Ojcowski Park Narodowy z dotacją – Ochrona ekosystemów

17 sierpnia 2022 04:21 2022 Wersja do druku

Ponad 300 tys. zł dotacji z NFOŚiGW otrzyma Ojcowski Park Narodowy na działania związane z ochroną ekosystemów poprzez regulację stanu posiadania. W ramach pięciu popisanych umów możliwy będzie wykup nieruchomości gruntowych leżących na terenie obszaru Natura 2000 w miejscowościach: Wola Kalinowska, Skała, Smardzowice i Ojców. Umowy w tej sprawie zostały podpisane między 28 lutego a 18 maja 2022 roku.


– Rola Parków Narodowych jest niezwykle istotna nie tylko dla zachowania równowagi w przyrodzie, lecz także dla naszego społeczeństwa, poprzez ich ochronę i dbałość o ich tkankę chronimy także nasze dziedzictwo. Parki są perłami naszej przyrody, domem oraz rezerwuarem niezwykłej fauny i flory dlatego też – poprzez wspólne działania – powinniśmy je chronić i rozwijać, by zachować je dla kolejnych pokoleń – zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Celem projektu jest wykup nieruchomości gruntowych leżących na terenie OPN. Obszary te stanowią ostoję cennych gatunków roślin i zwierząt, w tym podlegających ochronie częściowej i ścisłej (m.in. pierwiosnek wyniosły; przywrotnik prawie nagi umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski; trzmielojad, który jest najcenniejszym ptakiem szponiastym na terenie Parku, gniazdują tu tylko dwie pary, w tym jedna ma gniazdo właśnie w Dolinie Zachwytu; oraz nietoperze: podkowiec mały i nocek Bechsteina).

– Działania realizowane w ramach inwestycji mają na celu ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych. Ponadto, z uwagi na niewielką powierzchnię Ojcowskiego Parku Narodowego, każde zwiększenie obszaru parku, gdzie nie będzie prowadzona działalność gospodarcza, jest niezwykle istotne dla ochrony przyrody tego terenu. Wykup działek wyeliminuje zagrożenia związane z niepokojeniem zwierząt, szczególnie ptaków, zapewni ochronę naturalnych procesów przebiegających w lasach, a także umożliwi prowadzenie zabiegów ochrony czynnej ekosystemów nieleśnych – ta forma działań jest jednym z najskuteczniejszych, obok regulacji prawnych, narzędziem zabezpieczającym realizację zadań związanych z ochroną przyrody parku – podkreśla zastępca dyrektora Jakub Baran z OPN.

Dzięki realizacji inwestycji wykupione zostanie 5,2865 ha gruntów, które zostaną również wsparte w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony siedlisk.

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w 1956 r. i jest położony ok. 16 km od Krakowa. Położony jest na obszarze czterech gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś, Sułoszowa. Zajmuje powierzchnię ok. 21,46 km².

Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dotacji z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Red.

Fot.: adobe.stock