strona główna

Aktualności

Turnicki Park Narodowy – Aktywiści w Birczy

Od 25 kwietnia trwa „blokada wycinki” na terenie Nadleśnictwa Bircza – akcja, którą w ramach protestu przygotowali aktywiści z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Ma ona na celu powstrzymanie działań gospodarczych prowadzonych przez LP na terenie, który zdaniem uczestników protestu powinien być objęty nie tylko specjalną ochroną, ale także stać się de facto parkiem narodowym. Walka o powołanie Turnickiego PN trwa już od 35 lat, jednakże na razie plany jego ustanowienia nie są oficjalnie znane.

Czytaj więcej

Rotam ratuje rzymskie sosny – Wojna ze szkodnikiem

Od tysięcy lat unikalne sosny parasolowe (Pinus pinea), znane również jako włoskie sosny kamienne, tworzą – wraz ze starożytnymi zabytkami tego miasta – panoramę Rzymu. Można powiedzieć, że są one wręcz symbolem „wiecznego miasta” – poświęcono im liczne utwory literackie i muzyczne, pojawiły się w wielu znanych filmach. Jednak inwazja bardzo groźnego szkodnika owadziego, jakim jest Toumeyella parvicornis, poważnie zagroziła egzystencji tych drzew w stolicy Włoch i jej najbliższych okolicach.

Czytaj więcej

Europejski Zielony Ład – Spotkanie ministrów leśnictwa

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka wziął udział w spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za leśnictwo państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Tematem spotkania, które odbyło się 13 maja 2021 r., było leśnictwo i gospodarka leśna w świetle Europejskiego Zielonego Ładu.

Czytaj więcej

Polski Ład – Ile o środowisku?

W sobotę, 15 maja, został zaprezentowany program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, czyli Polski Ład. Ile miejsca zajmują w nim kwestie środowiskowe? Na portalu teraz-srodowisko.pl czytamy, że wśród pięciu fundamentów ładu brak jest kwestii związanych z ochroną środowiska i kryzysem klimatycznym, a w liczącym ponad 130 stron dokumencie zagadnienia te zajmują raptem dwie. Przeczytać w nich możemy głównie o transformacji energetycznej.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o lasach – Kolejne podejście do prywatyzacji?

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przyjął 5 maja projekt stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie o lasach. Pomysł posłów PiS zakłada zmianę art. 38e.

Czytaj więcej

Nowy program walki z ASF – Więcej obowiązków kół i weterynarzy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało program walki z ASF na rok 2021. Stanowi on kontynuację działań realizowanych w ubiegłym roku, także pod względem wysokości finansowania – obecne szacowane koszty, ok. 129,5 mln zł, zbliżone są do tych, jakie wygospodarowano w 2020 r. (133 mln zł).

Czytaj więcej

Raport o stanie lasów – Pomysł Lewicy na zwiększenie kontroli nad LP

Coroczne sporządzanie przez Lasy Państwowe raportu o stanie lasów oraz sprawozdania finansowo-gospodarczego ze swojej działalności w terminie do 30 czerwca, które dyrektor generalny LP przedstawiałby właściwej komisji sejmowej, a minister do spraw środowiska kierowałby opinię na temat tegoż raportu oraz sprawozdania do właściwej komisji sejmowej – to propozycje zmian w ustawie o lasach, które proponuje Lewica.

Czytaj więcej

Polskie Parki Narodowe – Centralizacja nadzoru nad parkami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje utworzenie nowego podmiotu – Polskie Parki Narodowe, który obejmowałby Generalną Dyrekcję Polskich Parków Narodowych oraz parki narodowe. Takie działanie miałoby nie tylko zwiększyć nadzór nad 23 parkami narodowymi, ale także zapewnić im lepsze finansowanie. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o parkach narodowych: „Celem regulacji jest kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych jako form ochrony przyrody oraz podmiotu instytucjonalnego (podmiot zarządzający formą ochrony przyrody). Wobec powyższego omawiany akt prawny określa zadania, zasady działalności oraz organizację parków narodowych. Zawiera także normy prawne odnoszące się do poprawy nadzoru nad funkcjonowaniem parków narodowych”. PPN mają być nadzorowane przez ministra do spraw środowiska, a bezpośredni nadzór nad parkami narodowymi będzie sprawował Generalny Dyrektor Polskich Parków Narodowych.

Czytaj więcej

Lista gatunków inwazyjnych – Nowa inicjatywa ustawodawcza

Wiceminister Małgorzata Golińska w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowała o planie przyjęcia przez rząd projektu ustawy dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych. Mowa oczywiście nie o ufoludkach, a o obcych gatunkach zwierząt, roślin, grzybów i innych organizmów, które nie są rodzime dla naszych ekosystemów i mogą swoją obecnością wyrządzać szkody w środowisku lub gospodarce. Minister Golińska podkreślała w rozmowie z PAP, że walka z inwazyjnymi gatunkami obcymi to wielkie wyzwanie w odniesieniu do rodzimej bioróżnorodności. „Bardzo często cechą takich organizmów jest zdolność do wypierania naturalnie występujących gatunków roślin i zwierząt, które przez to mogą stać się mniejszością”. Gatunki inwazyjne, które zadomowiły się w naszym środowisku, stają się niejako rodzime.

Czytaj więcej

Ochrona przyrody – Prace nad planami dla Puszczy

9 marca podpisano aneksy do pul-i nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej (pisaliśmy o tym w nr. 6/2021 „Lasu Polskiego”), co ponownie ożywiło publiczną dyskusję nad przyszłością tego wyjątkowego lasu. Ważnym etapem w zarządzaniu nim ma być plan dla obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. O kulisach jego opracowywania rozmawiano 26 marca podczas seminarium „Tworzenie planów zarządzania obiektami światowego dziedzictwa UNESCO – negocjacje szans czy szanse na negocjacje?”.

Czytaj więcej

Mandaty w górę – Śmieci, niedopałki i papierki

Jak donosi portal Dziennik Gazeta Prawna, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad podwyższeniem kar za śmiecenie – i to nie tylko w lasach. Obecnie najwyższa kara za takie działanie wynosi 500 zł. Jednak już niebawem może się to zmienić.

Czytaj więcej

Biebrza – rok po pożarze – Skutki przyrodnicze i nie tylko

Zeszłoroczny kwiecień zapisał się w pamięci Polaków nie tylko pod znakiem pandemii czy zamkniętych lasów, ale także pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po roku nadszedł moment na podsumowanie tego, jakie pociągnął za sobą skutki.

Czytaj więcej

Nowela ustawy dot. informacji o środowisku – Nie tylko kosmetyka

Jak podaje GDOŚ, zwiększa się zakres partycypacji społecznej w procesie inwestycyjnym. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

TOGETAIR 2021 – II Szczyt Klimatyczny za nami

Podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR dominowała, co nie powinno dziwić, tematyka związana z nagłymi zmianami klimatycznymi, jakie od lat obserwujemy na całym świecie. W związku z pandemią Covid-19 szczyt odbywał się w formule online.

Czytaj więcej

Modernizacja Roku – Głosowanie otwarte!

Tradycyjnie, już po raz 25, ruszył Ogólnopolski Konkurs Budowlany „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, który ma na celu wyłonienie perełek rodzimej architektury, krajobrazu oraz działań, które te obiekty utrzymują w jak najlepszej formie.

Czytaj więcej

Odszkodowania łowieckie – Czarne chmury nad kołami łowieckimi

Pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Edward Siarka, podczas posiedzenia sejmowej KOŚZNiL, poinformował, że wysokość wypłaconych odszkodowań za szkody łowieckie w sezonie 2018/19 wyniosła ogółem 61 641 tys. zł (53 459 tys. zł – PZŁ, 8182 tys. zł – LP). W sezonie 2019/20 była to już kwota 104 209 tys. zł (92 603 tys. zł – PZŁ, 11 605 tys. zł – LP). – Można powiedzieć, że z roku na rok wydatki [na wypłacanie odszkodowań – red.] rosną. Jest to duże wyzwanie dla wszystkich kół łowieckich. Szczególnie w tym roku na wiosnę, kiedy mamy Covid i już wiemy z analizy, że będzie to duże wyzwanie – mówił minister. Sytuacja wynika też i z tego, że nie wszystkie koła zrealizowały plany łowieckie, co było pokłosiem niemożliwości organizacji polowań, szczególnie zbiorowych.

Czytaj więcej

Kampinoskie Bagna – Pieniądze na ochronę

„Kampinoskie Bagna” to nazwa projektu, który ma na celu ochronę mokradeł znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jego celem jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” poprzez trwałą poprawę uwilgotnienia wybranych fragmentów siedlisk wilgotnych, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych oraz ograniczenie pól konfliktów pomiędzy interesami przyrody i społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy i związkowcy za lasami – Europejska Strategia Bioróżnorodności

W temacie zmian Europejskiej Strategii Bioróżnorodności, na prośbę Lasów Państwowych o wyrażenie swojej opinii, zabrali głos przedstawiciele Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych z Gołuchowa oraz związkowcy z KSZNOŚiL „Solidarność”. Ci pierwsi, ustami prezesa Tadeusza Ignaciuka, wyrażają opinię, że: Członkowie SPL jako obywatele Polski i Unii Europejskiej w pełni podzielają troskę i rozumieją konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia właściwego stanu środowiska. Rzeczą wymagającą dyskusji i wszechstronnego przemyślenia są kroki, jakie należy podjąć, by założony cel osiągnąć.

Czytaj więcej

Dyrektor generalny LP – Zmiana u steru Lasów

8 kwietnia, decyzją ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, z funkcji dyrektora generalnego został odwołany Andrzej Konieczny kierujący Lasami Państwowymi od 2018 roku. Dzień później na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego powołanie otrzymał dotychczasowy dyrektor regionalny z Katowic (od 2020 r.) – Józef Kubica. O zmianach informował na bieżąco wiceminister, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Edward Siarka za pośrednictwem portalu Twitter.

Czytaj więcej

Geomatyka – Nowa mapa pokrycia terenu Polski

W Geoportalu, jako warstwa „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020”, dostępna jest już nowa mapa pokrycia terenu Polski. Opracowano ją na podstawie zdjęć z satelity Sentinel-2, które zostały zarejestrowane od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku. Do zobrazowania użyto zdjęć wykonanych w czasie, gdy zachmurzenie wynosiło mniej niż 20%. Rozdzielczość przestrzenna mapy to 10 m. Powstała ona całkowicie automatycznie z wykorzystaniem uczenia maszynowego na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (wykonało ją Centrum Badań Kosmicznych PAN).

Czytaj więcej