Raporty oddziaływania na środowisko - Leśnik specem

22 lutego 2017 13:17 2017 Wersja do druku

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.


Jedną ze zmian, jakie wprowadza, są wyższe wymagania dla osób sporządzających raporty o oddziaływaniu na środowisko (integralny element postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko). Autorzy owych raportów muszą legitymować się wyższym wykształceniem lub wskazanym w ustawie doświadczeniem. Zdaniem autorów noweli zmiany mają zagwarantować przede wszystkim wyższą jakość sporządzanych raportów.

Co ciekawe wśród wymienionych w ustawie zawodów dających uprawnienia do sporządzania raportów wymienieni zostali leśnicy.

W przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o tym, czy raport jest wymagany, decydują urzędnicy. Jeśli inwestycja wkracza w obszar Natura 2000, wówczas raport staje się obligatoryjny. Dotychczas ustawa określała wyłącznie, co powinien zawierać ów raport. Słowem jednak nie wspominała o tym, kto może go wykonać – nie określała kwalifikacji, wykształcenia czy doświadczenia. Skutkowało to niejednokrotnie niską jakością sporządzonych dokumentów. I to często pomimo weryfikacji dokumentacji przez urzędników. Stąd pomysł, by autorzy raportów byli fachowcami w swej dziedzinie z odpowiednim wykształceniem.

I tak oto ustawa obowiązująca od 1 stycznia zakłada, że autor raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 musi mieć wyższe wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi (np. geologia, górnictwo), biotechnologii, inżynierii środowiska, nauk rolniczych lub innych, ale z dodatkowym pięcioletnim doświadczeniem przy sporządzaniu raportów (lub udziale w sporządzaniu pięciu raportów). W przypadku zespołów przygotowujących raport wymagania te będzie musiał spełnić co najmniej kierownik. Każdorazowo sporządzający raport (lub kierownik) będzie składał oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji.

W przypadku procedur rozpoczętych przed nowelizacją ustawy obowiązują stare przepisy.

Red.