Z zagranicy 8/2014

2 czerwca 2014 12:57 2014 Wersja do druku

Europa
Korekta projektu nowych wytycznych unijnych

Dania
Polityczny zwrot w sprawie akcyzy opałowej
 
Wielka Brytania
Ostatni taki przewodniczący?

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Satelitarny monitoring składowanego drewna

Wielka Brytania
Sprzedaż pierwszych promes jednostek pochłaniania

Europa
Korekta projektu nowych wytycznych unijnych

Komisja Europejska skorygowała projekt nowych unijnych wytycznych do udzielania subwencji państwowych w sektorze rolnictwa i leśnictwa w latach 2014–20. Uwzględniła przy tym niektóre uwagi zgłoszone przez państwa członkowskie UE po ubiegłorocznej prezentacji propozycji wstępnej. Projekt jest nadal przedmiotem konsultacji. Nowe unijne wytyczne subwencyjne dla rolnictwa i leśnictwa mają zostać ostatecznie przyjęte przez KE najpóźniej 1 lipca. Wiele zastrzeżeń do wstępnej wersji projektu zgłosiła Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF). Zastrzeżenia dotyczyły m.in. planowanego ukierunkowania subwencjonowania leśnictwa wyłącznie na funkcje ekologiczne i rekreacyjne oraz ograniczenia poziomu kompensaty wydatków na drogi leśne do 40%. Jak dotąd Komisja Europejska uwzględniła jedynie uwagi odnoszące się do kwestii o pomniejszym znaczeniu. Dlatego CEPF zaapelowała do swoich organizacji członkowskich – narodowych central zrzeszeń leśnych – o rozpoczęcie rozmów z reprezentantami rządów krajowych w sprawie unijnych wytycznych subwencyjnych na lata 2014–20. Rozmowy na szczeblu krajowym mogą pomóc w uzyskaniu korzystniejszego dla właścicieli lasów ostatecznego kształtu wytycznych unijnych.
Źródło: www.cepf-eu.org  


Dania
Polityczny zwrot w sprawie akcyzy opałowej

Duński minister Morten Østergaard zapowiedział wycofanie się władz z propozycji objęcia akcyzą opałową surowca drzewnego. Tym samym Dania zdaje się zawracać z drogi do uzyskania niechlubnego miana pierwszego na świecie państwa nakładającego podatek na drewno opałowe. Projektowana akcyza na drewno opałowe była konsekwencją politycznych uzgodnień w sprawie polityki energetycznej, poczynionych w 2012 r. między siedmioma spośród ośmiu partii reprezentowanych w duńskim parlamencie.


                       Fot.www.facebook.com/stopbraendeafgiften
Miesiąc wystarczył, by profil "Stop akcyzie na drewno opałowe" Duńskiego Towarzystwa Leśnego na portalu Facebook polubiło 50 tys. osób

Zgodnie z tymi uzgodnieniami akcyza miała zostać nałożona na wszystkie surowce opałowe. Kiedy wyszło na jaw, że akcyzą objęte byłoby nawet drewno wykorzystywane do opalania prywatnych gospodarstw domowych, duńska opinia publiczna zdecydowanie się temu sprzeciwiła. Wskazywano na to, że skutkiem nałożenia akcyzy na drewno opałowe w Danii byłby np. wzrost zużycia drewna opałowego kupowanego w Niemczech, nieobłożonego takim podatkiem. W rezultacie stratna byłaby duńska gospodarka leśna. We wrześniu 2013 r. Duńskie Towarzystwo Leśne założyło na portalu Facebook stronę „Stop akcyzie na drewno opałowe". Swoje poparcie wyraziło na niej już ponad 52 tys. osób.
Źródło: www.nordicforestry.org  


Wielka Brytania
Ostatni taki przewodniczący?
Sir Harry Studholme przez trzy lata będzie przewodniczył Komisji Leśnej Anglii i Walii
Fot. www.flickr.com/Forestry Commission
Sir Harry Studholme został mianowany przez brytyjską królową na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Komisji Leśnej Anglii i Szkocji (Forestry Commission). Kadencja przewodniczącego ma trwać trzy lata. Sir Studholme jest absolwentem uniwersytetu w Cambridge, dyplomowanym księgowym i doradcą podatkowym oraz zarejestrowanym pośrednikiem handlowym. Posiada lasy w Anglii. Przewodniczy również funduszowi inwestycyjnemu, który jest właścicielem gospodarstw leśnych na pięciu kontynentach. Sir Harry od 2007 r. wchodził w skład rady nadzorczej Komisji Leśnej jako członek niewykonawczy i w ostatnim czasie jako jej tymczasowy przewodniczący. Komisja Leśna zarządzała wcześniej wszystkimi lasami państwowymi Wielkiej Brytanii i składała się z trzech sekcji krajowych – komisji leśnych Anglii, Szkocji i Walii. 1 kwietnia 2013 r. Komisja Leśna Walii została włączona do nowo utworzonej Agencji Zasobów Naturalnych Walii. Na tym nie koniec zmian w brytyjskich strukturach leśnictwa państwowego: rząd westminsterski, któremu podlega Komisja Leśna Anglii, rozpoczął już prace nad projektem oddania angielskich lasów państwowych w zarząd nowej organizacji. Impuls do podjęcia tych prac dały rekomendacje przedstawione przez niezależny zespół ekspercki ds. rewizji polityki leśnej, powołany przez Davida Camerona po zarzuceniu przez niego planu wycofania się państwa z samodzielnego prowadzenia gospodarki w lasach państwowych Anglii.
Źródło: www.forestry.gov.uk    


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Satelitarny monitoring składowanego drewna

Gospodarstwo Krajowe „ForstBW”, w którego pieczy znajdują się lasy należące do landu Badenia-Wirtembergia, jest kolejnym niemieckim zarządcą lasów państwowych, który wdrożył do stosowania satelitarny system zabezpieczenia drewna okrągłego przed kradzieżą. W mygłach i stosach drewna chowane są specjalne nadajniki GPS. Gdy drewno zaczyna być przemieszczane, wysyłają one sygnał alarmowy. Pracownicy ForstBW natychmiast weryfikują legalność wywozu drewna. Jeżeli wywóz jest nielegalny, powiadamiana jest policja. W lasach państwowych Badenii-Wirtembergii pozyskuje się rocznie blisko 2 mln m3 drewna, w tym 400 tys. m3 drewna opałowego. Jeden skradziony samochodowy ładunek drewna oznacza stratę przeciętnie w wysokości 1200 euro.Źródło: www.forstpraxis.de    


Wielka Brytania
Sprzedaż pierwszych promes jednostek pochłaniania

W marcu 2014 r. zgłoszone zostały do sprzedaży pierwsze promesy jednostek pochłaniania CO2, generowanych przez zalesienia certyfikowane wg brytyjskiego narodowego standardu zalesieniowych przedsięwzięć sekwestracyjnych (Woodland Carbon Code, WCC). Standard ten, ustanowiony ok. trzech lat temu, gwarantuje rzetelność i efektywność projektów zalesieniowych, realizowanych w ramach kompensacji emisji CO2. Administratorem systemu certyfikacji WCC jest brytyjska Komisja Leśna. Zalesienia certyfikowane wg standardu WCC generują z czasem weryfikowalne zalesieniowe jednostki pochłaniania (Woodland Carbon Units, WCUs). Przedsiębiorstwa kompensujące swoją emisję gazów cieplarnianych kupują od realizatorów projektów zalesieniowych nie bezpośrednio jednostki WCUs, lecz promesy jednostek pochłaniania (Pending Issuance Units, PIUs), będące dokumentem zawierającym obietnicę wydania w przyszłości zweryfikowanych jednostek WCUs, które mogą już być wykorzystywane w bilansach emisyjnych. Pierwsze zweryfikowane jednostki WCUs dostępne będą w Wielkiej Brytanii w 2016 r., kiedy weryfikacji sekwestracyjnej poddane zostaną najstarsze zalesienia objęte certyfikacją wg standardu WCC.– Promesy PIUs odnoszą się do przyszłego sekwestrowania CO2 przez zalesienia i jako jednostki pochłaniania mogą zostać ujęte w raportach emisyjnych dopiero po uprzedniej weryfikacji. Niemniej jednak nabycie już teraz promes jednostek pochłaniania pozwoli przedsiębiorstwom na zaplanowanie kompensacji ich przyszłej emisji gazów cieplarnianych – mówi dr Vicky West, analityk klimatyczny Komisji Leśnej. W styczniu 2014 r. przeciętna stawka sekwestracji zalesieniowej wynosiła 6 funtów szterlingów za tonę CO2. Brytyjską certyfikacją WCC objęte są dotychczas 63 projekty zalesieniowe o łącznym potencjale sekwestracyjnym równym 1,15 mln ton CO2. Audyt certyfikacyjny przeprowadzają niezależne firmy certyfikujące uznane przez Służbę Akredytacyjną Zjednoczonego Królestwa (UKAS).
Źródło: www.forestry.gov.uk
Opr. A.S.