Odprawa

15 lutego 2007 06:04 2007 Wersja do druku

Pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wypłacono odprawę pieniężną. Wypłata tej odprawy nastąpiła jednakże po upływie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy. Czy odprawa taka jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
Nie. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które reguluje te sprawy, wszystkie odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zostały wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to m.in. odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy nastąpiła wypłata odprawy.