Parki narodowe - 20 mln na nowe technologie

13 lutego 2018 12:50 2018 Wersja do druku

Parki narodowe dostaną 20 mln zł na wykorzystanie nowoczesnych technologii. O pieniądze na inwestycje, mające na celu ocenę stanu zasobów przyrodniczych w parkach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych, mogą się starać w unijnym konkursie.

Jest on realizowany w ramach II unijnej osi priorytetowej „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” POIiŚ na lata 2014–20, działanie 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, typ projektu 2.4.4 „Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych”, podtyp 2.4.4d „Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”.
Działania zaplanowane w projektach powinny służyć realizacji szerokiego zakresu badań jakościowych i ilościowych stanu środowiska przyrodniczego parków narodowych w oparciu o technologie teledetekcyjne, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi analitycznych, w powiązaniu z funkcjonalnością systemów informacji przestrzennej (GIS). Zgłaszane przedsięwzięcia muszą stanowić wsparcie realizowanych działań ochronnych, monitoringu przyrodniczego oraz podstawę identyfikacji pojawiających się zagrożeń.
Na wnioski o dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja wdrażająca) czeka od 31 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku. Można uzyskać do 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Ponadto, w ramach programu priorytetowego 
NFOŚiGW „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”, parki narodowe mogą starać się o współfinansowanie projektu POIiŚ w wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych. 
Szczegóły naboru znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW (www.poiis.nfosigw.gov.pl). Red.