strona główna

Aktualności

Budownictwo drewniane – Przyszłość, przewidywania i oczekiwania

Warszawski oddział PTL wraz z RDLP w Warszawie i przy współudziale czasopisma „Przemysł Drzewny” postanowił podjąć próbę wskazania w wersji online, jak wygląda przyszłość budownictwa drewnianego. Na konferencji zorganizowanej w maju specjaliści w zakresie przyszłości surowca drzewnego w tzw. budowlance rozprawiali o tym, jak obecnie wygląda kwestia jego wykorzystywania oraz jak może ona wyglądać w niedalekiej (lub nieco dalszej) przyszłości.

Czytaj więcej

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna – Stanowisko w sprawie strategii

O unijnej strategii bioróżnorodności i przewidywanych trudnościach w dotychczasowym funkcjonowaniu lasów pisaliśmy już kilkakrotnie. Swój głos w tej sprawie zabrał także KNLiTD PAN zrzeszający przedstawicieli nauk leśnych. Popierają oni potrzebę ochrony ekosystemów leśnych oraz podjęcie pilnych działań zmierzających do ograniczenia wszelkich czynników powodujących ich degradację oraz wpływających negatywnie na bioróżnorodność i klimat. Jednakże sposób, w jaki ma to być uczynione, wzbudza naukowe wątpliwości. Uważamy, że działania podejmowane w celu ochrony bioróżnorodności wymagają współpracy i konsensusu, zarówno naukowego, jak i społecznego – czytamy w stanowisku.

Czytaj więcej

Francuskie akcenty w gołąbkowskich lasach – Leśna mogiła, leśna pamięć

Fête nationale française, obchodzone 14 lipca, jest najważniejszym świętem państwowym we Francji, które można porównać do polskiego Dnia Niepodległości. Jego data upamiętnia Rewolucję Francuską z roku 1789, której początek stanowiło zdobycie Bastylii.

Czytaj więcej

Prawo energetyczne – Projekt ustawy poddany konsultacjom

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy wdrażającej m.in. unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Nowelizacja proponuje nie tylko innowacyjne rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce, ale także ma wzmocnić pozycję odbiorców na rynku energii.

Czytaj więcej

EKO-LAS – Ruszyła sprzedaż biletów na targi

W dniach 2-4 września 2021 w Mostkach koło Świebodzina odbędzie się kolejna odsłona Targów EKO-LAS kierowanych do szeroko pojętej branży leśnej. Jak zwykle, największe tego typu wydarzenie w Polsce skupi się wokół dynamicznych pokazów maszyn przy pracy w terenach leśnych oraz prezentacji nowości. To jedyna szansa, by zobaczyć harvestery i forwardery topowych marek pracujące w jednym miejscu.

Czytaj więcej

Postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski – Opóźnienia w Naturze 2000

Komisja Europejska otworzyła kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybień. Zwrócono uwagę na opóźnienia w formalnym wyznaczaniu prawem krajowym obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz w ustanawianiu celów i środków ochrony dla tych obszarów. Siedliskowe obszary Natura 2000, choć de facto są chronione od chwili zgłoszenia, muszą być formalnie wyznaczone krajowym rozporządzeniem. Państwa członkowskie mają na to 6 lat od chwili zatwierdzenia ich przez KE. W przypadku polskich obszarów ten okres już upłynął (z wyjątkiem tych zgłoszonych w 2021 roku). Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk są wydawane sukcesywnie, ale dotychczas wydano ich tylko 190, a termin upłynął już dla 845 obszarów.

Czytaj więcej

PE na temat bioróżnorodności – Sprawozdanie z zielonym światłem

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące strategii bioróżnorodności Unii Europejskiej do 2030 roku. – To zielone światło dla skutecznej ochrony europejskiej przyrody i wielki sukces działań obywatelskich dla ochrony lasów – komentują ekolodzy w Polsce.

Czytaj więcej

Żubrów więcej, ale mniej – Pomysł na metapopulacje

Jak informuje PAP, naukowcy zajmujący się żubrami twierdzą, że należy dążyć do stworzenia w Polsce metapopulacji żubrów, czyli większej liczby stad tych zwierząt, ale o mniejszej liczebności. – Stada te są zbyt liczne – oceniła podczas konferencji naukowej poświęconej żubrom prof. Wanda Olech z SGGW, która od wielu lat naukowo zajmuje się tymi zwierzętami. Prof. Olech powiedziała, że zbytnie zagęszczenie zwierząt w stadach wolnożyjących niesie ze sobą niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wśród nich różnorakich chorób. Obecnie w Polsce żyje ok. 2,3 tys. żubrów, większość zgrupowana jest w ośmiu stadach wolnościowych.

Czytaj więcej

Rusza „Leśna szkoła z klimatem” – Wspólny projekt MEN i MKŚ

Podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci poprzez realizację zajęć dydaktycznych na łonie natury i prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne to główne założenia programu „Leśna szkoła z klimatem”. Jego inauguracja miała miejsce w Nadleśnictwie Celestynów (RDLP w Warszawie). W konferencji wzięli udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oraz p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

Czytaj więcej

Targi EKO-LAS – Ponownie w Mostkach

XVI edycja Targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS odbędzie się w dniach 2–4 września 2021 r. w Mostkach koło Świebodzina.

Czytaj więcej

Turnicki Park Narodowy – Aktywiści w Birczy

Od 25 kwietnia trwa „blokada wycinki” na terenie Nadleśnictwa Bircza – akcja, którą w ramach protestu przygotowali aktywiści z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Ma ona na celu powstrzymanie działań gospodarczych prowadzonych przez LP na terenie, który zdaniem uczestników protestu powinien być objęty nie tylko specjalną ochroną, ale także stać się de facto parkiem narodowym. Walka o powołanie Turnickiego PN trwa już od 35 lat, jednakże na razie plany jego ustanowienia nie są oficjalnie znane.

Czytaj więcej

Rotam ratuje rzymskie sosny – Wojna ze szkodnikiem

Od tysięcy lat unikalne sosny parasolowe (Pinus pinea), znane również jako włoskie sosny kamienne, tworzą – wraz ze starożytnymi zabytkami tego miasta – panoramę Rzymu. Można powiedzieć, że są one wręcz symbolem „wiecznego miasta” – poświęcono im liczne utwory literackie i muzyczne, pojawiły się w wielu znanych filmach. Jednak inwazja bardzo groźnego szkodnika owadziego, jakim jest Toumeyella parvicornis, poważnie zagroziła egzystencji tych drzew w stolicy Włoch i jej najbliższych okolicach.

Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład – Spotkanie ministrów leśnictwa

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka wziął udział w spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za leśnictwo państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Tematem spotkania, które odbyło się 13 maja 2021 r., było leśnictwo i gospodarka leśna w świetle Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej

Polski Ład – Ile o środowisku?

W sobotę, 15 maja, został zaprezentowany program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, czyli Polski Ład. Ile miejsca zajmują w nim kwestie środowiskowe? Na portalu teraz-srodowisko.pl czytamy, że wśród pięciu fundamentów ładu brak jest kwestii związanych z ochroną środowiska i kryzysem klimatycznym, a w liczącym ponad 130 stron dokumencie zagadnienia te zajmują raptem dwie. Przeczytać w nich możemy głównie o transformacji energetycznej.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o lasach – Kolejne podejście do prywatyzacji?

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przyjął 5 maja projekt stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie o lasach. Pomysł posłów PiS zakłada zmianę art. 38e.

Czytaj więcej

Nowy program walki z ASF – Więcej obowiązków kół i weterynarzy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało program walki z ASF na rok 2021. Stanowi on kontynuację działań realizowanych w ubiegłym roku, także pod względem wysokości finansowania – obecne szacowane koszty, ok. 129,5 mln zł, zbliżone są do tych, jakie wygospodarowano w 2020 r. (133 mln zł).

Czytaj więcej

Raport o stanie lasów – Pomysł Lewicy na zwiększenie kontroli nad LP

Coroczne sporządzanie przez Lasy Państwowe raportu o stanie lasów oraz sprawozdania finansowo-gospodarczego ze swojej działalności w terminie do 30 czerwca, które dyrektor generalny LP przedstawiałby właściwej komisji sejmowej, a minister do spraw środowiska kierowałby opinię na temat tegoż raportu oraz sprawozdania do właściwej komisji sejmowej – to propozycje zmian w ustawie o lasach, które proponuje Lewica.

Czytaj więcej

Polskie Parki Narodowe – Centralizacja nadzoru nad parkami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje utworzenie nowego podmiotu – Polskie Parki Narodowe, który obejmowałby Generalną Dyrekcję Polskich Parków Narodowych oraz parki narodowe. Takie działanie miałoby nie tylko zwiększyć nadzór nad 23 parkami narodowymi, ale także zapewnić im lepsze finansowanie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o parkach narodowych: „Celem regulacji jest kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych jako form ochrony przyrody oraz podmiotu instytucjonalnego (podmiot zarządzający formą ochrony przyrody). Wobec powyższego omawiany akt prawny określa zadania, zasady działalności oraz organizację parków narodowych. Zawiera także normy prawne odnoszące się do poprawy nadzoru nad funkcjonowaniem parków narodowych”. PPN mają być nadzorowane przez ministra do spraw środowiska, a bezpośredni nadzór nad parkami narodowymi będzie sprawował Generalny Dyrektor Polskich Parków Narodowych.

Czytaj więcej

Lista gatunków inwazyjnych – Nowa inicjatywa ustawodawcza

Wiceminister Małgorzata Golińska w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowała o planie przyjęcia przez rząd projektu ustawy dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych. Mowa oczywiście nie o ufoludkach, a o obcych gatunkach zwierząt, roślin, grzybów i innych organizmów, które nie są rodzime dla naszych ekosystemów i mogą swoją obecnością wyrządzać szkody w środowisku lub gospodarce. Minister Golińska podkreślała w rozmowie z PAP, że walka z inwazyjnymi gatunkami obcymi to wielkie wyzwanie w odniesieniu do rodzimej bioróżnorodności. „Bardzo często cechą takich organizmów jest zdolność do wypierania naturalnie występujących gatunków roślin i zwierząt, które przez to mogą stać się mniejszością”. Gatunki inwazyjne, które zadomowiły się w naszym środowisku, stają się niejako rodzime.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody – Prace nad planami dla Puszczy

9 marca podpisano aneksy do pul-i nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej (pisaliśmy o tym w nr. 6/2021 „Lasu Polskiego”), co ponownie ożywiło publiczną dyskusję nad przyszłością tego wyjątkowego lasu. Ważnym etapem w zarządzaniu nim ma być plan dla obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. O kulisach jego opracowywania rozmawiano 26 marca podczas seminarium „Tworzenie planów zarządzania obiektami światowego dziedzictwa UNESCO – negocjacje szans czy szanse na negocjacje?”.

Czytaj więcej