„Bocian” z dofinansowaniem – Projekt ochrony błotniaka łąkowego

4 stycznia 2022 09:11 2022 Wersja do druku

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” uzyskało ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) 660 tys. zł na „Realizację Krajowego Programu Ochrony Błotniaka Łąkowego”.

Umowa przekazania środków została podpisana 9 listopada 2021 r. w Warszawie przez p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW Dianę Piotrowską oraz prezesa Zarządu TP „Bocian” Dominika Krupińskiego. Koszt całkowity wdrożenia programu sięgnie ok. 860 tys. zł.


Celem inicjatywy będzie zwiększenie sukcesu lęgowego i produktywności populacji ptaka na obszarach o wysokim zagęszczeniu par lęgowych (gnieżdżących się w uprawach rolnych) oraz zwiększenie wiedzy o potrzebie ochrony gatunku w społeczeństwie.

Błotniak łąkowy jest nielicznym ptakiem drapieżnym (z rodziny jastrzębiowatych) występującym w niemal całej Europie, w tym także w Polsce. Ptak ten na „Czerwonej liście ptaków Polski” został sklasyfikowany jako gatunek narażony ze względu na obserwowane ostatnio silne zmniejszanie się jego populacji.

Na skutek degradacji siedlisk błotniak zaczął wyprowadzać lęgi z terenów podmokłych w uprawy zbóż i na zmeliorowane łąki. Ponadto obok procesów przekształcania się naturalnych siedlisk ptaka czynnikami zagrażającymi populacji stały się także: niszczenie gniazd, które są założone na polach uprawnych przez maszyny rolnicze, stosowanie toksycznych środków ochrony roślin, a także aktywność drapieżników – głównie lisów.

Najskuteczniejszą metodą ochrony, stosowaną od wielu lat w różnych krajach Europy, jest zabezpieczanie lęgowisk za pomocą ogrodzeń z różnego typu siatki. Ogrodzenie chroni pisklęta w czasie żniw, nielotne młode pozostają bezpieczne i nie giną podczas koszenia zboża.

Równolegle zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne, m.in.: kampanię edukacyjną na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także konferencje: otwierającą i zamykającą projekt.

Efektami bezpośrednimi projektu będzie objęcie ochroną czynną co najmniej 160 lęgów błotniaka łąkowego. Będzie ona realizowana w regionach o kluczowym znaczeniu dla tego gatunku. Grupą docelową, z którą beneficjent ma w planach nawiązać współpracę, będzie społeczność wiejska, głównie rolnicy.

Red.