strona główna

Edukacja

Nie każdy chory dostanie rentę

Jednym z najczęstszych nieporozumień pomiędzy ZUS a jego klientami są warunki przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy. Zdarza się, że osoby chore nie otrzymują renty mimo złożonego wniosku popartego odpowiednią dokumentacją medyczną. Dlaczego tak się dzieje? Nie wynika to bynajmniej ze złośliwości pracowników ZUS, ale z wyraźnie określonych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Spróbuję je dzisiaj Państwu przybliżyć.

Czytaj więcej

Zakładasz firmę? Możesz płacić mniej!

Przedsiębiorcy narzekają, że jednym z największych obciążeń, jakie muszą ponosić w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Nie wszyscy wiedzą, że istnieje możliwość zmniejszenia tych obciążeń, a skorzystać z niej mogą osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem.

Czytaj więcej

Świadczenie przedemerytalne

Czy osoba bezrobotna, która nie może znaleźć pracy i straciła już prawo do zasiłku może liczyć na jakieś świadczenie z ZUS?Tak, pod warunkiem, że jest w odpowiednim wieku i ma odpowiednio długi staż pracy. Może wówczas starać się o świadczenie przedemerytalne. Ideą istnienia instytucji świadczenia przedemerytalnego jest zabezpieczenie podstawowych środków do życia osobom, które po utracie pracy nie mogą znaleźć nowej, ale są za młode na emeryturę. Warto jednak pamiętać, że świadczenia tego typu są przyznawane tylko tym osobom, które przepracowały w danej firmie co najmniej pół roku i straciły tą pracę nie ze swojej winy. Powodem może być np. likwidacja lub upadłość zakładu pracy, zmiany strukturalne lub zwolnienia grupowe.

Czytaj więcej

O zasiłkach macierzyńskich słów parę

Odpowiadając na list jednej z Czytelniczek, piszę kilka słów o przepisach dotyczących urlopów i zasiłków macierzyńskich. 19 grudnia 2006 r. weszły w życie nowelizacje Kodeksu Pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przysługujących w razie choroby i macierzyństwa. Obecnie matce przysługuje 18 tygodni urlopu po urodzeniu pierwszego dziecka, 20 tygodni przy każdym następnym porodzie i 28 tygodni w przypadku rozwiązania ciąży mnogiej. Przepisy pozwalają na rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu.

Czytaj więcej

Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

Jakie są warunki do nabycia prawa do emerytury - pyta pan Darek z Warszawy. Czy wystarczy wyłącznie osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego, czy też trzeba mieć jeszcze odpowiedni staż pracy?Odpowiedź zależy od wieku pytającego. Są bowiem dwa rodzaje emerytur: emerytury ustalane według starych zasad dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i nowe, wprowadzone przepisami reformy emerytalnej, dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r. "Stara" emerytura przysługuje ubezpieczonym, którzy osiągnęli tzw. powszechny wiek emerytalny i mają wymagany staż pracy. Dla kobiety ten powszechny wiek wynosi 60 lat a wymagany staż ubezpieczeniowy (czyli tzw. okresy składkowe i nieskładkowe) co najmniej 20 lat. Mężczyźni muszą przekroczyć 65 lat oraz zgromadzić co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Na "starych" zasadach przyznaje się także prawo do wcześniejszych emerytur (oprócz osób urodzonych przed 1949 r. mają do nich prawo także osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. o ile do końca 2007 r. spełnią warunki wymagane do tej emerytury).

Czytaj więcej

Nowa elektroniczna usługa dla klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy. Dzięki niemu klienci ZUS mogą już załatwić niektóre sprawy wyłącznie przez Internet - bez konieczności wychodzenia z domu.Wchodząc na stronę internetową serwisu, dostępną pod adresem http://eup.zus.pl/, zainteresowani mogą złożyć następujące wnioski: wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN); wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ); wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS); wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) (ZUS-EPW), a także zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (ZUS-ERU).

Czytaj więcej

Naliczanie emerytury

Jaka jest zasada naliczania wysokości emerytury? Słyszałem o wybranych 10 latach (w domyśle - najlepszych) ciągłej pracy. Jeżeli tak, to jaka przerwa powoduje nieciągłość w pracy - mam 4-miesięczną przerwę, która "włazi" mi na początek tego lepszego dziesięciolecia. Potem pracowałem 8 lat i 10 miesięcy bez żadnych przerw.Wysokość starej emerytury zależy od wysokości zarobków wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru i stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych). Oblicza się ją od podstawy, którą jest przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z okresu, który wskazuje sam ubezpieczony. Do ustalenia podstawy wymiaru można wskazać zarobki z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat sprzed roku, w którym złożono wniosek o emeryturę. Można również wykazać zarobki z 20 lat (nie muszą następować bezpośrednio po sobie) dowolnie wybranych z całego stażu pracy.

Czytaj więcej

Prawo do emerytury

Jakie są warunki do nabycia prawa do emerytury? Ci, których nie objęła reforma emerytalna (starsze roczniki), musieli, poza osiągnięciem wieku emerytalnego, mieć przepracowane 25 lat. W przypadku osób z młodszych podobno nie ma tych 25 lat. Jak to jest? I w której grupie ląduję? Urodziłem się w 1961 r., zdaje się, że należę do takiej grupy przejściowej. Chyba było tak, że mogłem przystąpić do drugiego filaru, ale nie musiałem (starsi nie mogli, młodsi musieli). A jak to wygląda w przypadku rocznika 1957?Są dwa rodzaje emerytur. Pierwsza - ustalana wg. starych zasad dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. jeżeli spełnią warunki wymagane do tej emerytury do 31 grudnia 2007 r. i druga - dla urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.

Czytaj więcej

Wpis do ewidencji

Uzyskałam wpis do ewidencji działalności gospodarczej w lipcu 2006 r. Nie zgłosiłam tego faktu w ZUS. Zaznaczam, że z przyczyn rodzinnych działalności tej jeszcze nie podjęłam. Czy grożą mi jakieś sankcje?Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie podjęła tej działalności nie ma obowiązku zgłaszać tego faktu do ZUS.

Czytaj więcej

Umowy - zlecenia

Czy osoba, która wykonuje pracę na podstawie dwóch umów zlecenia podlega obowiązkowo z każdej z tych umów ubezpieczeniom społecznym?Dla osoby wykonującej pracę na podstawie dwóch umów zlecenia obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne z tego tytułu, który powstał jako pierwszy (tj. z umowy zlecenia zawartej wcześniej).

Czytaj więcej

Chorobowe

Czy pracownik może chorować w roku kalendarzowym dłużej niż 182 dni? Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 182 dni lub przy niezdolności spowodowanej gruźlicą przez 270 dni.

Czytaj więcej

Urlop a składki

Mam zamiar iść na półroczny urlop bezpłatny. Czy w trakcie tego urlopu pracodawca powinien odprowadzać za mnie składki, czy powinienem to robić sam?

Czytaj więcej

Odprawa

Pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wypłacono odprawę pieniężną. Wypłata tej odprawy nastąpiła jednakże po upływie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy. Czy odprawa taka jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Czytaj więcej

Czy muszę opłacać składkę?

Osoba prowadząca od kilku lat działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji i opłacająca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, od 25 września 2006 r. przebywa na zasiłku macierzyńskim z tego tytułu. Czy nadal jest ona zobowiązana opłacać składki do ZUS?

Czytaj więcej

Zasiłek macierzyński

W jaki sposób podlega ubezpieczeniom społecznym osoba pobierająca zasiłek macierzyński ze stosunku pracy, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą?

Czytaj więcej

Kurs języka angielskiego

Czy sfinansowany w całości przez pracodawcę kurs języka angielskiego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika?

Czytaj więcej

Imienne raporty miesięczne

Z osobą, która była zatrudniona w innym zakładzie pracy, moja firma zawarła umowę zlecenie na okres od 1 do 31 stycznia 2006 roku. Firma zgłosiła tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego (ze stosunku pracy jej wynagrodzenie było wyższe niż wynagrodzenie minimalne) z kodem tytułu ubezpieczenia 04 12 x x, a po zakończeniu umowy wyrejestrowała pracownika. Od 1 lutego 2006 r. tego byłego zleceniobiorcę firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (określone w umowie kwotowo) zostało mu wypłacone w lutym 2006 r.; w lutym także wypłacone zostało wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jak w opisanej sytuacji sporządzić za tego pracownika imienne raporty miesięczne?

Czytaj więcej

Pierwsza działalność

W styczniu rozpocząłem równocześnie prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych oraz działalność w ramach spółki cywilnej zajmującej się transportem. Do ubezpieczeń społecznych zgłosiłem się z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 30% minimalnego wynagrodzenia. Jest to moja pierwsza działalność i nie jest ona wykonywana na rzecz byłego pracodawcy. Czy zgłoszenie do ubezpieczeń dokonane jest prawidłowo?

Czytaj więcej

Raporty miesięczne

Czy płatnik składek może sporządzać za osobę ubezpieczoną dwa odrębne imienne raporty miesięczne - tzn. w jednym raporcie uwzględnia wynagrodzenie zasadnicze, w drugim godziny nadliczbowe?

Czytaj więcej