Konkurs plastyczny „Moja najciekawsza przygoda w lesie”

9 czerwca 2021 13:52 2021 Wersja do druku

Kochane Dzieci!
W lesie przygody nigdy się nie kończą. Pewnie nie raz przydarzyło Wam się w lesie coś niesamowitego, niezwykle ciekawego bądź zaskakującego?Może coś wywołało u Was dreszczyk emocji? Było to tajemnicze? Magiczne? A może groźne? W lesie przygody nigdy się nie kończą i dlatego zachęcamy Was do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja najciekawsza przygoda w lesie”. Kto może w nim wystartować? Każdy, kto ma nie więcej niż 14 lat. Co zrobić, by wziąć w nim udział?


Przypomnieć sobie swoje wszystkie leśne przygody i zaprezentować nam jedną z nich. Przygotuj ulubione przybory plastyczne i wyraź siebie w dowolnej formie, możesz wykonać obraz, rysunek, komiks – co tylko przyjdzie Ci do głowy – pamiętaj tylko, aby praca nie była trójwymiarowa i by jej wielkość nie przekraczała formatu A3. Co można wygrać? Spośród nadesłanych prac wybierzemy trzy najlepsze i nagrodzimy je pluszowymi zabawkami Wild Republic ufundowanymi przez firmę KaRoKa, grami edukacyjnymi od firmy Bubo Bubo oraz książkami ufundowanymi przez Wydawnictwo Dwukropek oraz Nasza Księgarnia.

Pamiętajcie, aby wraz z pracą przesłać na adres redakcji wypełni oną kartę zgłoszenia, zawierającą Wasze dane: imię i nazwisko, wiek, adres oraz e-mail. Tylko w ten sposób będziemy mogli powiadomić Was o zwycięstwie. Nie zapomnijcie dołączyć też oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego. Szukajcie ich w numerze 11/2021 na str. 39-40.

Życzymy wielu artystycznych wrażeń!
Redakcja


Regulamin konkursu plastycznego „Moja najciekawsza przygoda w lesie”


§ 1 Organizator
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Moja najciekawsza przygoda w lesie” jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. – wydawca dwutygodnika „Las Polski”.
2. Adres Organizatora:
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1/7
02-316 Warszawa
§ 2 Cel
1. Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci wiedzy o leśnictwie, wiedzy kulturowej o lesie, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej oraz promowanie samodzielnej pracy twórczej.
2. Interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży do 14 roku życia.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej indywidualnie i samodzielnie, nieprezentowanej na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) wykonane dowolną manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone;
b) sporządzone w formacie nie większym niż A3.
5. Praca musi być opisana wg karty zgłoszenia będącej załącznikiem nr 1 do regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej. Brak karty zgłoszenia jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu. Do każdej pracy konkursowej należy również dołączyć podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z klauzulą informacyjną, która jest załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne jej opublikowanie.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu:
– wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w konkursie,
– opublikowania listy nagrodzonych w konkursie na stronie internetowej www.laspolski.pl,
– opublikowania listy nagrodzonych w konkursie na profilu dwutygodnika „Las Polski” na portalu Facebook pod adresem www.facebook.pl/laspolski/.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, prezentowania prac w internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach.
§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy nadsyłać pocztą do 26 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
„Las Polski”
ul. Kaliska 1/7
02-316 Warszawa
2. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 skutkuje wykluczeniem pracy z konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac przestrzennych i w formacie większym niż A3.
§ 5 Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa składająca się z członków redakcji dwutygodnika „Las Polski”.
2. Decyzje komisji są ostateczne.
3. Prace będą oceniane pod względem zgodności z tematem konkursu, jakości wykonania, oryginalności i stopnia trudności wykonania.
4. Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Lista nagrodzonych prac i ich autorów (imię i nazwisko oraz wiek) zostanie opublikowana w dwutygodniku „Las Polski”, na stronie internetowej www.laspolski.pl oraz na profilu dwutygodnika „Las Polski” na portalu Facebook (www.facebook.pl/laspolski/) nie później niż do końca września 2021 roku.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu e-mailem.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego regulaminu.
2. Dokonując zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w regulaminie.
3. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej „Lasu Polskiego” adresem: www.laspolski.pl.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji, jest tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.