strona główna

Z zagranicy

Rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej w ALZ SA

Austriackie Lasy Związkowe SA ogłosiły rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej. We współpracy z organizacjami ochrony przyrody rozpoczęto w lasach spółki realizację czterech zakrojonych na dużą skalę, długofalowych programów z zakresu ochrony naturalnych siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Podejmując tę inicjatywę, ALZ SA chcą wesprzeć działania Unii Europejskiej na rzecz zahamowania do 2010 r. procesu zanikania gatunków w Europie. Zachowanie różnorodności biologicznej ma być także jednym z głównych założeń polityki Austrii realizowanej w ramach jej przewodnictwa w UE (okres austriackiej prezydencji będzie trwać do 1 lipca 2006 roku).

Czytaj więcej

Rosja ogranicza eksport drewna okrągłego

Od 1 stycznia 2006 r. władze Rosji wprowadziły jednolitą stawkę cła wywozowego na drewno opałowe i drewno okrągłe w wysokości 6,5%, ale nie mniej niż, w przeliczeniu na euro, 4 euro/m3 (dotychczasowa opłata minimalna wynosiła 2,5 euro/m3). Z dniem 1 lipca 2007 r. stawka na drewno okrągłe ma zostać podwyższona do 10%, a opłata minimalna - do 6 euro/m3. Zmiany te wiążą się z obecną polityką Kremla w zakresie gospodarki drzewnej: poprzez podwyższenie ceł wywozowych na drewno okrągłe i ograniczenie jego udziału w eksporcie produktów drzewnych Rosja chce stworzyć rodzimemu przemysłowi obróbki i przeróbki drewna korzystniejsze warunki do rozwoju.

Czytaj więcej

Propozycja Komisji Europejskiej

11 marca 2005 r. pani Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, oficjalnie przedstawiła "Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - sprawozdanie z wdrażania Strategii Leśnej UE". W tym dziewięciostronicowym dokumencie Komisja Europejska formułuje konkluzję, że konkurencyjność i ekonomiczna sprawność zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej w Unii Europejskiej poddawane są coraz cięższym próbom wskutek otwarcia na rynek globalny.

Czytaj więcej

Finlandia: nowa rada dyrektorska Metsähallitusa

W marcu br. fińska Rada Państwa zatwierdziła nowy, zarekomendowany przez ministra rolnictwa i leśnictwa skład rady dyrektorskiej Metsähallitusa - fińskiego państwowego gospodarstwa leśnego, zarządzającego obszarem lądowym i wodnym o powierzchni 12 mln ha. Przewodniczącym rady został Pentti Lähteenoja, zastępca dyrektora generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa, a wiceprzewodniczącą - Ritta Rainio, dyrektor generalny w Ministerstwie Środowiska.

Czytaj więcej

Pierwsza leśna spółka akcyjna w Niemczech?

16 marca br. Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska w rządzie niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt publicznie przedstawiło wyniki ekspertyzy w sprawie optymalizacji systemu zarządzania lasami państwowymi w tym landzie. Na podstawie owej ekspertyzy rząd Saksonii-Anhalt ma niebawem podjąć decyzję co do przyszłości Krajowego Gospodarstwa Leśnego Saksonii-Anhalt, które zostało utworzone w 2002 r. na bazie wcześniejszej administracji leśnej (zmniejszono wówczas liczbę nadleśnictw z 42 do 24, a liczbę leśnictw z 300 do 196).

Czytaj więcej

Ruszyły prace nad unijnym

30 maja br. Rada Rolnictwa i Rybołówstwa, jedna z najstarszych konfiguracji Rady UE, przyjęła zgłoszoną przez Komisję Europejską propozycję przygotowania Planu Działania UE na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, przemianowując go wszakże na Plan Działania UE w zakresie Leśnictwa. Koncepcja opracowania unijnego planu leśnego pojawiła się w związku z ubiegłoroczną dyskusją na temat wdrażania w krajach członkowskich Strategii Leśnej UE.W Komisji Europejskiej została już opracowana wstępna struktura zapisu planu leśnego UE. Obejmuje ona takie punkty, jak: (1) "Wizja", (2) "Założenia i cele strategiczne", (3) "Niedostatki i problemy", (4) "Działania w skali unijnej i krajowej" i (5) "Przegląd unijnych środków służących przeprowadzeniu proponowanych działań".

Czytaj więcej

Wystartowała Platforma Technologiczna Sektora Profitującego z Lasów

W lutym br. rozpoczęto tworzenie Platformy Technologicznej Sektora Profitującego z Lasów (ang. Forest-Based Sector Technology Platform, w skrócie FTP). Unijne platformy technologiczne to jeden z instrumentów realizowania polityki Komisji Europejskiej, służący kreowaniu i rozwijaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w sferze badań i innowacji. W swej istocie platformy technologiczne są mechanizmem skupiania wszystkich egzystujących w danym segmencie życia europejskiego grup interesów w celu uzgodnienia spójnej całościowej wizji rozwoju tego segmentu, opracowania strategii urzeczywistnienia owej wizji, a następnie sterowania realizacją przyjętej strategii. W myśl unijnej Strategii Lizbońskiej to właśnie innowacje mają być motorem rozwoju Europy w najbliższych latach.

Czytaj więcej

Niemcy: consensus w sprawie zakładowego pomiaru drewna

Na początku br. Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR) - organizacja, w której skład wchodzą m.in. państwowe gospodarstwa leśne poszczególnych niemieckich krajów związkowych, administracja niemieckich lasów federalnych, stowarzyszenia właścicieli lasów prywatnych, związki zawodowe działające w leśnictwie, Związek Leśników Niemieckich, Niemieckie Towarzystwo Leśne, uczelnie leśne i organizacje ekologiczne - po wielomiesięcznych pertraktacjach zawarła ze Zrzeszeniem Niemieckiego Przemysłu Tartacznego (VDS) porozumienie ramowe w sprawie zakładowego pomiaru drewna okrągłego.

Czytaj więcej

Rząd niemiecki subsydiuje FSC

Odpowiadając na parlamentarną interpelację prawicowych deputowanych do Bundestagu w sprawie m.in. finansowania organizacji FSC z pieniędzy niemieckich podatników, rząd RFN przyznał, że do roku 2007 zaplanował subsydia dla tej organizacji w łącznej wysokości 506 tys. euro. Zgodnie z informacjami rządowymi, w 2002 r. organizacja FSC otrzymała 256 tys. euro na urządzenie swojej bońskiej centrali. Począwszy od 2003 r. roczne subsydium dla FSC wynosi 50 tys. euro.źródło: "AFZ-DerWald" nr 7/2004opr. A.S.

Czytaj więcej

Wiązany zbyt drewna na cenzurowanym

Według wstępnej, nie mającej jeszcze oficjalnego charakteru opinii niemieckiego urzędu antymonopolowego, wiązany zbyt drewna pozyskanego w lasach różnych rodzajów własności, organizowany w Niemczech na dużą skalę przez jednostki organizacyjne lasów państwowych, jest zasadniczo sprzeczny z niemieckim prawem kartelowym.

Czytaj więcej

Wyniki szwedzkiego koncernu leśnego Sveaskog

W roku 2004 szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog, gospodarujący na 3,4 mln ha lasów, zanotował wartość sprzedaży netto rzędu 8,3 mld koron szwedzkich (SEK) oraz zysk z działalności podstawowej w wysokości 1,5 mld SEK, co oznacza 1-procentowy spadek sprzedaży netto i 4-procentowy spadek zysku operacyjnego w stosunku do wyników z roku 2003.

Czytaj więcej

PEFC - ponad 100 mln ha certyfikowanych lasów

Przedstawiciele CERFLOR-u - powstałej w sierpniu 2002 r. brazylijskiej normy certyfikacji lasów - wystąpili o jej włączenie do globalnego systemu PEFC. Certyfikacja wg kryteriów CERFLOR-u, odnoszących się zarówno do kwestii środowiskowych, jak i społecznych i ekonomicznych, ma objąć nie tylko lasy, lecz również plantacje leśne Brazylii. Aby uzyskać akceptację PEFC brazylijska norma certyfikacji lasów musi pomyślnie przejść PEFC-owski proces weryfikacji, na który składają się sprawdzenie normy przez niezależnego, zewnętrznego audytora i publiczna konsultacja. Jeśli standard CERFLOR zostanie uznany przez Radę PEFC, będzie mógł być firmowany PEFC-owskim logo.

Czytaj więcej

Know-how Austriackich Lasów Związkowych S.A. dla Serbii

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe otrzymała zlecenie opracowania planu restrukturyzacji serbskich lasów państwowych ,Srbijasume". Wzorem dla przyszłej struktury organizacyjnej serbskiego państwowego gospodarstwa leśnego ma być model samych Austriackich Lasów Związkowych. Projekt consultingowy finansowany jest w 70% przez Austriacką Agencję Rozwoju (ADA) w ramach Programu Współpracy Austrii ze Wschodem. Pozostałe 30% kosztów ponoszą serbskie lasy państwowe. Wartość projektu sięga 250 tys. euro. Austriackie Lasy Związkowe S.A. zostały wybrane na wykonawcę usług consultingowych na życzenie strony serbskiej.

Czytaj więcej

CEPF o użytkowaniu biomasy

Dyrekcja Generalna ,Energia i Transport" Komisji Europejskiej, opracowując plan działania Unii Europejskiej w zakresie użytkowania biomasy, poprosiła różne grupy interesów o wyrażenie opinii na temat założeń tego planu. W konsultacji udział wzięła między innymi Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF). Zdaniem tej organizacji, w państwach członkowskich UE powinny zostać przygotowane i zrealizowane projekty pilotażowe dotyczące efektywnego wykorzystywania pozostałości po cięciach i zabiegach leśnych oraz innej biomasy leśnej dla celów energetycznych. CEPF uważa, że unijne dyrektywy dotyczące wykorzystywania biomasy do produkcji energii winny promować stosowanie odpowiednich systemów instalacyjnych zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w jednostkach administracji publicznej. Ponadto Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów proponuje stworzenie unijnego banku informacji na temat najlepszych praktycznych rozwiązań w zakresie użytkowania biomasy leśnej jako surowca energetycznego.

Czytaj więcej