 1, ekolodzy – 4.