strona główna

Z zagranicy

Wielka Brytania - 90-lecie Komisji Leśnej - pod opieką rządu

Komisja Leśna Wielkiej Brytanii, mająca w swojej pieczy 827 tys. ha brytyjskich lasów państwowych i zatrudniająca 3 tys. pracowników, obchodziła 8 grudnia 2009 r. jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Obecnie składa się ona z trzech krajowych gospodarstw leśnych: Komisji Leśnej Anglii, Szkocji i Walii. Komisje te pełnią funkcję zarówno ministerstwa leśnictwa w odpowiednim rządzie krajowym (Szkocja i Walia) lub w rządzie brytyjskim (Anglia), jak i terytorialnej administracji leśnej danego kraju. Komisje Anglii i Szkocji gospodarują w lasach państwowych za pośrednictwem swoich agend: Gospodarstwa Leśnego Anglii i Gospodarstwa Leśnego Szkocji. Komisja Walii gospodaruje bezpośrednio w walijskich lasach państwowych. Wszystkie brytyjskie państwowe gospodarstwa leśne są jednostkami budżetowymi, dotowanymi albo przez rządy krajowe, albo przez rząd brytyjski.

Czytaj więcej

Niemcy - Jeźdźcy w bawarskich lasach

Bawarskie Lasy Państwowe podpisały z Bawarskim Związkiem Jeździeckim ramową umowę określającą warunki nieodpłatnego wykorzystywania dróg leśnych do celów jazdy konnej. Obecnie z dróg leśnych w bawarskich lasach, w tym ze specjalnie wyznaczonych szlaków jeździeckich o długości 250 km, korzysta blisko 60 tys. jeźdźców.

Czytaj więcej

Unia Europejska - czy potrzebna wspólna polityka leśna?

Pomimo że „Traktat europejski” nie daje formalnych podstaw do realizowania przez UE wspólnej polityki leśnej, to sprawami związanymi z leśnictwem zajmuje się blisko 20 instytucji unijnych. W tym kontekście powstaje kwestia koordynacji i spójności działań w dziedzinie leśnictwa. Komisja Europejska zainicjowała niedawno badania nad możliwością wprowadzenia w przyszłości wspólnych regulacji mających na celu ochronę lasów w UE. Jednym z rozważanych rozwiązań jest ustanowienie ramowej dyrektywy leśnej. Koncepcja ta budzi jednak wiele kontrowersji.

Czytaj więcej

Niemcy - dochody z handlu emisjami a lasy

Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR) postuluje jak najszybsze zrealizowanie koncepcji narodowego funduszu leśno-klimatycznego, zasilanego dochodami z handlu prawami do emisji CO2. Według DFWR środki z tego funduszu powinny być przeznaczane zarówno na przystosowywanie lasów do zmian klimatycznych, jak i na wzmaganie sekwestrowania węgla w lasach.

Czytaj więcej

Niemcy - Węglowa inwentaryzacja

W 2006 r. niemiecki rząd postanowił włączyć gospodarkę leśną do systemu rozliczania zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych, przyjętych w protokole z Kioto. W związku z tym w roku 2008, czyli na początku pierwszego kiotowskiego okresu rozliczeniowego, obejmującego lata 2008–12, przeprowadzono badania inwetaryzacyjne, którym celem było przede wszystkim zgromadzenie wyj-ściowych danych o zasobach węgla w niemieckich lasach. Dane końcowe zostaną pozyskane w roku 2012, w ramach trzeciej wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów.

Czytaj więcej

Światowy Kongres Leśny - Lasy zagrożone z zewnątrz

Przeszło 7 tys. uczestników ze 160 krajów biorących udział w 13. Światowym Kongresie Leśnym w Buenos Aires (18–23 października) zaapelowało o jak najszerszą koalicję wobec wyzwań czekających na cały sektor leśny. Ostateczna deklaracja przyjęta przez uczestników kongresu nawołuje do natychmiastowej, wielosektorowej reakcji wobec szybko zachodzących zmian o charakterze globalnym: Dziś największy wpływ na lasy narasta spoza sektora leśnego. Wynika on z globalnych zmian klimatycznych, sytuacji ekonomicznej i ludnościowej. Zmiany te wywołują złożony wpływ na różne dziedziny życia. Np. wzrost liczby ludności i migracja do miast powoduje presję środowiskową na lasy i tereny rolnicze. Zmiany mają szybsze tempo niż miało to miejsce w przeszłości, niepewność i większe wahania powoduje stan światowej ekonomiki oraz popyt i podaż paliw.Kongres odbywa się co cztery lata pod auspicjami FAO. Polskę reprezentował na nim podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski.Opr. A.S., R. Z.Źródła: www.baysf.de, www.nordicforestry.org, http://www.sveaskog.se, www.forest.fi .

Czytaj więcej

Finlandia - Lasy źródłem emisji CO2?

Zapas fińskich lasów zwiększa się rocznie o dziesiątki milionów m3 nawet po uwzględnieniu pozyskania drewna i naturalnych ubytków. W tym sensie lasy te stanowią pochłaniacz CO2. Jeśli sekwestracja węgla przez lasy zostanie uwzględniona w rozliczeniach ograniczania emisji CO2, Finowie powinni więc na tym skorzystać. Jednak wcale nie jest to takie pewne. Okazuje się bowiem, że fińskie lasy mogą być też traktowane jako źródło emisji CO2. Wszystko zależy od modeli kalkulacyjnych, które zostaną wynegocjowane. Dla Finów niekorzystne są modele oparte na lesistości.– Dla Finlandii szczególne znaczenie ma sposób, w jaki w następnej umowie klimatycznej zostanie uwzględniona zdolność lasów do wiązania węgla. W sensie naukowym fińskie lasy są pochłaniaczem węgla. Natomiast zgodnie z modelami kalkulacyjnymi, które bierze się pod uwagę w negocjacjach klimatycznych, fińskie lasy okazują się źródłem emisji węgla – mówi Paula Lehtomäki, fińska minister środowiska. – Preferowalibyśmy model, który by uwzględniał wcześniejsze działania hodowlane i nie nagradzał tych państw, które kiedyś zniszczyły swoje lasy i dlatego mogą teraz łatwo zwiększać swoją lesistość.Kwestią otwartą pozostaje uwzględnienie w rozliczeniach emisyjnych węgla akumulowanego w produktach drzewnych.    

Czytaj więcej

Szwecja - Paliwowa inwestycja Sveaskogu

W pobliżu miasta portowego Piteå postępuje budowa wytwórni biodiesla SunPine, której współ-właścicielem jest szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog. Docelowo wytwórnia ma produkować 100 mln litrów biodiesla rocznie.

Czytaj więcej

Szwecja - Więcej gatunków liściastych

Wyniki ostatniej narodowej inwentaryzacji lasów, przeprowadzonej przez Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, wykazały, że udział gatunków drzew liściastych w składzie lasów Szwecji jest obecnie największy od lat 20. XX wieku. Naukowcy tłumaczą to przede wszystkim wzrostem świadomości ekologicznej. Wzmożone wprowadzanie drzew liściastych do lasów jest również reakcją na katastrofy huraganowe, jakie dotknęły drzewostany świerkowe w południowej Szwecji.Roczny przyrost miąższości szwedzkich lasów sięga 121 mln m3. Od czasu rozpoczęcia w Szwecji narodowych inwentaryzacji lasów w latach 20. XX w., zasoby drzewne tego kraju praktycznie się podwoiły. Dominującym gatunkiem jest nadal świerk.

Czytaj więcej

Niemcy - Zysk Bawarskich LP o 43% w dół

Bawarskie Lasy Państwowe (powierzchnia leśna 720 tys. ha) przedstawiły bilans swojej działalności w roku gospodarczym 2008/2009. Przychody tego gospodarstwa leśnego wyniosły 305,8 mln euro, co oznacza spadek o 10% w stosunku do poziomu z poprzedniego roku gospodarczego. Zysk netto wyniósł 35,1 mln euro (spadek o 43%). Pozyskanie drewna osiągnęło poziom 4,66 mln m3 (spadek o 6%) przy przyroście 6,1 mln m3. Liczba pracowników zmniejszyła się z 2951 do 2912 osób.

Czytaj więcej

Wielka Brytania - wielkoobszarówka na starcie

W sierpniu tego roku taksatorzy Komisji Leśnej Wielkiej Brytanii rozpoczęli wielkoobszarową inwentaryzację lasów Anglii, Szkocji i Walii. Ma to być najbardziej kompleksowa inwentaryzacja w brytyjskiej historii. W oparciu o zebrane informacje sporządzone zostaną plany urządzenia gospodarstw leśnych, mające na celu m.in. wykorzystanie brytyjskich lasów do łagodzenia zmian klimatycznych.Prace terenowe mają potrwać 5 lat. W Wielkiej Brytanii wielkoobszarowe inwentaryzacje lasów odbywają się co 10–15 lat, począwszy od lat 20. XX wieku. Obecnie brytyjskie lasy zajmują powierzchnię 2,75 mln ha. Dążąc do  dalszego zwiększenia lesistości kraju, władze Wielkiej Brytanii realizują program zalesienia 10 tys. ha gruntów rocznie.

Czytaj więcej

Austria - ponad 100 dni zdjęciowych w lasach

Rok 2009 będzie dla Austriackich Lasów Związkowych SA rekordowy pod względem liczby dni zdjęciowych zanotowanych przez różnych producentów medialnych na obszarach należących do tej spółki akcyjnej, mającej w swej pieczy austriackie lasy państwowe. Podczas gdy w latach poprzednich liczba dni zdjęciowych na tych terenach kształtowała się w granicach 23–35 dni, to w tym roku przekroczyła już 100 dni. Jest dowód na celowość utworzenia w ubiegłym roku w ramach Austriackich Lasów Związkowych SA zespołu zajmującego się obsługą mediów – WILD.MEDIA Location Services. Podstawowym zadaniem tego zespołu jest zapobieganie szkodom ekologicznym podczas realizacji przedsięwzięć medialnych na obszarach leśnych. Jednocześnie aktywnie oferowane są producentom filmowym, agencjom fotograficznym i innym podmiotom medialnym różne scenerie przyrodniczo-leśne. Ofertę dopełniają pomocnicze usługi techniczne (np. transport sprzętu) oraz konsultacja merytoryczna w zakresie przyrodniczo-leśnym.

Czytaj więcej

Finlandia - trwa kolejne półrocze recesji

W pierwszej połowie 2009 r. dostawy drewna z lasów prywatnych zmniejszyły się w Finlandii o 69% w stosunku do analogicznego okresu w 2008 r. i niemal o 80% w stosunku do średniej długookresowej. Dostawy papierówki zmalały w większym stopniu niż dostawy drewna tartacznego. Fiński rząd próbuje poprawić sytuację na fińskim rynku drewna, stosując w odniesieniu do właścicieli lasów 50-procentową obniżkę podatków od sprzedaży surowca drzewnego.

Czytaj więcej

Finlandia - nie chcą pracować samotnie

Jeszcze kilka lat temu w Finlandii brakowało operatorów harwesterów i zainteresowanie kształceniem w tym kierunku było niewielkie. Obecnie problem ten nie istnieje: w ostatnim roku szkolnym osiem fińskich szkół kształcących operatorów maszyn leśnych przyjęło 430 nowych uczniów.– Jeśli ktoś ma kwalifikacje operatora harwestera, może być pewien pracy. Nie każdy chce jednak pracować w leśnictwie. Ale to jest strata dla tej gałęzi gospodarki, nie dla kraju – mówi Jouni Suoheimo, doradca fińskiej Narodowej Komisji Edukacji.

Czytaj więcej

Skandynawia - popyt na drewno energetyczne

W Szwecji zaczynają znacząco rosnąć ceny drewna energetycznego. Niektórzy właściciele lasów przestali dostarczać drewno do zakładów celulozowych, koncentrując się na współpracy z elektrociepłowniami. Popyt na drewno dla celów energetycznych przyczynia się nie tylko do kilkuprocentowego wzrostu pozyskania surowca drzewnego, lecz również do modyfikacji metod jego wyrabiania. Przykładowo nie okrzesuje się strzał i nie odcina ich wierzchołków. Sortyment, który dotąd był zwany papierówką, stosowany jest do produkcji peletu.W Finlandii w pierwszej połowie br. podwoiła się produkcja zrębków w lasach prywatnych. Cięcia pielęgnacyjne w młodych drzewostanach są wykonywane w takich rozmiarach jak nigdy dotąd. Jest to m.in. wynikiem subsydiowania pozyskiwania drewna energetycznego na podstawie fińskiej ustawy o finansowaniu zrównoważonej gospodarki leśnej. Wysokość subsydiów na pozyskiwanie i zrębkowanie drewna przekroczyła już 6,5 mln euro. Całkowity wolumen państwowych subsydiów na cięcia pielęgnacyjne w młodych drzewostanach osiągnął w pierwszej połowie br. poziom 13,5 mln euro.

Czytaj więcej

Brazylia - Odpowiedzialność w przeszłości

Rząd Brazylii uważa, że proponowany obecnie system handlu węglem sekwestrowanym w lasach nie jest właściwą drogą do powstrzymania deforestacji. Głównym przedmiotem brazylijskich obiekcji jest nieuwzględnienie w systemie tych emisji CO2, które miały miejsce w przeszłości. – Sprzeciwiamy się rynkom „leśnego węgla” jako środkom zapobiegania deforestacji – mówi Jose Miguez, szef brazylijskiej międzyresortowej komisji ds. globalnych zmian klimatycznych. – Efekt cieplarniany jest konsekwencją nie tyle emisji, ile koncentracji tych emisji w atmosferze. Proponujemy, aby w drugim okresie rozliczeniowym, po wygaśnięciu protokołu z Kioto, odpowiedzialność poszczególnych krajów za efekt cieplarniany została określona w ujęciu historycznym.Brazylia zobowiązała się do zmniejszenia o połowę tempa deforestacji w Amazonii do roku 2020 i całkowitego jej zahamowania do 2050 roku. Zamiast handlu „leśnym węglem” brazylijski rząd preferuje instrumenty bezpośredniego finansowania ochrony lasów – np. takie, jakie oferuje Norwegia.

Czytaj więcej

Szwecja - Podwójna certyfikacja

Södra – spółdzielcze zrzeszenie 50 tys. prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji, o łącznej powierzchni 2,2 mln ha – oferuje podwójnie certyfikowany surowiec drzewny. Członkowie zrzeszenia mogą bowiem korzystaç  z certyfikacji zarówno w systemie PEFC (PanEuropean Forest Certification), jak i FSC (Forest Stewardship Council). Ci, którzy zdecydują się na podwójną certyfikację, mogą otrzymaç premię w wysokoŚci 20 koron szwedzkich za każdy kubik dostarczonej papierówki. – Podwójna certyfikacja przynosi korzyŚci zarówno naszym członkom, jak również naszym zakładom przerobu drewna. Ułatwia ona członkom Södry sprzedaż drewna, jednocześnie pomagając zaspokoiç popyt na rynku – mówi Urban Eriksson, szef działu gospodarki leśnej w koncernie Södra.

Czytaj więcej

Niemcy - Czarna księga BUND

Pod koniec lipca br. Sojusz na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody w Niemczech (BUND) przedstawił opracowanie pt. „Czarna księga. Las”, w którym wykazał niedostatki niemieckiej gospodarki leśnej. Organizacja opisała m.in. 15 przypadków naruszenia niemieckiego i unijnego prawa dotyczącego ochrony przyrody. Chodziło przede wszystkim o wykonywanie zrębów zupełnych, które w Niemczech są generalnie zabronione, użytkowanie starych drzewostanów cennych pod względem przyrodniczym, szkody glebowe i niszczenie lęgów gatunków chronionych.Zarzuty BUND zdecydowanie odpiera Georg Schirmbeck, przewodniczący Niemieckiej Rady Gospodarki Leśnej (DFWR). Jego zdaniem 15 opisanych przypadków ewentualnych uchybień bynajmniej nie odzwierciedla niemieckiej praktyki leśnej. Schirmbeck szczególnie ostro wystąpił przeciwko żądaniu objęcia całkowitą ochroną dodatkowych obszarów leśnych w Niemczech. Przewodniczący DFWR uważa, że z uwagi na zmiany klimatyczne rozmiar zużycia drewna pochodzącego z niemieckich lasów powinien zostaç jeszcze zwiększony, ponieważ wyroby drzewne mogą długookresowo wiązaç CO2.

Czytaj więcej

Niemcy - Genetyczne odciski palców

Genetycy leśni z Bawarskiego Urzędu ds. Nasiennictwa i Hodowli Roślin (ASP) opracowali nową metodę analizy DNA, mogącą przyczyniç się do zwiększenia wykrywalności sprawców kradzieży drewna. Metoda ta umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie ściętego pnia do karpy w oparciu o pobrane z nich próbki kontrolne z sekwencjami DNA. Wykonanie analizy kosztuje ok. 40 euro. W wypadku wcześniej stosowanych metod analizy możliwe było wyizolowanie sekwencji DNA jedynie ze świeżej kory, nasion lub pączków.

Czytaj więcej

Austria - Jeziora coraz cieplejsze

Austriackie Lasy Związkowe oprócz lasów państwowych mają w swej pieczy także ponad 100 jezior. ¸ączna ich powierzchnia stanowi ponad 70% całkowitej powierzchni jezior w Austrii. – Jeziora są prawdziwymi przyrodniczymi perłami Austriackich Lasów Związkowych – mówi Georg Schöppl, członek zarządu spółki akcyjnej Austriackie Lasy Związkowe. – Jednocześnie żadna wielka firma w Austrii nie została dotknięta zmianami klimatycznymi w takim stopniu jak Austriackie Lasy Związkowe. W przypadku lasów wyciągnęliśmy już z tego odpowiednie wnioski. Teraz przyszła kolej na skoncentrowanie się na problemach związanych z wpływem zmian klimatycznych na nasze jeziora.Jeziora mają dla Austriackich Lasów Związkowych także znaczenie gospodarcze (turystyka, gospodarka nieruchomościami, rybactwo). Kąpiel w jeziorach stanowi drugą po wędrowaniu najpopularniejszą formę aktywności Austriaków w letnim okresie urlopowym. Austriackie Lasy Związkowe zleciły profesorowi  Martinowi Dokulilowi, jednemu z czołowych austriackich specjalistów w dziedzinie biologii jezior, wykonanie badań w zakresie wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy jeziorne. W ramach tych badań powstała prognoza temperatury wody w 12 austriackich jeziorach w sezonie kąpielowym, sięgająca roku 2050. Przewidywany przeciętny wzrost temperatury wody do tego roku wynosi 2°C. Badania prof. Dokulila mają stanowiç podstawę dalszych studiów nad zmianami w poszczególnych jeziorach.

Czytaj więcej