BULiGL - W resorcie środowiska

21 marca 2017 12:04 2017 Wersja do druku

Zmiana, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 r., jest związana z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Organem założycielskim BULiGL-u stał się Minister Środowiska (podstawa prawna to art. 121 ustawy z 16 grudnia 2016r., dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym). W mocy utrzymany został art.21a. 2. ustawy o lasach mówiący, że do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (…)nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (…).


Zmiana podległości BULiGL-u jest racjonalna i zgodna z naszymi oczekiwaniami, które prezentowałem m.in. na łamach „Lasu Polskiego” (nr 19/2016 – przyp. red.) – mówi Janusz Dawidziuk, dyrektor BULiGL-u. – Dzięki niej zyskaliśmy bardzo logiczny porządek, gdyż wszystkie podmioty stanowiące system organizacyjny polskiego leśnictwa są podporządkowane jednemu ministrowi, merytorycznie odpowiedzialnemu za nadzór nad leśnictwem i stan środowiska. Przejście do nowego organu założycielskiego nie narusza naszej struktury organizacyjnej, pozycji rynkowej oraz utrzymuje obiektywne, merytoryczne relacje z Lasami Państwowymi.

W Biurze nastąpiła także istotna zmiana personalna. 1 lutego pożegnano dotychczasowego zastępcę dyrektora Stanisława Zajączkowskiego, który odszedł na emeryturę. Swoją funkcję pełnił przez 21 lat. Nadal będzie służył doświadczeniem jako doradca dyrektora BULiGL (w zmniejszonym wymiarze czasu pracy). Wakujące stanowisko objął Adam Wasiak, przy jednogłośnej aprobacie Rady Pracowniczej. Nowy zastępca i niegdysiejszy dyrektor generalny LP (2012–15) ma m.in. doświadczenie pracy w BULiGL-u. Prócz tego, że pracował jako podleśniczy i inżynier nadzoru, dyrektor zespołu składnic LP, dwukrotnie dyrektor RDLP w Radomiu (2001–06 i 2008–12), był też dyrektorem Oddziału BULiGL w Radomiu (2007–08).

(es)