Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 23/1989

10 przykazań leśnych | 2

Las rządzi się swoimi prawami, prawami danymi przez naturę, naruszenie których doprowadza do zachowania równowagi środowiska leśnego, a jeśli ten stan utrzymuje się długo, do tragicznyc dla przyrody skutków. W przeszłości zapominano lub lekceważono te prawa w imię źle pojętej wyższości racji ideologicznych, politycznych czy gospodarczyc. O wielu zbrodniczych wręcz decyzjac nie można było mówić głośno, co dopiero pisać, inne starano się cynicznie przedstawić jako słuszne.

Listy | 3

Stanowisko kierownictwa Lasów Państwowyc na temat niektórych poglądów prezentowanych ostatnio na  łamach Lasu Polskiego. W atmosferze towarzyszcej obecnym przemianom w życiu społeznym naszego kraju, nie budzą zdziwienia przejway tzw. odreagowywania również w prasie leśnej. Nie można jednak nie zauważyć, że autorzy niektórych wypowiedzi, wydrukowanych w numerach Lasu Polskiego- ustawieni krytycznie do centrum- nie nadążają z krytyką za życiem, które zmienia się szybciej niż płyną ich postulaty.

Nasze rozmowy | 4

Dyrektor z konkursu. Mirosław Sobkowiak: Lasy Państwowe są wyłączone z ustawy o przedsiębiorstwie państwowym, tym samym ograniczono wpływ organów przedstawicielskich załóg w kierowaniu przedsiębiorstwami. Jak w takim razie doszło do zorganizowania konkursu na stanowisko dyrektora OZLP w Gdańsku?

Ekologizacja gospodarki leśnej (5) | 8

Dostrajanie gospodarki leśnej do rzeczywistości przyrodniczej i ekonomicznej nie może pomijać stałej analizy zgodności teorii z praktyką, Przyjżymy się jak przystają do tej rzeczywistości główne, o strategicznym dotychzas znaczeniu, doktryny: (1) o odnawialnym źródle surowców, (2) o trwałości użytkowania, (3) o lesie wielofunkcyjnym.

Sztandary dawnej świetności lasu | 11

Zarządzenie w sprawie zakłądania i prowadzenia plantacji nasiennych z drzej szczepionych określa między innymi sposób wyboru drzew doborowych i kryteria jakimi te drzewa powinny odpowiadać. Jednocześnie zarządzenie milczy na temat sposobu i warunkó oraz terminu likwidacji drzew doborowych.

Inicjowanie oraz wprowadzanie samosiewów sosnowych (1) | 12

Naturalne odnowienia sosny w świetle badań naukowych oraz doświadczeń praktyki leśnej.

Zwalczanie strzygoni choinówki w 1989 r. | 16

W 1985 r. rozpoczęła się gradacja strzygoni choinówki która z każdym następnym rokiem powiększała swój areał występowania. W 1989 r. w związku z występowaniem strzygoni choinówki na znacznych obszarach leśnych i podjęciem chemicznych zabiegów ratowniczych Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych powołał (na wniosek IBL) 4 Stacje Osłony Naukowej i 16 punktów obserwacyjnych.

Planowanie i realizacja cięć pielęgnacyjnych w warunkach zagrożenia środowiska leśnego | 19

Metody zagospodarowania człowieka w zajmowanym przez niego środowisku ulegają zmianom wraz ze zmieniającymi się warunkami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Tej obiektywnej prawidłowości podlega również gospodarka leśna w stopniu nawet większym niż przemysłowa, gdyż zaistniałe modyfikacje warunków środowiska wpływają tu bezpośrednio na możliwości uzyskania efektów produkcyjnych.

Sprzęt do zabiegów pielęgnacyjnych | 22

W leśnictwie skandynawskim i w krajach zachodniej i środkowej Europy duży uział stanowią prywatne, niezbyt wielkie gospodarstwa leśne. Producenci wzięli to pod uwagę i zaprezentowali nowe maszyny i urządzenia do małych powierzchni, a wzłaszcza do zabiegów pielęgnacyjnych. Do przygotowania gleby w celu uzupełnień, usuwania niepożądanych krzewów i drzewek, wykonywania różnego rodzaju cięć i otworów, (nawet wiercenia przerębli w lodzie) przedstawiono bogatą ofertę sprzętu.

Konkurs pielęgnowania lasu | 24

We wrześniu 1989 r. na terenie OZLP Gdańsk w nadleśnictwac Kartuzy i Lipusz zorganizowany został konkurs pielęgnowania lasu za pomocą pilarek na wysięgniku. W konkursie wzięło udział 15 zespołów w składzie leśniczy oraz inspektor pilarki. Regulamin konkursu opracowany przez OZLP miał na celu podkreślenie ścisłej współpracy pomiędzy nadzorem technicznym tzn. leśniczym a wykonawą- operatorem pilarki.

SOS dla polskiego Związku Łowieckiego | 26

Zrzeszenia łowieckie zaczęły powstawać w Europie w XIX wieku, kiedy rozpowszechnianie myślistwa i udoskonalanie broni myśliwskiej zaczęło zagrażać doszczętnym wytępieniem zwierzyny i spowodowało konieczność wprowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej. Spadkobiercą dziewiętnastowiecznych organizacji jest obecnie Polski Związek Łowiecki, zrzeszający około 90 tys. myśliwych. Postanowienia określające organizacyjny kształt naszego łowiectwa, reguluje Ustawa o hodowli, ocronie zwierząt łownych i prawie łowieckim z 17 czerwca 1959 r., z późniejszą nowelizacją w 1973 r.

Leśnicy pionierzy narciarstwa; Poezja, humor, satyra | 28

Do pionierów narciarstwa zaliczani są w Polsce Stanisław Barabasz oraz Józef Schnaider, Pierwszy z nich propagował ten, tak dzisiaj popularny sport przede wszystkim na Podhalu i w Tatrach, drugi w Karpatach Wschodnich w Tatarowie. Stanisław Barabasz, jak sam wspominał, użył nart po raz pierwszy w czasie polowania na zające przy wysokiej pokrywie śnieżnej.

Z wydawnictw | 28

Jest to druga polska  książka kucharska o potrawach z dziczyzny. Pierwsza, \\”Kuchnia myśliwska\\”, została wydana w Wilnie (w 1845 r.) przez J. Szytlera, autora znakomitych książek kucharskich. Zdaniem znawców przedmiotu, stanowi ona, pomimo niewielkiem objętości, bezcenny zbiór wiadomości o myśliwskiej sztuce kulinarnej.

Las na kartach książek | 29

Tym razem mamy możność spojrzenia na las oczami artysty fotografika, a jednocześnie czynnego zawodowo leśnika. Włodzimierz Łapiński jest fotografikiem przyrodniczym w naszym kraju, kontynuując w tej dziedzinie tradycje Włodzimierza Puchalskiego.

Rzeczy ciekawe; Co w lesie piszczy; Tajemnice przyrody; Nowa technika | 30

Kwadratowe pnie drzew absurd czy rzeczywistość?; Z góry też dobrze widać...!; Smaczne chryzantemy; Czy wiecie, że...; Olimpijczyk sawanny