strona główna

Z zagranicy

Banki w handlu emisjami CO2

Holenderska grupa bankowa Fortis kupiła na brazylijskiej giełdzie BM&F w Sčo Paulo prawa do emisji 800 tys. ton CO2, płacąc za nie ponad13 mln euro. Sprzedaż miała charakter aukcjiinternetowej. Oferowane przez Brazylijczyków prawa do emisji zostały wygenerowane w związku z przedsięwzięciem realizowanym w ramachMechanizmu Czystego Rozwoju, ustanowionym na podstawie protokołu z Kioto. Giełda BM&F planuje zorganizowanie około 10 podobnychaukcji w roku 2008.

Czytaj więcej

Bezzrębówka pod lupą

W świetle szwedzkich badań bezzrębowe gospodarstwo z nieprzerwaną pielęgnacyjną selekcją drzewostanów może powodować obniżenie dochodów właścicieli lasów nawet o 7,5 tys. euro/ha. Produktywność lasów zagospodarowanych bezzrębowo od dawna jest przedmiotem dyskusji. Nawet forsujące bezzrębówkę szwedzkie organizacje ekologiczne nie są w tej sprawie zgodne: niektóre twierdzą, że gospodarstwo bęzzrębowe jest bardziej produktywne od gospodarstwa z cyklamihodowlanymi, inne nie podzielają tej opinii, ale uważają, że trzeba pogodzić się z obniżoną produktywnością w imię ochrony różnorodności biologicznej i bogactwa struktury krajobrazowej.

Czytaj więcej

Wstrzymanie pozyskania

Austriackie Lasy Związkowe SA postanowiły wstrzymać planowe pozyskanie drewna w lasach państwowych Austrii, których są gospodarzem, przynajmniej do końca marca 2008 roku. Powodem tej decyzji jest znaczne przekroczenie etatu cięć, związane z koniecznością zagospodarowania ogromnych ilości drewna poklęskowego. W styczniu 2007 r. huragan Cyryl powalił blisko 1,5 mln m3 drewna, co odpowiada mniej więcej całemu rocznemu pozyskaniu spółki. Do tego doszły jeszcze niebagatelne szkody wtórne (zasiedlenie drzew przez korniki), mimo że powierzchnie poklęskowe zostały uprzątnięte w rekordowym tempie.

Czytaj więcej

Co czeka fińskie lasy?

Liczni eksperci przewidują, że zmiany klimatyczne spowodują znaczne zwiększenie się przyrostu fińskich drzewostanów. Z niemałym sceptycyzmem odnosi się do tej prognozy prof. Kari Mielikäinen z Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa: – W okresie zimowym zwiększenie się temperatury nie intensyfikuje wzrostu drzew, a raczej wywołuje skutek przeciwny. Zimą drzewa nie rosną, jednakże zwiększona temperatura może prowadzić do wzmożenia ich respiracji, co z kolei może skutkować opóźnieniami wzrostowymi na początku okresu wegetacyjnego.

Czytaj więcej

Proszą o więcej ognia

Podczas gdy na międzynarodowych konferencjach eksperci zastanawiają się nad tym, jak ograniczyć rozmiary pożarów leśnych, władze fińskie chcą zachęcić prywatnych właścicieli lasów do częstszego kontrolowanego wypalania zrębów, zwiększając odpowiednie subwencje.

Czytaj więcej

Unijna kłótnia o "Galileusza"

Rząd Niemiec odrzuca przedstawiony przez Komisję Europejską plan ratowania jednego z największych przedsięwzięć technologicznych Europy – budowy systemu nawigacji satelitarnej „Galileusz” (europejski odpowiednik amerykańskiego GPS). Unijny komisarz ds. transportu, Jacques Barrot, zaproponował niedawno, żeby na pokrycie finansowych niedoborów projektu przeznaczyć 2,4 mld euro z budżetu Unii i na nowo rozpisać przetarg na budowę „Galileusza”.

Czytaj więcej

Kanada w to nie wchodzi

Podczas gdy Polska i Niemcy zdecydowały się włączyć gospodarkę leśną w kiotowski system rozliczeń emisji CO2 w latach 2008–2012, Kanada, biorąc pod uwagę wyniki monitoringu sekwestrowania węgla przez kanadyjskie lasy w latach 1990–2005 oraz rezultaty naukowych analiz prognostycznych, uznała taką decyzję za zbyt ryzykowną.

Czytaj więcej

Wzrastający popyt na usługi ALZ SA

Oferowane przez Austriackie Lasy Związkowe SA usługi leśne cieszą się coraz większym popytem wśród osób i fundacji prywatnych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw posiadających w Austrii lasy. ALZ SA świadczą usługi w szerokim zakresie: od pielęgnacji lasu, przez pozyskiwanie i sprzedaż drewna, po konsulting leśny. Oprócz samych właścicieli lasów profituje z tych świadczeń cała austriacka gospodarka narodowa: usługowa działalność ALZ SA pozwala na efektywniejszą mobilizację niewykorzystanych dotąd rezerw drewna, co w czasach deficytu tego surowca ma szczególne znaczenie.

Czytaj więcej

Porozumienie Metsähallitusa z WWF

Fińskie państwowe gospodarstwo leśne Metsähallitus i Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) osiągnęły porozumienie w sprawie ochrony starodrzewów w północnej Finlandii. Plan ochrony przyrody, opracowany przez Metsähallitusa w 2005 r., skorygowano w oparciu o dane dostarczone przez organizacje ekologiczne i wyłączono z gospodarki leśnej dodatkowe starodrzewy o łącznej powierzchni 55 tys. ha.

Czytaj więcej

Internetowa konsultacja w sprawie unijnego planu leśnego

Dyrekcja Generalna "Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich" Komisji Europejskiej, koordynująca prace nad unijnym planem leśnym, który ma zostać przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE do połowy 2006 r., zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich przyczynków do planu. Unijny plan leśny będzie zapisem programowym działań, jakie należy podjąć w UE i poszczególnych krajach członkowskich, aby zapewnić europejskiemu leśnictwu wszechstronny rozwój. Formularz przyczynkowy dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://europa.eu.int/comm/agriculture/fore/action_plan/provide_a_contribution_en.htm

Czytaj więcej

Rośnie fiński import drewna okrągłego

Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa szacuje, że wolumen fińskiego importu drewna okrągłego wyniesie w 2005 r. ponad 19 mln m3, a w 2006 r. ponad 20 mln m3. Wielkości te odpowiadają mniej więcej 1/4 zapotrzebowania fińskiego przemysłu drzewnego na drewno okrągłe. Prawie 90% importowanego przez Finlandię drewna okrągłego pochodzi z Rosji i krajów bałtyckich. W roku 2005 fińskie pozyskanie drewna w ramach cięć rębnych zmniejszyło się o kilka procent w stosunku do poziomu w roku 2004. Cena świerkowego drewna tartacznego spadła w porównaniu do 2004 r. o 11%.

Czytaj więcej

Wielki Brat na opak

Austriackie Lasy Związkowe SA odbudowały zniszczoną poprzedniej zimy przez lawinę platformę obserwacyjną w Parku Narodowym ,Alpy Wapienne", umożliwiającą zwiedzającym podpatrywanie zimowego dokarmiania jeleni, prowadzonego w Alpach Wapiennych już od stu lat. Otwarcie platformy obserwacyjnej zaplanowano na styczeń 2006 roku.

Czytaj więcej

Lapońskie problemy Metsähallitusa

W listopadzie 2005 r. Komisja Praw Człowieka ONZ poleciła wstrzymać pozyskanie drewna w regionie Nellim w fińskiej Górnej Laponii z powodu petycji trzech lapońskich pasterzy reniferów, wniesionej przy wsparciu organizacji Greenpeace. Pasterze domagają się zaniechania użytkowania lasów w regionie Nellim ze względu na związane z tym domniemane zagrożenia dla stadnego chowu reniferów, a tym samym dla całej kultury Lapończyków. W ciągu sześciu miesięcy państwo fińskie jest teraz obowiązane udzielić Komisji stosownych wyjaśnień. W związku z tą sprawą fińskie państwowe gospodarstwo leśne Metsähallitus (3,4 mln ha lasów gospodarczych, roczne pozyskanie ok. 5 mln m3) zdecydowało się tymczasowo wstrzymać pozyskanie drewna w regionie Nellim, obejmującym obszar lasów państwowych o łącznej powierzchni 27 tys. ha.

Czytaj więcej

Szwajcarska certyfikacja ,Q-Label" poza systemem PEFC

Rada PEFC uchyliła do odwołania swoją akceptację szwajcarskiej normy certyfikacji leśnej ,Q-Label" z powodu niespełniania przez nią niektórych wymagań Programu Promowania Certyfikacji Leśnej (PEFC). W związku z tym lasy certyfikowane według normy ,Q-Label" nie mogą być tymczasowo uznawane za certyfikowane w systemie PEFC. Ponadto do czasu ewentualnego przywrócenia PEFC-owskiej akceptacji, na produktach pochodzących z tych lasów nie może być umieszczane logo PEFC. Na całym świecie w systemie PEFC certyfikowanych jest obecnie ponad 175 mln ha lasów. W Europie najwięcej lasów z PEFC-owskim certyfikatem znajduje się w Finlandii (22,4 mln ha), Norwegii (9,2 mln ha), Niemczech (7,0 mln ha), Szwecji (6,6 mln ha), Francji (4,0 mln ha), Austrii (3,9 mln ha) i Czechach (1,9 mln ha); poza Europą - w Kanadzie (63,7 mln ha) i w Stanach Zjednoczonych (53,0 mln ha).

Czytaj więcej

Inauguracyjna submisja w Bawarii

W listopadzie 2005 r. w miejscowości Arnstein odbyła się pierwsza w tym sezonie przetargowym submisja cennego drewna bukowego, pozyskanego w siedmiu gospodarstwach leśnych wchodzących w skład Bawarskich Lasów Państwowych (800 tys. ha lasów, roczne pozyskanie 5 mln m3). Do sprzedaży przeznaczono łącznie 1,8 tys. m3 drewna. Oferty zakupu złożyło 27 firm. Przeciętna cena drewna sprzedanego w ramach submisji sięgnęła 237 euro, zaś najwyższa - 539 euro za kubik. Nie sprzedano, ze względu na zbyt niskie oferty cenowe, 193 m3 drewna. Następną submisję cennego drewna bukowego z Bawarskich Lasów Państwowych zaplanowano na 8 lutego 2006 roku.

Czytaj więcej

Trudne czasy dla pakistańskich lasów

8 września br. trzęsienie ziemi zabiło 73 tys. ludzi, głównie w pakistańskiej części Kaszmiru. Z gór pozbawionych lasów całe zbocza osuwały się porywając wioski. W Kaszmirze w 1947 r. lasy pokrywały 30% powierzchni, obecnie zajmują tylko 11%. Przez dziesięciolecia były wycinane, głównie dla słynnego drewna cedrowego. W 1997 r. rząd zakazał wycinania drzew w lasach z wyjątkiem pozyskania drzew martwych. Zarządzający lasami chcą wzorem innych państw zakazać ingerencji w lasy na zboczach o spadku przekraczającym 30 stopni. Wszelkie ograniczenia na nic się teraz jednak zdają, ponieważ ćwierć miliona budynków uległo zniszczeniu i ci, którzy przeżyli, pozyskują w sposób niekontrolowany drewno, by przetrwać zimę i odbudować domostwa. źródło: www.lonicera.hg.pl opr. K.K.

Czytaj więcej

Finlandia stawia na energię z biomasy

Pod koniec listopada 2005 r. fiński rząd przyjął projekt strategii energetycznej Finlandii, zgodnie z którym udział energii z biomasy w bilansie energetycznym państwa fińskiego ma wzrosnąć do jednej trzeciej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Obecnie z biomasy, w tym z surowca drzewnego, uzyskuje się w Finlandii 23% energii. Większość energetycznego surowca drzewnego pochodzi z celulozowni: na masę celulozową przetwarzana jest mniej więcej połowa surowca wyjściowego, reszta wykorzystywana jest do produkcji energii.

Czytaj więcej

Walia: restytucja siedlisk leśnych z pomocą UE

W brytyjskim leśnictwie występuje kategoria siedliskowa ,historyczny obszar leśny" (,ancient woodland") oznaczająca tereny leśne, na których lasy rosną nieprzerwanie od 1600 r. (w Anglii i Walii) lub od 1650 r. (w Szkocji). W XX w. blisko połowa brytyjskich historycznych obszarów leśnych, porośniętych drzewostanami o dużym udziale gatunków liściastych, została odnowiona szybciej rosnącymi gatunkami iglastymi.

Czytaj więcej

USA: lasy gospodarcze i lasy pozagospodarcze

W początkach XVI w. lasy rosły mniej więcej na połowie obszaru obecnych Stanów Zjednoczonych, a więc na przeszło 400 mln ha. Dzisiaj powierzchnia amerykańskich lasów wynosi blisko 300 mln ha, czyli ok. 3/4 pierwotnego stanu. Dla porównania: w Unii Europejskiej lasy zajmują ok. 160 mln ha. Obszary leśne Stanów Zjednoczonych podzielone są na lasy gospodarcze (,commercial forestland") i lasy pozagospodarcze (,noncommercial forestland").

Czytaj więcej

NavLog

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele wszystkich rodzajów własności leśnej oraz przemysłu drzewnego w Niemczech - w tym reprezentanci takich organizacji, jak: Wspólnota Gospodarcza Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW), Niemiecki Związek Miast i Gmin (DStGB), Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej (KWF) i Wspólnota Gospodarcza Użytkowników Surowca Drzewnego (AGRV) - założyli wspólnie Przedsiębiorstwo Nawigacyjnego i Logistycznego Wsparcia Gospodarki Leśnej i Drzewnej ,NavLog" Sp. z o.o. Podstawowym zadaniem firmy, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r., jest budowa i eksploatacja ogólnoniemieckiego systemu informacji nawigacyjnej dotyczącej dróg leśnych i publicznych, odpowiadającego normom zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Przedsiębiorstwo NavLog ma ponadto świadczyć usługi logistyczne związane z leśno-drzewnym łańcuchem produkcyjnym, jak również z akcjami ratowniczymi i ochroną przed katastrofami.

Czytaj więcej