Ministerstwo Środowiska - Dyrektor generalny LP z konkursu?

17 kwietnia 2013 15:25 2013 Wersja do druku

Ministerstwo Środowiska opublikowało serię dokumentów pn. działania nadzorcze Ministra Środowiska wobec jednostek podległych lub nadzorowanych. Dokumenty tego typu powstały po raz pierwszy w ubiegłym roku. Dotyczą m.in. PGL LP, parków narodowych czy szkół leśnych.


Przyjęcie dokumentów jest konsekwencją wzmacniania nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministerstwa, w tym MŚ. A konkretnie dokumenty te należy traktować jako element realizacji pkt. 2.4 „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra Środowiska za rok 2011”. Polecone tam działania nadzorcze zostały opracowane i przyjęte w listopadzie 2012 r., a ich wdrażanie zaplanowane zostało na rok bieżący (tj. obowiązują od początku 2013 r.).

Z treści dowiadujemy się m.in., że minister może wyłonić dyrektora generalnego Lasów Państwowych na drodze otwartego konkursu. Opisany został tryb ogłoszenia i przeprowadzenia takiej procedury. Jak dotąd nie była praktykowana, a czy będzie w przyszłości?

Nowością jest ocena okresowa funkcjonowania PGL LP. Sporządzana za okres roku kalendarzowego do 31 marca roku następnego. Sporządza się ją w oparciu o sprawozdanie roczne z planu działalności PGL LP oraz sprawozdania cząstkowe, a także wyniki kontroli, rozpatrzenia skarg na działalność PGL LP. Ocena może być pozytywna, pozytywna z zastrzeżeniami, negatywna. Rocznej ocenie w tej samej skali podlega także praca dyrektora generalnego. Stosowny dokument powstanie w ministerstwie w oparciu o informacje zawarte w ocenie PGL LP oraz stanowisko w tej sprawie samego dyrektora.

Analogicznej ocenie podlegają także inne instytucje podlegle MŚ i ich kierownicy: parki narodowe, Instytut Badawczy Leśnictwa i Biuro Nasiennictwa Leśnego oraz szkoły leśne.

Ciekawie brzmi punkt nt. ustalania pomiędzy DGLP a MŚ kwestii związanych ze stosunkiem pracy dyrektora generalnego LP: (...) Właściwa komórka organizacyjna [MŚ] przekazuje do komórki właściwej do spraw kadr [DGLP] informacje niezbędne do przygotowania dokumentów kadrowych, w szczególności: proponowaną datę m.in. powołania, odwołania (...)       
RaZ