Porozumienie pomiędzy LP i KOWR – Wspólnie na rzecz przeciwdziałania suszy

18 listopada 2021 15:00 2021 Wersja do druku

Małgorzata Gośniowska-Kola, dyrektor generalna Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, i Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny LP, podpisali list intencyjny, którego celem jest zacieśnienie wzajemnej współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami publicznymi, wykonującymi w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do mienia kasy państwowej.


W ramach zawartego porozumienia KOWR podejmie działania zmierzające do przekazania Lasom danych o nieruchomościach Zasobu WRSP przeznaczonych na cele leśne lub takich, które mogą być przeznaczone do zalesienia oraz retencji wód w ramach przeciwdziałania skutkom suszy. Z kolei LP podejmą działania zmierzające do przekazania informacji o nieruchomościach będących w ich zarządzie, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej celem ich ewentualnego przejęcia przez KOWR.

Zawarte porozumienie przyspieszy wzajemną współpracę w zakresie wymiany informacji i identyfikacji gruntów Skarbu Państwa, które będą docelowo przekazywane pomiędzy dwoma podmiotami.

KOWR i LP będą aktywnie współdziałać w pracach legislacyjnych zmierzających do uregulowania prawnego przekazywania z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz PGL LP gruntów leśnych oraz innych właściwych gruntów na potrzeby gospodarki leśnej oraz przyspieszenia i ułatwienia przekazywania przez Lasy na rzecz KOWR gruntów, o których mowa w art. 38b ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku.

BaszA