Kolejne rezerwaty w zachodniopomorskim – RDOŚ w Szczecinie liderem

10 marca 2023 05:27 2023 Wersja do druku

Od 15 lutego 2023 r. istnieją dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie zachodniopomorskim, utworzone zarządzeniami RDOŚ w Szczecinie.


RDOŚ w Szczecinie uznał za rezerwat „Kamienieckie Wąwozy im prof. Janiny Jasnowskiej” obszar o powierzchni 95,78 ha położony na terenie gminy
Kołbaskowo. Celem ochrony jest utrzymanie wyjątkowo licznej populacji kokoryczy drobnej, zachowanie i odtwarzanie naturalnych cech ekosystemów leśnych, zwłaszcza w odniesieniu do ich składu gatunkowego i dynamiki oraz zachowanie i odtwarzanie siedlisk roślinności kserotermicznej i psammofilnej. Rezerwat obejmuje strefę krawędzi doliny Odry. Wyróżnia się malowniczymi wąwozami z licznymi źródłami i torfowiskami źródliskowymi dającymi początek wielu lokalnym strumieniom. Kilka źródlisk i wypływających z nich cieków ma charakter źródlisk wapiennych, z licznymi wytrąceniami martwicy wapiennej. Wzdłuż strumieni rozcinających wzniesienia strefy krawędziowej doliny Odry, a także na niskich terasach zalewowych wykształciły się cenne lasy łęgowe, a w nieco wyżej położonych partiach wzniesień – grądy i dębiny, wśród których rozsiane są pozostałości muraw kserotermicznych i napiaskowych. Obiekt ma m.in. znaczenie jako miejsce lęgowe bielika. Na jednym ze wzgórz znajduje się wpisana do rejestru zabytków archeologicznych rozległa osada kultury łużyckiej i późniejsze grodzisko wczesnośredniowieczne.
RDOŚ w Szczecinie uznał za rezerwat „Wysoka Skarpa Rzeki Tywy” obszar lasów i rzekę o łącznej powierzchni 20,69 ha położony w gminie Gryfino. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie wartkiej, meandrującej rzeki o charakterze podgórskim, naturalnie wykształconych zbiorowisk leśnych, w tym łęgów olszowo-jesionowych, grądów z przytulią leśną, żyznych buczyn, unikatowego krajobrazu głęboko wciętej doliny rzecznej oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin, w tym storczyków.

Rezerwat obejmuje dolinę rzeki Tywa na długości ponad dwóch kilometrów. Rzeka płynie tu wartkim nurtem w nieuregulowanym, meandrującym korycie o piaszczysto-kamienistym dnie, w głęboko wciętej dolinie o stromych stokach. Na zboczach doliny dominują grądy wysokie, przechodzące miejscami w żyzne i kwaśne buczyny, a na trasie zalewowej – w łęgi olszowo-jesionowe. Do najpoważniejszych zagrożeń należały dotychczas: użytkowanie gospodarcze drzewostanów w proponowanym rezerwacie, pobór wód z rzeki dla celów gospodarki rybackiej i zrzut zanieczyszczonych wód ze stawów rybnych, usuwanie drzew zwalonych w nurt rzeki i prowadzenie tzw. prac utrzymaniowych.

Zachodniopomorski RDOŚ jest w skali Polski liderem w tworzeniu rezerwatów przyrody. Od chwili powstania tego
urzędu w 2009 r. powołał on 31 rezerwatów o łącznej powierzchni ponad 1200 ha, co daje średnie tempo 2,2 rezerwatu rocznie.

Red.

 

Fot. www.stock.adobe.com