strona główna

Z zagranicy

Wzrastający popyt na usługi ALZ SA

Oferowane przez Austriackie Lasy Związkowe SA usługi leśne cieszą się coraz większym popytem wśród osób i fundacji prywatnych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw posiadających w Austrii lasy. ALZ SA świadczą usługi w szerokim zakresie: od pielęgnacji lasu, przez pozyskiwanie i sprzedaż drewna, po konsulting leśny. Oprócz samych właścicieli lasów profituje z tych świadczeń cała austriacka gospodarka narodowa: usługowa działalność ALZ SA pozwala na efektywniejszą mobilizację niewykorzystanych dotąd rezerw drewna, co w czasach deficytu tego surowca ma szczególne znaczenie.

Czytaj więcej

Porozumienie Metsähallitusa z WWF

Fińskie państwowe gospodarstwo leśne Metsähallitus i Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) osiągnęły porozumienie w sprawie ochrony starodrzewów w północnej Finlandii. Plan ochrony przyrody, opracowany przez Metsähallitusa w 2005 r., skorygowano w oparciu o dane dostarczone przez organizacje ekologiczne i wyłączono z gospodarki leśnej dodatkowe starodrzewy o łącznej powierzchni 55 tys. ha.

Czytaj więcej

Internetowa konsultacja w sprawie unijnego planu leśnego

Dyrekcja Generalna "Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich" Komisji Europejskiej, koordynująca prace nad unijnym planem leśnym, który ma zostać przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE do połowy 2006 r., zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich przyczynków do planu. Unijny plan leśny będzie zapisem programowym działań, jakie należy podjąć w UE i poszczególnych krajach członkowskich, aby zapewnić europejskiemu leśnictwu wszechstronny rozwój. Formularz przyczynkowy dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://europa.eu.int/comm/agriculture/fore/action_plan/provide_a_contribution_en.htm

Czytaj więcej

Rośnie fiński import drewna okrągłego

Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa szacuje, że wolumen fińskiego importu drewna okrągłego wyniesie w 2005 r. ponad 19 mln m3, a w 2006 r. ponad 20 mln m3. Wielkości te odpowiadają mniej więcej 1/4 zapotrzebowania fińskiego przemysłu drzewnego na drewno okrągłe. Prawie 90% importowanego przez Finlandię drewna okrągłego pochodzi z Rosji i krajów bałtyckich. W roku 2005 fińskie pozyskanie drewna w ramach cięć rębnych zmniejszyło się o kilka procent w stosunku do poziomu w roku 2004. Cena świerkowego drewna tartacznego spadła w porównaniu do 2004 r. o 11%.

Czytaj więcej

Wielki Brat na opak

Austriackie Lasy Związkowe SA odbudowały zniszczoną poprzedniej zimy przez lawinę platformę obserwacyjną w Parku Narodowym ,Alpy Wapienne", umożliwiającą zwiedzającym podpatrywanie zimowego dokarmiania jeleni, prowadzonego w Alpach Wapiennych już od stu lat. Otwarcie platformy obserwacyjnej zaplanowano na styczeń 2006 roku.

Czytaj więcej

Lapońskie problemy Metsähallitusa

W listopadzie 2005 r. Komisja Praw Człowieka ONZ poleciła wstrzymać pozyskanie drewna w regionie Nellim w fińskiej Górnej Laponii z powodu petycji trzech lapońskich pasterzy reniferów, wniesionej przy wsparciu organizacji Greenpeace. Pasterze domagają się zaniechania użytkowania lasów w regionie Nellim ze względu na związane z tym domniemane zagrożenia dla stadnego chowu reniferów, a tym samym dla całej kultury Lapończyków. W ciągu sześciu miesięcy państwo fińskie jest teraz obowiązane udzielić Komisji stosownych wyjaśnień. W związku z tą sprawą fińskie państwowe gospodarstwo leśne Metsähallitus (3,4 mln ha lasów gospodarczych, roczne pozyskanie ok. 5 mln m3) zdecydowało się tymczasowo wstrzymać pozyskanie drewna w regionie Nellim, obejmującym obszar lasów państwowych o łącznej powierzchni 27 tys. ha.

Czytaj więcej

Szwajcarska certyfikacja ,Q-Label" poza systemem PEFC

Rada PEFC uchyliła do odwołania swoją akceptację szwajcarskiej normy certyfikacji leśnej ,Q-Label" z powodu niespełniania przez nią niektórych wymagań Programu Promowania Certyfikacji Leśnej (PEFC). W związku z tym lasy certyfikowane według normy ,Q-Label" nie mogą być tymczasowo uznawane za certyfikowane w systemie PEFC. Ponadto do czasu ewentualnego przywrócenia PEFC-owskiej akceptacji, na produktach pochodzących z tych lasów nie może być umieszczane logo PEFC. Na całym świecie w systemie PEFC certyfikowanych jest obecnie ponad 175 mln ha lasów. W Europie najwięcej lasów z PEFC-owskim certyfikatem znajduje się w Finlandii (22,4 mln ha), Norwegii (9,2 mln ha), Niemczech (7,0 mln ha), Szwecji (6,6 mln ha), Francji (4,0 mln ha), Austrii (3,9 mln ha) i Czechach (1,9 mln ha); poza Europą - w Kanadzie (63,7 mln ha) i w Stanach Zjednoczonych (53,0 mln ha).

Czytaj więcej

Inauguracyjna submisja w Bawarii

W listopadzie 2005 r. w miejscowości Arnstein odbyła się pierwsza w tym sezonie przetargowym submisja cennego drewna bukowego, pozyskanego w siedmiu gospodarstwach leśnych wchodzących w skład Bawarskich Lasów Państwowych (800 tys. ha lasów, roczne pozyskanie 5 mln m3). Do sprzedaży przeznaczono łącznie 1,8 tys. m3 drewna. Oferty zakupu złożyło 27 firm. Przeciętna cena drewna sprzedanego w ramach submisji sięgnęła 237 euro, zaś najwyższa - 539 euro za kubik. Nie sprzedano, ze względu na zbyt niskie oferty cenowe, 193 m3 drewna. Następną submisję cennego drewna bukowego z Bawarskich Lasów Państwowych zaplanowano na 8 lutego 2006 roku.

Czytaj więcej

Trudne czasy dla pakistańskich lasów

8 września br. trzęsienie ziemi zabiło 73 tys. ludzi, głównie w pakistańskiej części Kaszmiru. Z gór pozbawionych lasów całe zbocza osuwały się porywając wioski. W Kaszmirze w 1947 r. lasy pokrywały 30% powierzchni, obecnie zajmują tylko 11%. Przez dziesięciolecia były wycinane, głównie dla słynnego drewna cedrowego. W 1997 r. rząd zakazał wycinania drzew w lasach z wyjątkiem pozyskania drzew martwych. Zarządzający lasami chcą wzorem innych państw zakazać ingerencji w lasy na zboczach o spadku przekraczającym 30 stopni. Wszelkie ograniczenia na nic się teraz jednak zdają, ponieważ ćwierć miliona budynków uległo zniszczeniu i ci, którzy przeżyli, pozyskują w sposób niekontrolowany drewno, by przetrwać zimę i odbudować domostwa. źródło: www.lonicera.hg.pl opr. K.K.

Czytaj więcej

Finlandia stawia na energię z biomasy

Pod koniec listopada 2005 r. fiński rząd przyjął projekt strategii energetycznej Finlandii, zgodnie z którym udział energii z biomasy w bilansie energetycznym państwa fińskiego ma wzrosnąć do jednej trzeciej w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Obecnie z biomasy, w tym z surowca drzewnego, uzyskuje się w Finlandii 23% energii. Większość energetycznego surowca drzewnego pochodzi z celulozowni: na masę celulozową przetwarzana jest mniej więcej połowa surowca wyjściowego, reszta wykorzystywana jest do produkcji energii.

Czytaj więcej

Walia: restytucja siedlisk leśnych z pomocą UE

W brytyjskim leśnictwie występuje kategoria siedliskowa ,historyczny obszar leśny" (,ancient woodland") oznaczająca tereny leśne, na których lasy rosną nieprzerwanie od 1600 r. (w Anglii i Walii) lub od 1650 r. (w Szkocji). W XX w. blisko połowa brytyjskich historycznych obszarów leśnych, porośniętych drzewostanami o dużym udziale gatunków liściastych, została odnowiona szybciej rosnącymi gatunkami iglastymi.

Czytaj więcej

USA: lasy gospodarcze i lasy pozagospodarcze

W początkach XVI w. lasy rosły mniej więcej na połowie obszaru obecnych Stanów Zjednoczonych, a więc na przeszło 400 mln ha. Dzisiaj powierzchnia amerykańskich lasów wynosi blisko 300 mln ha, czyli ok. 3/4 pierwotnego stanu. Dla porównania: w Unii Europejskiej lasy zajmują ok. 160 mln ha. Obszary leśne Stanów Zjednoczonych podzielone są na lasy gospodarcze (,commercial forestland") i lasy pozagospodarcze (,noncommercial forestland").

Czytaj więcej

NavLog

W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele wszystkich rodzajów własności leśnej oraz przemysłu drzewnego w Niemczech - w tym reprezentanci takich organizacji, jak: Wspólnota Gospodarcza Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW), Niemiecki Związek Miast i Gmin (DStGB), Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej (KWF) i Wspólnota Gospodarcza Użytkowników Surowca Drzewnego (AGRV) - założyli wspólnie Przedsiębiorstwo Nawigacyjnego i Logistycznego Wsparcia Gospodarki Leśnej i Drzewnej ,NavLog" Sp. z o.o. Podstawowym zadaniem firmy, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r., jest budowa i eksploatacja ogólnoniemieckiego systemu informacji nawigacyjnej dotyczącej dróg leśnych i publicznych, odpowiadającego normom zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Przedsiębiorstwo NavLog ma ponadto świadczyć usługi logistyczne związane z leśno-drzewnym łańcuchem produkcyjnym, jak również z akcjami ratowniczymi i ochroną przed katastrofami.

Czytaj więcej

Rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej w ALZ SA

Austriackie Lasy Związkowe SA ogłosiły rok 2006 rokiem różnorodności biologicznej. We współpracy z organizacjami ochrony przyrody rozpoczęto w lasach spółki realizację czterech zakrojonych na dużą skalę, długofalowych programów z zakresu ochrony naturalnych siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Podejmując tę inicjatywę, ALZ SA chcą wesprzeć działania Unii Europejskiej na rzecz zahamowania do 2010 r. procesu zanikania gatunków w Europie. Zachowanie różnorodności biologicznej ma być także jednym z głównych założeń polityki Austrii realizowanej w ramach jej przewodnictwa w UE (okres austriackiej prezydencji będzie trwać do 1 lipca 2006 roku).

Czytaj więcej

Rosja ogranicza eksport drewna okrągłego

Od 1 stycznia 2006 r. władze Rosji wprowadziły jednolitą stawkę cła wywozowego na drewno opałowe i drewno okrągłe w wysokości 6,5%, ale nie mniej niż, w przeliczeniu na euro, 4 euro/m3 (dotychczasowa opłata minimalna wynosiła 2,5 euro/m3). Z dniem 1 lipca 2007 r. stawka na drewno okrągłe ma zostać podwyższona do 10%, a opłata minimalna - do 6 euro/m3. Zmiany te wiążą się z obecną polityką Kremla w zakresie gospodarki drzewnej: poprzez podwyższenie ceł wywozowych na drewno okrągłe i ograniczenie jego udziału w eksporcie produktów drzewnych Rosja chce stworzyć rodzimemu przemysłowi obróbki i przeróbki drewna korzystniejsze warunki do rozwoju.

Czytaj więcej

Propozycja Komisji Europejskiej

11 marca 2005 r. pani Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, oficjalnie przedstawiła "Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - sprawozdanie z wdrażania Strategii Leśnej UE". W tym dziewięciostronicowym dokumencie Komisja Europejska formułuje konkluzję, że konkurencyjność i ekonomiczna sprawność zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej w Unii Europejskiej poddawane są coraz cięższym próbom wskutek otwarcia na rynek globalny.

Czytaj więcej

Finlandia: nowa rada dyrektorska Metsähallitusa

W marcu br. fińska Rada Państwa zatwierdziła nowy, zarekomendowany przez ministra rolnictwa i leśnictwa skład rady dyrektorskiej Metsähallitusa - fińskiego państwowego gospodarstwa leśnego, zarządzającego obszarem lądowym i wodnym o powierzchni 12 mln ha. Przewodniczącym rady został Pentti Lähteenoja, zastępca dyrektora generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa, a wiceprzewodniczącą - Ritta Rainio, dyrektor generalny w Ministerstwie Środowiska.

Czytaj więcej

Pierwsza leśna spółka akcyjna w Niemczech?

16 marca br. Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska w rządzie niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt publicznie przedstawiło wyniki ekspertyzy w sprawie optymalizacji systemu zarządzania lasami państwowymi w tym landzie. Na podstawie owej ekspertyzy rząd Saksonii-Anhalt ma niebawem podjąć decyzję co do przyszłości Krajowego Gospodarstwa Leśnego Saksonii-Anhalt, które zostało utworzone w 2002 r. na bazie wcześniejszej administracji leśnej (zmniejszono wówczas liczbę nadleśnictw z 42 do 24, a liczbę leśnictw z 300 do 196).

Czytaj więcej

Ruszyły prace nad unijnym

30 maja br. Rada Rolnictwa i Rybołówstwa, jedna z najstarszych konfiguracji Rady UE, przyjęła zgłoszoną przez Komisję Europejską propozycję przygotowania Planu Działania UE na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, przemianowując go wszakże na Plan Działania UE w zakresie Leśnictwa. Koncepcja opracowania unijnego planu leśnego pojawiła się w związku z ubiegłoroczną dyskusją na temat wdrażania w krajach członkowskich Strategii Leśnej UE.W Komisji Europejskiej została już opracowana wstępna struktura zapisu planu leśnego UE. Obejmuje ona takie punkty, jak: (1) "Wizja", (2) "Założenia i cele strategiczne", (3) "Niedostatki i problemy", (4) "Działania w skali unijnej i krajowej" i (5) "Przegląd unijnych środków służących przeprowadzeniu proponowanych działań".

Czytaj więcej

Wystartowała Platforma Technologiczna Sektora Profitującego z Lasów

W lutym br. rozpoczęto tworzenie Platformy Technologicznej Sektora Profitującego z Lasów (ang. Forest-Based Sector Technology Platform, w skrócie FTP). Unijne platformy technologiczne to jeden z instrumentów realizowania polityki Komisji Europejskiej, służący kreowaniu i rozwijaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w sferze badań i innowacji. W swej istocie platformy technologiczne są mechanizmem skupiania wszystkich egzystujących w danym segmencie życia europejskiego grup interesów w celu uzgodnienia spójnej całościowej wizji rozwoju tego segmentu, opracowania strategii urzeczywistnienia owej wizji, a następnie sterowania realizacją przyjętej strategii. W myśl unijnej Strategii Lizbońskiej to właśnie innowacje mają być motorem rozwoju Europy w najbliższych latach.

Czytaj więcej