Imienne raporty miesięczne

28 grudnia 2006 22:28 2006 Wersja do druku

Z osobą, która była zatrudniona w innym zakładzie pracy, moja firma zawarła umowę zlecenie na okres od 1 do 31 stycznia 2006 roku. Firma zgłosiła tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego (ze stosunku pracy jej wynagrodzenie było wyższe niż wynagrodzenie minimalne) z kodem tytułu ubezpieczenia 04 12 x x, a po zakończeniu umowy wyrejestrowała pracownika. Od 1 lutego 2006 r. tego byłego zleceniobiorcę firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (określone w umowie kwotowo) zostało mu wypłacone w lutym 2006 r.; w lutym także wypłacone zostało wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jak w opisanej sytuacji sporządzić za tego pracownika imienne raporty miesięczne?
Jeśli z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenie, zawartej na okres od 1 do 31 stycznia 2006 r., zleceniobiorca nie osiągnął w styczniu żadnego przychodu (nie miał wypłaconego wynagrodzenia), to za styczeń 2006 r. płatnik składek powinien sporządzić za tego ubezpieczonego "zerowy" imienny raport miesięczny ZUS RZA, tzn. w pola dotyczące podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty składki powinien wpisać ,0,00". Jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie zostało wypłacone zleceniobiorcy w lutym 2006 r., oznacza to, że rozliczenie tego przychodu powinno nastąpić w dokumentach rozliczeniowych za luty 2006 roku. Przychodu z tytułu umowy zlecenie nie należy jednak sumować z przychodem z tytułu umowy o pracę, ponieważ okres trwania umowy zlecenie nie pokrywa się z okresem trwania umowy o pracę. A zatem w dokumentach rozliczeniowych za luty 2006 r. przychód z tytułu umowy o pracę należy wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 x x, natomiast przychód z tytułu umowy zlecenie - w raporcie ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 x x.