Opinie społeczne – Polacy a zmiany klimatu

1 czerwca 2021 06:56 2021 Wersja do druku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wyniki badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, przeprowadzonego w listopadzie minionego roku. Za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo ankieterzy dotarli do respondentów w wieku 15 lat i więcej. Próba została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo).W opinii ponad ¾ badanych aktualne zmiany klimatu przynoszą w większości negatywne skutki, tylko 6% uważa, że pozytywne. 67% respondentów uważa, że zmiany klimatu w umiarkowanym lub w większym stopniu zaszkodzą im samym. Niemalże połowa badanych co najmniej kilka razy

w miesiącu rozmawia na tematy związane ze środowiskiem i jego zmianami podczas rozmowy z rodziną lub znajomymi.

Konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych i związaną z tym transformację niskoemisyjną – czyli zmianę sposobu wytwarzania energii i stopniowego zastępowanie paliw kopalnych innymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi – zaznacza blisko 90% respondentów. Ponad połowa  z nich jest zdania, że transformacja niskoemisyjna powinna być traktowana priorytetowo. Zdaniem badanych, wymiana wysokoemisyjnych elektrowni na odnawialne źródła energii jest najpotrzebniejsza w transformacji niskoemisyjnej (72%). Prawie 60% mieszkańców Polski jest gotowych na ponoszenie wyższych kosztów energii i paliw, zakładając, że będą one stanowiły źródło finansowania transformacji niskoemisyjnej.

Z kolei problem z zasobami wodnymi w Polsce dostrzega 6 na 10 mieszkańców kraju. Tworzenie zbiorników retencyjnych (36%), zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej (34%), oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym (28%), budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych (17%) oraz sadzenie drzew i krzewów (16%) są, w opinii badanych, najbardziej skutecznymi sposobami na przeciwdziałanie zjawisku suszy.

Red.