Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 15/1996

Nagrody Ministra OŚZNiL przyznane | 2

Każdego roku Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyznaje nagrody za szczególne osiągniecia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego w zakresie ochorny środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochorny przyrody...

Model wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego | 4

W piśmiennictwie leśnym coraz częściej pojawiają się wypowiedzi nt. pogarszającego się stanu finansowego gospodarstw leśnych krajów Europy. Przyczyn należy szukać w zachodzących dysproporcjach pomiędzy rosnącymi ciągle kosztami produkcji i cenami drewna. Koszty pracy żywej (płace) oraz uprzedmiotowionej ( z udziałem nowoczesnego sprzętu, z jego wysoka amortyzacją), jak również koszty materiałów - rosną niespółmiernie szybciej niż ceny drewna.

W obronie nazwy pożytecznego drzewa - lipa | 6

Wśród wielu gatunków drzew liściastych rosnących w lasach, parkach, przy drogach, a także wokół świątyń oraz siedzib ludzkich spotyka się i lipy na które patrzymy z przyjemnością. Są to drzewa o pięknym pokroju, a jednocześnie bardzo użyteczne i długowieczne.

Apel do Leśników-Seniorów | 8

W sprawie napisania wspomnień ze swojej pracy zawodowej w leśnictwie, jako materiału źródłowego do powojennej historii Lasów Państwowych

Las na kartach książek | 9

Praca zbiorowa członków Koła Naukowego Leśników SGGW. Zagrożone piękno. Wydawca SAWIART. Zielonka niedaleko Warszawy 1996 r.

Wartość użytkowa drewna, a wiek rębności | 10

Przeznaczone do pozyskania zgodnie z zasadami hodowlanymi drewno wykorzystujemy w sposób bardzo rozrzutny. W cyklu artykułów w Lesie Polskim w roku 1993 pokazałem, że zaledwie 60% wytworzonej w lesie arbomasy przeznaczamy na towar rynkowy leśnictwa - drewno okrągłe.

Gospodarowanie populacją sarny | 12

W ciągu kilku lat, na łamach Łowca Polskiego ukazało się wiele artykułów, w których przedstawiano aktualną strategię w gospodarowaniu populacją sarny i pozyskiwaniu kozłów w poszczególnych klasach wieku. Artykuły dyskusyjne, których autorzy niejednokrotnie kwestionowali pewne założenia obowiązującej doktryny, wzbogaconej w ubiegłbym sezonie sankcjami za odstrzał w niewłaściwej klasie wieku.

Niedoskonałość inwentaryzacji przyczyną niepowodzeń hodowlanych | 14

W ostatnich latach obserwujemy niepokojące zjawisko odmłodzenia populacji jelenia i związaną z tym malejącą ilość starszych byków z dobrym porożem. Następstwem odmłodzenia może być tendencja tworzenia dużych chmar, co szczególnie zimą, powoduje nasilenie szkód łowieckich w uprawach i młodnikach.

Rola pożarów w ekosystemie leśnym południowo-zachodnich stanach USA | 15

Pożar odgrywa doniosłą role w ekosystemach leśnych południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Niektóre zbiorowiska roślinne wykazują w dużym stopniu uzależnienie od okresowo występujących pożarów i płoną co kilkanaście lat np. drzewostany sosny błotnej lub żółtej (Pinus palustris Mill, Pinus ponderosa Dougl).

Nie taki wilk straszny... | 18

O wilkach dużo pisano, mówiono, strzelano do nich, odławiano itp. Od zawsze synonim zła, okrucieństwa, mordów i okrutnej mordy. Ale także - niezwykłej inteligencji, siły i wytrzymałości.

Metody ochrony lasu przed roślinożercami | 20

Na zaproszenie firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją środków do pielęgnacji i ochorny lasu w Niemczech, z inicjatywy RDLP Szczecinek zorganizowano 3-dniowy wyjazd konsultacyjny do Niemiec, w którym wzięło udział 8 leśników: szefowie do spraw ochrony i łowiectwa w RDLP Szczecinke, Szczecin i Piła oraz przedstawiciele: z Nadleśnictwa Trzebielino, Zespołu ochorny Lasu (Warszawa) i Zakładu Łowiectwa IBL(autor artykułu). Terenem lustracji były lasy w Dolnej Saksonii.

Lasy i leśnictwo Dolnej Saksonii | 22

Dzisiejsza Dolna Saksonia, jeden z 16 landów RFN powstała w wyniku zarządzenia brytyjskich władz okupacyjnych w 1946 roku z samodzielnych wcześniej, lecz połączonych wspólna tradycją niemieckich księstw Braunschweis, Hannover, Oldenburg i Schaumburg-Lippe.

Krótko o wszystkim | 23

Kto zabił nosorożce? Podejrzewa się słonie...

Nowa reguła dla odnowień | 24

Podstawą w hodowli lasu mającą decydujący wpływ na zdrowotność i jakość drzew w nim rosnących przez cały okres jego życia ma sposób jego posadzenia oraz trzebieże wczesne. Nauka leśna ma tradycję około dwudziestoletnią, czyli tyle, ile wystarczy z zapasem na wychodowanie jednej generacji lasu. Mamy wię dziś szerokie możliwości prowadzenia analiz porównawczych drzewostanów z odnowień naturalnych i półnaturalnych z drzewostanami odnawianymi sztucznie dzisiejsza technologią.  

Wykorzystanie satelitarnego systemu nawigacji GPS we ochornie przeciwpożarowej lasów | 26

Dotychczasowe trudności w określeniu dokładnego i dla wszystkich zrozumiałego adresu pożaru w lesie można wyeliminować przez wykorzystanie satelitarnego systemu nawigacyjnego NAVASTAR GPS.

Wystawa w Koszelówce | 28

22 czerwca w galerii w Koszelówce odbyło sie otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej poświęconej lasom gostyńsko-włocławskim....

W prasie o lasach i leśnictwie | 29

Jeszcze o III Targach Leśnych

Moja praktyka leśna (2) | 30

W Nadleśnictwie Czarna Wieś były siedliska przeważnie średnio żyzne, bory mieszane i lasy mieszane, mniej bory świeże. W zależności od rodzaju siedliska wprowadzono przeważnie sosnę z mniejszym udziałem dębu lub dębem w domieszce...