Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/1989

Nadzieja w plantacjach | 3

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Pile powołany został 1 stycznia 1978 r. Obejmuje on swoim zasięgiem lasy o łącznej powierzchni 312 tys. ha lasów chłopskich. W skład OZLP wchodzi 18 nadleśnictw, OTL, ZSLP i ORB.

Aktualny stan lasu | 5

W ubiegłym roku, według stanu na 30 września 1988 r., przeprowadzona została przez Biuro Urządzania LAsu i Geodezji Leśnej kolejna (trzecia już z kolei) wielkopowierzchniowa inwentaryzacja stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu. Cyklicznie wykonywane wiekopowierzchniowe inwentaryzacje, metodycznie jednolite, stanowią - w ramach monitoringu biologicznego - instrument oceny stanu lasu. Gwarantują one porównywalność wyników, umożliwiają określenie kierunków i dynamikę zmian w stanie zdrowotnym i sanitarnym lasu oraz ocenę efektywności podejmowanych dotychczas działań na rzecz poprawy stanu lasu.

O potrzebie kontroli występowania wskażnicy modrzewianeczki przy pomocy feromonów | 9

W latach 1977-1983 w świerczynach górskich południowej Polski miała miejsce rozległa gradacja wskaźnicy modrzewianeczki. Jej pojaw, którego następstwa są odczuwalne do dziś, był wówczas dużym zaskoczeniem. Obecnie rozpoczęcie szczegółowego postępowania prognostycznego uzależnione jest od wcześniejszego stwierdzenia ewentualnych świeżych objawów żerowania tego szkodnika. W praktyce stwarza to niebezpieczeństwo przeoczenia wczesnych faz gradacji. Intencją autorów jest uświadomienie potrzeb zastosowania feromonów do konroli występowania wskaźnicy, co daje szansę wcześniejszego wykrycia symptomów narastania stanu liczbowego populacji i uniknięcia zaskoczenia w przypadku kolejnej gradacji wskaźnicy w świerczynach górskich.

Problemy eksploatacyjne maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna Makeri 34 T | 10

Znaczna masa grubizny pozyskiwana w ramach cięć przedrębnychz musza gospodarzy lasu do zmechanizowania tych pracochłonnych i kosztownych operacji. Auto artykułu na podstawie wywiadów i własnych obserwacji w nadleśnictwach przedstawił problemy związane z pracą maszyn Makeri 34 T oraz ocenił ich przydatność w naszych lasach.

Przydatność wyrostków do odnowień w lasach wielogatunkowych na żyznych siedliskach | 12

Odnowienia i prace pielęgnacyjne na zyznych siedliskach w lasach wielogatunkowych są trudne i bardzo pracochłonne . Powodem tego jest zachwaszczenie i zakrzewienie siedlisk leśnych w następstwie stosunkowo wczesnego przerzedzenia się koron drzew i wydzielania w drzewostanie posuszu. Stosowanie w szerszym zakresie większych i dobrze wyrośniętych sadzonek tzw. wyrostków pozwala leśnikowi przezwyciężyć wiele trudności związanych z gospodarowniem na takich powierzchniach.

Własny dach nad głową; Naprawa ścian drewnianych | 14

Ściany drewniane wykonuje się z grubych bali, któe układa się pionowo (w słupy), albo poziomo (w zręb - ściany wieńcowe).

Sytuacja finansowa Lasów Państwowych - stanowisko federacji ZZPLiPD | 15

Prezydia sekcji branżowych Federacji ZZPLiPD działających w Lasach Państwowych zaniepokojone utrzymującym się niskim poziomem zarobków pracowników leśnictwa stwierdzają, że niezbędne są natychmiastowe działania służące poprawie wynagrodzeń w Lasach Państwowych.

Transport drewna za pomocą śmigłowca w Szwajcarii | 16

Od kilku lat stosuje się śmigłowce do transportu drewna w górskich lasach Szwajcarii. Taki sposób zrywki i transportu stosuje się tam, gdzie koszty budowy i utrzymania dróg leśnych są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do możliwego pozyskania, gdzie intensywne użytkowanie nie pozwala na użycie kolejek linowych, gdzie pojazdy zrywkowe nie mogą pracować w trudnym terenie a górski las ma być pielęgnowany.

Informacje | 17

Spotkanie najlepszych wynalazców; Obecny stan inwentaryzacji i kontroli zagrożeń lasów; Utworzono Popradzki Park Krajobrazowy.

Z życia SITLiD | 19

XVI Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD - w maju 1990 r.

Kronika | 19

Co słychać w Lesie?; Spotkanie z dziennikarzami; Podsumowanie Akcji LATO OHP - 88.

Z wydawnictw | 22

M.Koch-Kostersitz: 400 RAD DKA MIŁOŚNIKÓW PSÓW (PWRiL, 1988; przekład z niemieckiego; wyd. II, str. 104, liczne ilustracje; nakład 50 tys. egz.)

W prasie o lasach i leśnictwie | 23

Utarł się już w naszej prasie zwyczaj, że do lasów dziennikarze zaglądają co najmniej dwa razy do roku - w okresie urlopowym i koło Bożego Narodzenia.