Naliczanie emerytury

15 maja 2007 16:40 2007 Wersja do druku

Jaka jest zasada naliczania wysokości emerytury? Słyszałem o wybranych 10 latach (w domyśle - najlepszych) ciągłej pracy. Jeżeli tak, to jaka przerwa powoduje nieciągłość w pracy - mam 4-miesięczną przerwę, która "włazi" mi na początek tego lepszego dziesięciolecia. Potem pracowałem 8 lat i 10 miesięcy bez żadnych przerw.

Wysokość starej emerytury zależy od wysokości zarobków wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru i stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych). Oblicza się ją od podstawy, którą jest przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z okresu, który wskazuje sam ubezpieczony. Do ustalenia podstawy wymiaru można wskazać zarobki z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat sprzed roku, w którym złożono wniosek o emeryturę. Można również wykazać zarobki z 20 lat (nie muszą następować bezpośrednio po sobie) dowolnie wybranych z całego stażu pracy.


Emerytura wynosi:
* 24%. kwoty bazowej - to tzw. część socjalna emerytury;
* po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy;
* po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy;

Jaka część etatu jest brana pod uwagę? Podobno musi to być przynajmniej pół etatu.

Przy zaliczaniu do stażu pracy niezbędnego do emerytury nie ma znaczenia czy ktoś pracował na cały etat, czy tylko na jego część.

A jak to wszystko wygląda w wypadku niepełnosprawności? Nie widzę na jedno oko. Może z racji tego coś mi się w sprawie emerytury należy? Choć przyznaję, że nie mam na to jeszcze żadnych papierów.

Na przyznanie, czy też wysokość emerytury, nie ma wpływu stwierdzona niepełnosprawność.

Jak to jest w przypadku szkodliwych warunków pracy? Dawniej chyba liczyło się do stażu pracy podwójnie. Kto określa te szkodliwe warunki?

Konkretne stanowiska, na których zatrudnienie uznawane jest za pracę w szczególnych warunkach, wymienione są w zarządzeniach resortowych. Wydali je właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych lub centralne związki spółdzielcze dla podległych i nadzorowanych zakładów pracy.