Składnice już puste

23 lipca 2009 13:59 2009 Wersja do druku

Austria

Składnice już puste 

Zapasy zgromadzone w składnicach do przechowywania drewna na mokro, założonych przez Austriackie Lasy Związkowe (ALZ) po huraganach Cyryl, Emma i Paula, zostały spotrzebowane o osiem miesi cy wcześniej, niż oczekiwano. Stało si  to głównie za sprawą ostatniej surowej i śnieżnej zimy, która w wielu cz ściach Austrii utrudniała bieżące pozyskanie drewna. Duże znaczenie miała również solidność w realizacji zobowiązań w zakresie odbioru drewna ze składnic, wykazana przez liczne przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego. – Składnice do przechowywania drewna na mokro okazały się prawdziwym kołem ratunkowym – wyjaśnia Georg Erlacher, członek zarządu spółki akcyjnej Austriackie Lasy Związkowe. – Zapewniają one zaopatrzenie przemysłu drzewnego podczas surowych zim, a po kl skach huraganowych pełnią rol  buforu mi dzy popytem a zwiększoną podażą drewna.


ALZ zamierzają zwi kszyć potencjalną pojemność składnic (obecnie 400 tys. m3 ). W związku z tym planują zorganizowanie latem spotkania z przedstawicielami przemysłu drzewnego w celu ustalenia zasad współpracy. Wiele przedsi biorstw już dziś wykazuje zainteresowanie przechowywaniem na mokro zapasów drewna na okres nast pnej zimy.


Tak wyglądały austriackie składnice po przejściu huraganów w latach 2007–2008