O zasiłkach macierzyńskich słów parę

20 października 2007 08:40 2007 Wersja do druku

Odpowiadając na list jednej z Czytelniczek, piszę kilka słów o przepisach dotyczących urlopów i zasiłków macierzyńskich.

19 grudnia 2006 r. weszły w życie nowelizacje Kodeksu Pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przysługujących w razie choroby i macierzyństwa. Obecnie matce przysługuje 18 tygodni urlopu po urodzeniu pierwszego dziecka, 20 tygodni przy każdym następnym porodzie i 28 tygodni w przypadku rozwiązania ciąży mnogiej. Przepisy pozwalają na rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu.


Przy okazji jeszcze kilka słów o zasadach ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego dla osób, które adoptowały dziecko bądź przyjęły je w ramach rodziny zastępczej. Prawo to przysługuje osobom, które przyjęły na wychowanie dziecko do 7 lat, a w przypadku dzieci wobec których podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 lat. Przepisów tych nie stosuje się wobec zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem i rodzin stanowiących tzw. pogotowie rodzinne.

Aby dostać zasiłek, osoba która się o to stara, musi w dniu urodzenia dziecka, lub przyjęcia dziecka na wychowanie, podlegać ubezpieczeniu chorobowemu lub przebywać na urlopie wychowawczym. Osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, np. osoby prowadzące działalność gospodarczą, też mają prawo do zasiłku macierzyńskiego (chociaż nie przysługuje im urlop macierzyński).

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (na okres przed porodem) oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (za okres od dnia porodu), a także oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. Do wypłaty zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

I jeszcze jedno: w pewnych okolicznościach zasiłek macierzyński może pobierać także ojciec dziecka. Dzieje się tak, np. w sytuacji, gdy matka dziecka, po 14 tygodniach pobierania zasiłku zrezygnuje z jego dalszej części i wcześniej wróci do pracy. W takim przypadku pozostałą część zasiłku wykorzystuje ojciec dziecka. Warunek jest jeden – on także musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym.